FILEMAIN

بررسی تاثیر اخته کردن بر تغییرات یادگیری و حافظه در دوره تکوین جنسی موش صحرائی نر و نقش گیرنده‌های N

نقش گيرنده NMDA هيپوکامپ (CA1) بر يادگيري و حافظه … – …
نقش گيرنده NMDA هيپوکامپ (CA1) بر يادگيري و حافظه در حضور و عدم حضور کلرايد روي در موش هاي … گيرنده NMDA بر يادگيري و حافظه احترازي غيرفعال در موش هاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار در حضور و عدم حضور کلرايد روي به کمک دستگاه استپ دان مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور حيوانات به 10 گروه تقسيم شدند (n=8).
اویرایش شده بررسی بیان ژن گیرنده N-متیل-D … – ganj-old
بررسی تاثیر اخته کردن بر تغییرات یادگیری و حافظه در دوره تکوین جنسی موش صحرائی نر و نقش گیرنده‌های NMDA و سیگما در این تغییرات: مطالعه رفتاری، …
نقش گيرنده NMDA در يادگيري و تثبیت حافظه فضایی موش …
before the training and retrival sesions (for 5 consecutive days) (n=7). … ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ. NMDA. ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ. ﻣﻮﺵ. ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺁﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻩ … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺍﺛـﺮ … ﻣﺮﺯﻧﺠﻮﺵ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣـ. ﻮﺵ. ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻧﺮ. ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﺭﻭﺵ. ﻛﺎﺭ. ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ … ﺗﻐﻴﻴـــﺮﺍﺕ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴـــﻲ ﺍﺷـــﺎﺭﻩ ﻧﻤـــﻮﺩ.
اثر تزریق روغن کنجد در ناحیه CA1 هیپوکامپ بریادگیری و …
در این مطالعه، اثر تزریق روغن کنجد در ناحیه CA1 هیپوکامپ بر یادگیری و حافظه فضایی موش‌های صحرایی نر بالغ (سالم و اخته) مورد بررسی قرار گرفت … افزایش یادگیری شده، اما در حضور غدد جنسی در میزان حافظه، یک ماه بعد، تغییری ایجاد نکرده است … واژه‌های کلیدی: یادگیری و حافظه فضایی، روغن کنجد، ناحیهCA1 هیپوکامپ، اخته کردن.
ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﻱ ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕ – دانشگاه علوم پزشكي …
. 1. ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ. NMDA. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻛﻮﻣﺒﻨﺲ ﺑﺮﺍﻛﺘﺴﺎﺏ …
پیشنهادهای پژوهش رشته زیست شناسی – کتابخانه مرکزی …
بررسی تغییرات بیان ژن های مربوط به گیرنده های مختلف سیستم های … بررسی اثرات تراتوژنیک داروی زولپیدم بر تکوین تلانسفال جنین موش صحرايي براساس مطالعات …
Effect of sesame oil consumption on the passive avoidance …
Abstract. Introduction: Previous studies have shown that sesame oil affects memory and learning. … Methods: Female Wistar rats were divided into 2 groups (n = 9 each group). … ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ … ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ … ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ … ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭﻱ، ﺷـﺪﺕ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ.
ليست عنوان مقالات فارسي بررسي اثر شدت چراي دام بر …
بررسي اثر شدت چراي دام بر تغييرات ماده آلي و نيتروژن خاك در مرتع لار بررسي اثر … بررسي اثر شرايط خشك كردن در خشك كن كابينتي و پيش تيمارهاي مختلف بر شدت … بررسي اثر شكل تله و پخش كننده فرومون جنسي در شكار پروانه هاي نر جوانه خوار بلوط. 64 … بررسي اثر ضد دردي عصاره متانولي گياه بالانگو در موش صحرايي نر بالغ.
Articles – Journal Archive
بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی و راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده در دانشجویان … بررسی اثر سمیت سلولی و ظرفیت مهار کنندگی رادیکال آزاد توسط عصاره … بار آهن و بررسی تاثیر آن روی سطوح سرمی هپسیدین در موش صحرایی نر نژاد اسپراگو … تأثیر ده هفته تمرین استقامتی بر تغییرات ساختار بافتی و استریولوژیک بخش …
اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، آذر 93
بررسی میانکنش کورکومین و اسکوپولامین بر تثبیت حافظه در یادگیری شرطی … بررسی تغییرات کمی آب زیرزمینی آبخوان دشت مشگین شهر طی 8 سال آبی دوره … نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در تکوین و توسعه آموزش زیست محیطی … بررسی اثر حافظتی ویتامین C بر عملکرد کلیوی موش صحرایی نر بالغ تحت مواجهه با فرمالدهید.
تأثیر نیکوتین و نیتریک‌اکساید در هسته آکومبنس بر روی …
ﻫﺎي ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر اﻧﺪازه … ﺗﺰرﻳﻖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺧﻮد اﺛـﺮي ﺑـﺮ روي ﺣﺎﻓﻈـﻪ اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ ﻣﻬـﺎري ﻧﺪاﺷـﺖ. )05/0. P> … ﺎردار ﻫﺴـﺘﻪ آﻛـﻮﻣﺒﻨﺲ ﻣﺤﺘـﻮي ﮔﻴﺮﻧـﺪه … ﺘﻪ آﻛﻮﻣﺒﻨﺲ ﺑﺮ روي ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ اﻟﻘﺎء. ﺷﺪه. ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل و ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺗﺎﻧﻮل و ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘـﺶ … روز دوره ﺑﻬﺒـﻮدي … ﺣﺎﻓﻈﻪ . روش اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ. ﻣﻬﺎري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻮش. ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ در دو روز. ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ … ﻨﻨـﺪ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻧـ …
بررسی تاثیر اخته کردن بر تغییرات یادگیری و حافظه در …
بررسی تاثیر اخته کردن بر تغییرات یادگیری و حافظه در دوره تکوین جنسی موش صحرائی نر و نقش گیرنده‌های NMDA و سیگما در این تغییرات.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,