FILEMAIN

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل
چکیده “اصل عدم مداخله” در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است … در حال حاضر با معرفی اصول حقوق بشر به عنوان قاعده آمره، از نظر حقوقی نه تنها …
جهانی شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران سوریه
بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله، زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان «مداخلات بشر دوستانه » و «مسئولیت حمایت …
جهاني شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران سوريه
سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد. جهانی شدن، حقوق بشر، جهانی شدن حقوق بشر، اصل عدم مداخله، اصل واژگان كليدی: حاکمیت، …
تاثير جهاني شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله: با تاکيد … – …
بر اين اساس، جهاني شدن حقوق بشر با تعديل اصل حاکميت و عدم مداخله زمينه مداخله نظامي در امور داخلي کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسووليت حمايت از حقوق …
تأثیر جهانی‌شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله : با تأکید بر …
بر این اساس، جهانی‌شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق …
گزارش نشست تخصصی «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله – انجمن …
من باب مثال، حقوق بشر یک امر داخلی و مربوط به دولت و اتباعش بود، الان دیگر مفهوم داخلی ندارد و در صلاحیت داخلی نیست. اگر اصل عدم مداخله را بخواهیم …
جایگاه اصل عدم مداخله در پرتو تحول نظری مفهوم حقوق بشر در …
افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی و ارتقای نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوق مترتب بر آن موجب تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به جایگاه قواعد آمره شده است.
مقالات مرتبط با اصل عدم مداخله – پایگاه مجلات تخصصی نور
سیاست بر فراز مرزها: اصل عدم مداخله و نفوذ غیر قهری بر مسائل داخلی(2) … مداخلات بشر دوستانه و اصل عدم مداخله … جهانی شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران سوریه.
دانلود مقاله در مورد اصل عدم مداخله حقوق بشر – مقاله جو
در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليت و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، به عنوان يك اصل …
اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ و اﺻﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ اﺻﻞ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺣﻘﻮ
ﺣﻘﻮق. ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ. ﻣﻌﺎﺻﺮ. اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﻼﻣﻲ ﺷـﻮد . ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل ﺑﻴﻦ … اﺻﻞ ﻓﻮق را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد زور را ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣـﻖ.
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها – انديشه‌های حقوق عمومی – blogfa
مقدمه یکی از اصول حقوق بین‌الملل که … در اعلامیه 2625 نیز، ضمن تاکید بر موازین حقوق بشر، تاکید شده که دولتها باید …
ارزیابی مراحل تغییرات مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل …
ارزیابی مراحل تغییرات مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل … دانست و بدین ترتیب نسبت به رخدادهایی چون نقض حقوق بشر و فجایع انسانی در …
اصل مقاله 388.24 K – فصلنامه آفاق امنیت
از حقوق بشر و مقابله با جنایات بین المللی، دومی اولویت یافت. در این چارچوب، اصل. عدم مداخله اهمیت سابق خود را از دست داد و به حاشیه رانده شد. در این دوره،. مداخله نظامی در …
مبانی حقوقی مداخله در کشور سوریه در چهارچوب دکترین های نو …
مداخلـه ی بشردوسـتانه، مسـئولیت حمایـت، حقـوق بشـر کلیـد واژه هـا: جهان شمول، اصل عدم مداخله. مقدمه. بحران سـوریه از مارس سـال 2011 و در پی تظاهرات های محدود و پراکنده ی.
اصل مقاله 452.34 K
اﻟﺒ ﺘﻪ ﯾﻚ ا ﺻ. ﻞ. ﻣﺴﻠم در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم. « اﺻﻞ ﻋﺪم. ﻣ. ﺪاﺧ ﻠﻪ. » و ﺟﻮد دارد، ﻫﺮﭼ ﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود و. ﺛﻐﻮر آن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ . ـ2 … ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻮارد ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﺸﺮوع. ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر ﻣﻲ. آﻣﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺮ ﯾﻚ از.
تحول مفهوم مداخله بشردوستانه در روابط بین‌الملل
با جهانی‏شدن مقوله حقوق بشر و توجه ویژه به دوری‏گزیدن از نسل‌کشی، شکنجه و تجاوز به حقوق اولیه انسان‏ها، این اصل انسان‏دوستانه، با اصول حاکمیت و عدم مداخله تعارض …
اجرای حق تعیین سرنوشت، تقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت‌ها
در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیت‌هایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیه‌طلبی و مهم‌تر از همه حفظ صلح …
مداخلة بشردوستانه از دیدگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل
درواقع اصل عدم مداخله در جامعة بین‌المللی یک قاعدة آمره است اما هنگامی که دولت‌ها حقوق بشر شهروندان خود را نقض می‌کنند یا در جریان جنگ داخلی سقوط می‌کنند و نابسامانی و …
بررسی اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها – ganj-old
… مانند استعمارزدایی ، حقوق بشر دوستانه و آثار آنها بر تحول مفهوم اصل عدم مداخله ، و نیز شناخت انواع و راههای مداخله در امور داخلی کشورها ، موضوع تحقیق را تشکیل می دهد.
تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در …
اصل عدم مداخله همواره از دیرباز به عنوان یک اصل عرفی حقوق بینالملل مورد قبول … در قضیه لیبی به بهانه حقوق بشر، نظارهگر واکنش و مداخله سریع غرب و ناتو بودهایم در …
تأثیر جهانی‌شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله : با تأکید بر …
بر این اساس، جهانی‌شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه … در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام …
کتاب اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل (مطالعه تطبیقی …
کتاب اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل (مطالعه تطبیقی)اثر سیدمصطفی … تبیین کرده و مداخله کردن در امور داخلی یک کشور تحت عنوان دفاع از حقوق بشر و نجات …
اصل مقاله 308.29 K – فصلنامه مطالعات حقوق عمومی – دانشگاه تهران
های رایج در این خصوص ارزیابی شده است. کلیدواژگان. اصل عدم مداخله، اصل. 451. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جهاد، سیاست خارجی،. حقوق بین. الملل، حقوق بشر. .4.
جایگاه حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی – …
می دهد، محدودیت می پذیرد.)موالیی، 25 :1382( اقداماتي كه در جهت حفظ حقوق بشر. انجام گرفته است، به خوبي نشان می دهد كه می توان روزنه هایی در اصل عدم مداخله بدین.
ضعف‌های مکانیزم‌های نظارت بین‌المللی حقوق بشر – ستاد حقوق بشر
حاکمیت دولتها مانع کارایی مکانیزم‌های نطارتی: اصل عدم مداخله در امور داخلی از …
بررسی اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل با تأکید بر ‏موضوع …
از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است. موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است. « آنتونیو …
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران مداخلات در سوریه و مسئولیت …
مداخلات در سوریه و مسئولیت بین المللی دولتها از منظر موازین حقوق بشر وحقوق بشردوستانه. ایمیل. چاپ … مسئولیت بین المللی ناشی از نقض اصل عدم مداخله. مداخله در …
حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت – پیام آفتاب
اصل « عدم مداخله در امور داخلی دولتها » اولویت موضوعات و مسائل حقوق بشر را ( به عنوان موضوعی اساساً داخلی » فرض می گیرد.[۱۶] اگر کسی این استدلال را به « هدلی بال …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,