FILEMAIN

بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح K در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتای

بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح k? در ارزیابی …
در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک های ماسه ای … یکی از روش‏های به دست آوردن مقاومت سیکلی خاک‏ها به روانگرایی (CRR) استفاده از نتایج آزمایش‏های سه محوری سیکلی می‏باشد. … مشاهده شد که مقدار ضریب K? با افزایش تنش محصورکننده کاهش می‏یابد.
مقاله بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح σK در ارزیابی …
بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح σK در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایشگاهی با دستگاه سه محوری سیکلیک.
بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح σK در ارزیابی …
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح σK در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایشگاهی با دستگاه سه …
مقاله بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح Kσ در ارزیابی …
در خاک های غیرچسپنده اشباع، در اثر بارگذاری سریع در شرایط زهکشی نشده تمایل به تراکم موج. … اصلاح Kσ در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک های ماسه ای با استفاده از نتایج … یکی از این ضرایب Kσ است که مربوط به اثر تنش محصورکننده می باشد.
(SPT) و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﻘﺎو – Journal of …
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر آب ﻣﻨﻔﺬي در. ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﺎﺳﻪ. اي و ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﺳﺴﺖ. اﺷﺒﺎع در ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺠﺮ … در ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ،. از ﻣﺠﻤﻮع. 239. ﻟﻮگ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﻌﺪاد. 75 … ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. (SPT). در. ارزﻳﺎﺑﻲ. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. رواﻧﮕﺮاﻳﻲ. ﺧﺎﻛﻬﺎي. ﻣﺎﺳﻪ. اي. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻧﺘﺎﻳﺞ. آزﻣﺎﻳﺶ … ﺧﺎك در ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و. (CRRj). ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﺗﻨﺎوﺑﻲ. اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﻮده ﺧﺎك اﺳﺖ . ﭘﺎراﻣﺘ …
اي ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ رﻓﺘﺎر رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ﺧﺎك ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺷﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧ
55. رﻓﺘﺎر رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ. اي. ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺷﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﺳﻪ. ﻣﺤﻮري ﺗﻨﺎوﺑﯽ … دﻫﺪ و ﻣﺎﺳﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط. ﺑﺎ رﯾﺰداﻧﻪ و ﯾﺎ درﺷﺖ. داﻧﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ. وﻟـﯽ ﺑـﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه … ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻨﯽ اﺷﺒﺎع و ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘـﺎر و ﻣﯿـﺰان ﻣﻘﺎوﻣـﺖ. آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ … اي ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ. و ﺗﻮا. ﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد رﻓﺘـﺎر و ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رواﻧﮕﺮاﯾﯽ …
Archive of SID باسمه تعالی محاسبه روانگرایی خاک با …
روانگرایی یکی از جالب ترین و پیچیده ترین عناوین مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای می باشد … سیل روانگرایی خاک موجود برای بزرگی های مختلف زلزله با استفاده از موج برشی خاک … ماسه های شل در اثر بار وارده تمایل به متراکم شدن دارند اما ماسه های متراکم در مقابل تمای … ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از روش مقاومت نفوذ استاندارد.
Eurocode 8 ( ) ﻧﺎﻣﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻴﻦ ﻳ ﺑﺮرﺳﻲ آ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧ
ﺑﺮرﺳﻲ آ. ﻳ. ﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ. (. Eurocode 8. ) در ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺗﻬﺮان … زﻟﺰﻟـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ. وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻟﺮزه. اي ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ. از آﻧﻬﺎ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻣﺎﺳﻪ. ﻫﺎ و … ﻫﺎي. ﺗﻨﺎوﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﻛﺘﻬـﺎي. زﻣـﻴﻦ. در. اﺛـﺮ. زﻟﺰﻟﻪ. در. ﻋﻤﻘﻬﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻧﻬﺸﺘﻪ. ﻣﺸﺨﺺ. ﮔﺮدد … ﺿﺮﻳﺐ. ﻛﺎﻫﺶ. ﺗـﻨﺶ. (rd. ) اﺳـﺘﻔﺎده. ﺷـﺪه. ﻛـﻪ. ﻣﻘﺪار. آن. ﺑﺎ. اﺳـﺘﻔﺎده از. ر …
تراکم دینامیکی: روشی مؤثر برای مقابله با پدیده روان‌گرایی …
ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻭﺵ ﺩﺍﺭﺩ . ﮔﺴﺘﺮ. ﺓ. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ … ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻪ. ﺳﻴﻠﺘﻲ. ﺍﺯ. ﻋﻤﻖ ﺣﺪﻭﺩ. ۹. ﻣﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺩﭼﺎﺭ ﭘﺪﻳﺪﻩ. ﺭﻭﺍﻥ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ … ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ. ۲. ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ. ۷۰. ﻫﻜﺘﺎﺭ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺧﺎﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ … ﺷﺮﺡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻭﺍﻥ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ … ﺣﺬﻑ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺭﻭﺍﻥ ﮔﺮﺍﻳﻲ.
