FILEMAIN

برنامه ی پارامترهای خط انتقال

پارامترهای خط انتقال در مهندسی قدرت — به زبان ساده | مجله فرادرس
خط انتقال، یکی از اجزای اصلی سیستم قدرت است و می‌توان آن را با سه مشخصه یا پارامتر مقاومت، اندوکتانس و ظرفیت نشان داد. پارامترهای خطوط انتقال …
برنامه ی پارامترهای خط انتقال
برنامه ی پارامترهای خط انتقال………این برنامه در محیط متلب نوشته شده و برای محاسبه ی پارامترهای خط انتقال است………….تمامی توضیحات مربوط به برنامه داده شده است.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮي ﻓﺎزوري ﺑ
. راﻓﺴﻮن، اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ … داده ﺑﺎﻳــﺪ در واﺣــﺪﻫﺎي ﻓﻨــﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ. رﻳــﺰي و ﺑﻬــﺮه. ﺑــﺮدار. ي. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑـﺮق در دﺳـﺘﺮس ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮ …
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻳﮏ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ. ‐١. ﺍﻣﭙﺪﺍﻧﺲ. ﻫﺎﯼ ﺳﺮﯼ. : ﺧﻂ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﺑﺎ ﻫﺎﺩ. ﻱ. ﻫﺎﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺯﻣ. ﻦﻴ. ﺩﺭ ﺍ. ﻳ … ﻱ. ﻫﺎﯼ ﻓﺎﺯ ﺍﺯ ﺯﻣ. ﻴ. ﻦ ﻭ. ﻳ. ﮑﺪ. ﻳ. ﮕﺮ ﻋﺎ. ﻳ. ﻖ ﺷﺪﻩ. ﺍﻧﺪ . ﺷﮑﻞ. ١(. 🙂 ﻣﺪﻝ. ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﺎﺩ. ﻱ … ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ. MATLAB. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺭ.
ﻫﺎي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و – Sid
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. GIS … ﺣﺴﺎس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدي اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ … ﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ راه و در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل ارﺗﺒﺎط ﭘﺴﺖ ﻫـﺎي ﻣﺒـﺪأ و.
نرم افزار طراحی خطوط انتقال انرژی (PTLD) دردانشگاه صنعتی …
نرم افزار طراحی خطوط انتقال انرژی (PTLD) دردانشگاه صنعتی اصفهان … کرد: محاسبه کلیه پارامترهای مورد نیاز برای طراحی خطوط انتقال وبرخورداری از …
اثر باندل کردن بر پارامترهای خط انتقال – برق نیوز
در یک خط انتقال چهار کمیت مقاومت، اندوکتانس، ظرفیت خازنی وکنداکتانس روی کارکرد کامل آن به عنوان بخشی از سیستم قدرت اثر می‌گذارند. از طرفی …
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ﭘﺴ (
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ. ﭘﺴﺖ ﻫﺎ،. ﺧﻄﻮط. ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل. ﻫﺎدی. ﻫﺎی ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو. (. ﺟﻠﺪ. دوم. ) ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره … ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارﺗﯽ. ﻫﺎدی. ﻫﺎ. ی. ACSR. ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺪود. 90. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫ. ﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن در آﻧﻬـﺎ … ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮوﺟﻬﺎی اﺿﻄﺮاری و اﺟﺒﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮوﺟﻬﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ … از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت.
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در …
. ﺗﻬﺮان … ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮد ﺑـﺎزﯾﮕﺮان ﺑـﺎزار را. ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ … ﺳـﺘﻮن ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﺧﻄـﻮط را ﻣـﺸﺨ …
عنوان: AC مبتنی بر پخش بار برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال
تابع هدف با پارامتر. های هزینه احداث خطوط جدید، هزینه تجاوز مقدار ولتاژ از محدوده. ی استاندارد، هزینه. تلفات خطوط و هزینه تجاوز توان انتقالی از ظرفیت خطوط اشاره کرد که …
تخمین پارامترهای خط انتقال با استفاده از داده های PMU به …
سیستم ها فشارقوی الکتریکی.
روشی دقیق برای تعیین فاصله خطا در خطوط انتقال چند پایانه …
1 … ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎي. ﻣﺮﺑــﻮ. ط ﺑــﻪ ﺳ. ﯿ. ﺴــﺘﻢ. ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺟﺪول. )1(. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷـﺒ. ﻪﯿ … ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﯿﭘ. ﺸﻨﻬﺎد. ي. داده. ﺷﺪه و درﺻﺪ ﺧﻄﺎ. ي. ﻣﮑﺎن. ﯾﺎﺑﯽ. در ﺟﺪول. )2(. ﻣﺸـﺨﺺ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ.
ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار PSCAD ( ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )
و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ، از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار، از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳ. ﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد … ي. 4. ﺷﻐﻠﻲ. ردﻳﻒ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻫﺎ. 1. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل. 2. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ اﺟﺰا ﺳﻴﺴﺘﻢ … ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ، ﺧﻄﻮط اﺗﻨﻘﺎل ، ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ و ﻛﺎﻫ.
طراحی خطوط
1. تامین نیاز … ی: در خطوط انتقال نیرو جهت کاهش کرونا هر هادی فاز خط انتقال را معادل با دو یا چند. هادی جایگزین با … تمرین : در صورتی که طبق رابطه منحنی سیم در خطوط انتقال با درست بودن پارامتر زیر ) a.
انتقال انرژی الکتریکی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
انرژی الکتریکی معمولاً در فواصل دراز به وسیله خطوط هوایی انتقال مییابد. از خطوط … امروزه خطوط انتقال ولتاژ، بیشتر شامل خطوطی با ولتاژ بالاتر از ۱۱۰ کیلوولت می‌شوند. … بنابراین تلفات خطوط انتقال از پارامترهای اصلی محاسبات شبکه هستند.
خطوط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب
117 سازمان برنامه و بودجه جهت شبکه های آبرسانی مد نظر قرار می گیرد. … از جمله پارامترهای مهم دیگر، تعیین و محاسبه افت فشار در طول مسیر خطوط انتقال آب می …
تعیین خطوط کاندید با استفاده از قابلیت شاخص‌های پایداری …
صحیح از خطوط انتقال انرژی که تحت عنوان برنامه … انتقال بر اساس شاخص. های. پایداری خطوط بیان خواهد شد. 1 . برنامـه. ریـ ی توسـعه خطـوط و … ای بوده و کلیه پارامترهای.
جزوه طراحی خطوط انتقال نیرو رشته مهندسی برق | جزوه
دانلود رایگان جزوه ، پایان نامه ، نمونه سوالات استخدامی و نمونه سوال دانشگاهی. … کتاب طراحی خطوط انتقال نیرو به مفاهیمی همچون مبانی اولیه ی خطوط انتقال, تعاریف و اصطلاحات, تعیین سطح ولتاژ, پارامترهای موثر در طراحی خطوط انتقال …
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت …
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن. ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ. ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ. زاده. 1. ،. ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺪادﻳﺎن … ﻣﺪﻟﺴﺎز. ي. ﻳ ر. ﺎﺿ. ﻲ. ﻣﺴﺎﻟ. ﻪ. ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و زﻣﺎن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﻄﻮط. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد … ﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﻄﻮط در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ …
و ي اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺷﻬﺮي و روﺳﺘ
380. اﻟﻒ … از اﻳﻦ رو ﻃﺮح ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺻﻨﻌﺖ آب ﻛﺸﻮر وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ … ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﻳﺨﺒﻨﺪان، ﻋﻤﻖ ﻛﺎرﮔﺬاري ﻟﻮﻟﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎك ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي.
WAMS ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻩ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ … ﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ. ﺭﺍ. ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ. ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ … ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺰ.
آزمایشگاه سیستم های قدرت و حفاظت Power Systems …
خطـوط انتقـال، پسـت بـرق، ژنراتـور سـنکرون و بارهـای الکتریکـی πکامـاً مـاژوالر بـوده و مـدل. خطـی برخـی از … نــرم افــزار. کنتــرل حالــت گــذرا و مشــاهده ی شــکل مــوج هــای مربوطــه … اندازه گیری و مشاهده همه پارامترهای شبکه به کمک نرم افزار •. شبیه سازی …
مدارهای خطوط انتقال و پارامترهای خطوط – سیستم های انرژی …
جلسه 7: مدارهای خطوط انتقال و پارامترهای خطوط. دانلود محتوا. Your browser does not support the video tag. جلسه بعدی. جلسه ی 7 از 18. جلسه قبلی …
ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻗﻮي در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺮخ ﺗﺨﻠﻴ
RV. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ. ي. ورود. ي. ﺻﺎﻋﻘﻪ و ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ. ي. ﺧﺮوﺟ. ﻲ.
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ DIgSILENT . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ – دفتر …
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. DIgSILENT. ﻳﻚ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻗـﺪﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ. ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ … ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ. ﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ‐. ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ. AC/DC … ﺪﺳﻲ ﺑﺮﺝ ﻭ ﻫﺎﺩﻳﻬﺎﻱ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫـﺎﻱ ﺧـﻂ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,