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻔﻮذ ارزﻳﺎﺑ
ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻞ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از … ﺣﻔﺮه اي. ﻧﺴﺒﺘﺎً. ﻛﻢ اﺳﺖ ،. اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك و. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻳﻚ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي اﺷﺒﺎع. ﺗﺤﺖ ارﺗﻌﺎش ﻗﺮار. ﮔﻴﺮد، … 1(. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻤﻖ. ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. رواﻧﮕﺮاﻳﻲ. ﻣﺤﺴﻮب … ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﺧﺎك،. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﻤ …
اصل مقاله 2.84 MB – مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی
اي ﺳﺴﺖ و. اﺷﺒﺎع در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ. ﺧﯿﺰ. ،. ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﻦ. ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه رواﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ … اي ﺑﺎ ﻟﺮزه. ﺧﯿﺰي ﺑﺎﻻ ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻪ. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ. ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رواﻧﮕﺮاﯾﯽ در … ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﺑﺮﺷﯽ در ﺧﺎك ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ. ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ از ﺗ. ﻮﻧﻞ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از … ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ … ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻋﻤﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ.
( ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ) رواﻧﮕﺮاﻳﻲ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن
. اي ﺗﻤﻴﺰ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻠﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻴﺘﺴﻴﺘﻪ ﻛﻢ و ﺳﻴﻠﺖ ﻏﻴﺮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده … ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮدن اﺛﺮ رواﻧ … ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﺳﻪ ﻣﺤﻮري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﻗﻮع رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺘﺮوي ﺗﺒ 2 – پژوهشنامه …
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻖ روش ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻨﺶ و ﺷﺪت آن ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. … ﻣﺎﺳﻪ. ﻫﺎ. ﺗﺤـﺖ. اﺛـﺮ. ﺑﺎرﮔـﺬاري. ﻟـﺮزه. اي. ﻣﺸﮑ. ﻞ ﺑﻮده و ﺧﻄﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺣﺘﯽ از ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺘـﺪاول … ي ﺧﺎك. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رواﻧﮕﺮاﯾـﯽ ﻻﯾـﻪ. ﻫـﺎي ﺧـﺎﮐﯽ و. ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﭘـﺲ از آن، … ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻼح ﺑﺮاي ﻓﺸﺎر ﺳﺮﺑﺎر،. E … ﺑــﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ. ﺷﻮد. ]:30[. )6(. CRR. K. CRRj .σ. =.
راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی منطقه پارس – وزارت نفت
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ … ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﺤﺮاﺋﯽ، و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزه. اي ﺳﺎﺧ. ﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ. آوري و … ﮔﯿﺮي در ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺰداﻧﻪ و ﻣﺎﺳﻪ. اي … ﺗﻮان ﻣﺪول ﺑﺮﺷﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ. و ﻫﻤﭽ. ﻨﯿﻦ. ﺿﺮﯾﺐ. ﻣﯿﺮاﺋﯽ ﺧﺎك را. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻪ … ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. ات. ﺧﻮردﮔﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك و آب ﺑﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮن در ﺧﺎك و ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻦ، ﻻزم.
ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ﺧﺎك ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪدي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺘﻮن ﺳﻨ – مهندسی عمران …
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﺎزه. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ. ﻫﺎي رﯾﺰ داﻧﻪ ﺳـﯿﻠﺘﯽ. و ﻣﺎﺳـﻪ. اي اﺷـﺒﺎع، ﻗـﺮار … در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺟﺎﮔـﺬاري ﺑﺨﺸـﯽ از … ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷـﻤﺎره ﯾـﮏ ﭘـﺮوژه ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ … ﺳﻨﮕﯽ ﺗﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ رواﻧﮕﺮاﺋﯽ، ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻗﺎﻟﺐ … ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ … ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رو.
OHN10101740051 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در سازه های …
رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎزه … ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﺑﺮﺷﯽ در ﺧﺎک ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ … ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه رواﻧﮕﺮاﯾﯽ و اﺛﺮات آن در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ـ ﻏﺮﺑﯽ آن … ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ … آزمایش های لرزه ای … K. = ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻼح ﻋﻤق. FC. = ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻼح رﯾﺰداﻧﻪ. C. CRR. = ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﮑﻠﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه … ﯿﻠﺖ و ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺰ داﻧﻪ.
پتانسیل روانگرایی خاک منطقه چالوس و نوشهر در اثر وقوع …
ارزیابی. پتانسیل روانگرایی خاک منطقه چالوس و نوشهر در اثر وقوع زلزله با … مدفون در خاک که وزن کمی داشتند، جوشش ماسه در سطح زمین، … خاک منطقه با استفاده از روش صحرایی سرعت موج برشی) … ای تشکیل شده که در رخساره … برای بررسی روانگ … مقاومت برشی تناوبی اصالح شده توده خاک. در آن عمق است. ضریب تصحیح سربار σ. K.
بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح K در ارزیابی …
بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح K در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایشگاهی با دستگاه سه محوری سیکلیک. در دسته …
ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎدر و ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ اﯾﺮان
6. ﺿﺮﯾﺐ. ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ. 120. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ. : ﭘﺎﯾﺪﺍﺭی ﺷﯿﺮوﺍﻧﯿﻬﺎ. 121 … ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﮐﻬﺎی. ﻣﺎﺳﻪ. ﺍی و ﺳﻠﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭوﻥ ﻣﺘﻪ. ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﻒ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻓﺮ …
بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح K در ارزیابی …
بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح K در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایشگاهی با دستگاه سه محوری سیکلیک.
بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح σK در ارزیابی …
بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح σK در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایشگاهی با دستگاه سه محوری سیکلیک.
دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک – دانشگاه لرستان
CODE : G411. ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻟرزﻩ. ای. اﺜرات ﮔروﻩ رﻴز ﺸﻤﻊ ﺒر. ﻀرﻴب اطﻤﻴﻨﺎن در. ﻤﻘﺎﺒﻝ. رواﻨﮕراﻴﯽ ﺨﺎک … )1(. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﻥ. ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ. )2(. ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﻮﺍﺹ. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ. ﺗﻮﺩﻩ. ﺧﺎﻙ … ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺍﻳﻲ. ﺧﺎﻙ. ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻳﺰﺷﻤﻊ ﺑﺮ ﺧﺎﻙ ﻣﺎﺳﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ … ﻱ ﻣﺪﻝ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﮔﺮﻭﻩ. ﺭﻳﺰ ﺷﻤﻊ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺍﻳﻲ ﺧﺎﻙ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻟﺰﻟﻪ. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻣﻲ.
K در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده …
دانلود … بخشی از متن فایل (word) مقاله بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح ?K در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از …
دانلود فایل با عنوان|83-بررسی تاثیراحداث ساختمان بر روی …
این پدیده عموماً در خاکهای ماسه ای غیر متراکم اشباع و در خلال یک بار دینامیکی مانند زلزله رخ می دهد. … دانلود فایل با عنوان(بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح K در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایشگاهی با …
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲ ﺷﺮﻗ ﺟﻨﻮﺏ ﻲ ﻧﻮﺍﺣ ﺍﺯ ﻲ ﺑﺨﺸ ﺩﺭ ﻲﻳ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺍ ﻞﻴ ﭘ
ﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺍﻳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ . ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻬﺖ … ﻳﺐ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻮﺍﺳﺎﮐﻲ. ﻭ. ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ.
اي ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻟﺮزه ي ﺣﻴﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻦ ﻫﺎ
اي ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻞ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺧﺎرج ﺷﻬﺮي وارد آﻣﺪه. اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮب. در اﻳﻦ. زﻟﺰﻟﺔ. ﻫﺎ، ﭘﺪﻳﺪ … ﻣﺎﺳـﺔ. UBC. ﺑـﺮاي. ﻣـﺪل. ﺳـﺎزي. رﻓﺘـﺎر. ﻣﺎﺳـﺔ. ﻣﺴﺘﻌﺪ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪة. اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﺪل … ﺗﺄﺛﻴﺮ. ات. ﻋﻤﻖ، ﻗﻄﺮ، ﻧﻮع. ﺧﺎك را در ﺑﺎﻻزدﮔﻲ. ﺳـﺎزة. ﻣﺪﻓﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﺮ. دﻧﺪ … B. ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺑﻴــﺎﻧﮕﺮ ﻣــﺪول ﺑﺮﺷــﻲ و ﻣــﺪول. ﺣﺠﻤﻲ،. K. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺪول ﺑﺮﺷﻲ اﻻﺳﺘﻴﻚ، ne. …
ﻱ ﺧﺎﻙ ﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩ – نشریه علوم آب و خاک
ﮔﺮﺩﺩ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎ. ﻱ ﮐﻠﻴﺪﻱ: ﺍﺻﻼﺡ ﺧﺎﮎ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ. ، ﺿﺮﻳﺐ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ. ﭘﺬﻳﺮ. ﻱ،. ﻧﺎﻧﻮ. ﺳﻴﻠﻴﺲ .۱ … ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﺭﻡ. ﺧﺎﻙ. ﻫﺎ. ﻱ ﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺍﻳـﻲ ﻣﺎﺳـﻪ ﻣﻔﻴـﺪ. ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ. ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﻴﻤﺎﻥ ( … ﻱ ﺧﺎﮎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳـﻖ ﺑـﺎﮐﺘﺮﻱ ﺭﺍ. ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ۳(. ) . ﻧﺘـﺎﻳﺞ … ﺿﺮﻳﺐ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ (ﻓﻠﻮﻡ). ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺩﺭﺻـﺪ. ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﻧـﺎﻧﻮ. ﺳـﻴﻠﻴﺲ. ﻭ. ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺑ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,