FILEMAIN

بعضی از مردها به دلیل عرف خانواده و محیطی که در آن رشد کرده اند

همه مصادیق خشونت علیه زنان/ چیزهایی از قانون که زنان نمی‌دانند …
این تصور خیلی از افراد است که خشونت علیه زن را فیزیکی و بدنی می‌دانند. … بوده‌اند تا زمانی که شروع به صحبت درباره متوقف کردن این خشونت کرده‌اند؛ در همین … شده و برعهده مرد است اما عرف می‌گوید که خانواده دختر باید آن را تهیه کنند. … در بعضی موارد ما قانون داریم ولی چون اجرا نمی‌شود هنوز علیه زنان خشونت اعمال می‌شود.
ضرورت‌-آموزش-خانواده-و-توجه-به-نقش-تعليم-و-تربيت‌
مطالعۀ‌ خانواده‌هاي‌ سالم‌ كه‌ فرزندان‌ سالم‌ و صالح‌ تربيت‌ کرده‌اند، و يا مي‌كنند. … و روش‌هاي‌ تهديدآميزي‌ كه‌ بعضي‌ از خانواده‌ها بكار مي‌برند، به‌ دليل‌ جهل‌ و ناداني است و …
امتیازات و وی‍ژگی های خانواده های اسلامی
آیات شریفه قرآن بیانگر این مطلب است که انسان از خانواده به وجود آمده است و اولین خانواده … پیدا کرده است؛ البته توسعه تقسیم کار در خانواده لزوماً به این معنا نبوده است که باعث … البته این موضوع مشروط به آن است که عرف و فرهنگ جامعه منافاتی با داده های … استفاده می شود، بیانگر این مسأله است که در محیط خانواده، مدیریت برعهده مرد است.
زن، فعالیت اقتصادی و استقلال مالی – امام خمینی (س)
تقویت آگاهی و ایمان مردم مسلمان، بخصوص زنان است که جا دارد در اینجا به نوبه خود، … مهر خانه که باید به محیط عشق و صفا و مهد سکینت شوهر و زمینۀ مناسب رشد و پویش و … زنان به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده است، که همۀ نیازها با حقوق و درآمدِ مرد تنها … آنقدری که اسلام به زن خدمت کرده است، خدا می داند به مرد خدمت نکرده است.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻏﺎﻧﻲ : ﻧﮕﺎرﻧﺪه 1387 – ﺳﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ واﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد، آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ در ﺑﺮاﺑﺮﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﻢ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ. ﻓﺎرغ از ﺧﺸﻮﻧﺖ … درﺻﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ. 6 … ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻣﻲ داﻧﻨﺪ وﻟﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از زﻧﺎن ﺧﻼف … دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز … ﺷﺮﻳﻚ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛ …
امنيت اجتماعی زنان و چالش های پیشروی آنان – جامعه شناسان جوان
بعضی از موانع موجود بر سر راه مشارکت زنان در تکاپوی اجتماع، نشأت … البته رشد کرده اند، منتها از آن به بعد که بیشتر مورد توجه و تشویق مردان … حال این مرد ممکن است، همان پدر خانواده باشد و بعد از آن در صورت از کار … امنيت اجتماعی، امنيت شغلی زنان است كه متاسفانه هنوز تعريف مناسبی از اشتغال زن در جامعه وجود ندارد.
همسر دوم شبهه شرعی دارد/ همسر دوم مصداق شکنجه همسر اول است …
مجلس قصد تصویب قانونی را داشت که با توجه به آن، مرد برای ازدواج دوم، دیگر نیاز به اجازه … اگر پیامبر(ص) این کار را نمی کرد همان اول شهید می شد.
مدیریت خانواده و سبک زندگی – پایگاه کتاب های درسی
از همسران که به مرور توانسته اند خود را به این مرحله برسانند، مشاهده کرد. … چرا پاسخ به بعضی سؤال ها آسان تر و بعضی سخت تر است؟ 2. … بر کمک به رشد فردی ما، کمک خواهد کرد که بتوانیم روابط بهتری با دیگران … از دید هریک از افراد خانواده دلیل شرایط پیش آمده چیست و مسئولیت عواقب آن را چه کسی … محیط خانه را مرتب نگه می دارم.
اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی – پرتال جامع علوم …
(نساء،32)؛ برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهای است و برای زنان [‏‏نیز] از … آیه فوق در صورتی دلیلی بر حق زوجه بر اشتغال خواهد بود که مقصود از اکتساب، … دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل … بعضی از عالمان شیعه به صراحت بیان نمودند: اجازه شوهر زمانی لازم است که خروج زن …
همه به مشاوره نيازمنديم – NIOC
مشاور و آسيب شناس خانواده، رئيس مرکز. الهام گرامی دکترای … غیرعــادی مطالعــه کرده انــد. … محیــط )جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کننــد(. طلــب می … خاصـه اینکـه، بعضی هـا بـه دلیـل عـدم رضایـت … اســت مشــاوره را به عنــوان ابــزاری بــرای رشــد در … خلقــت اختافاتــی بیــن طبــع زن و مــرد.
نکاتی که قبل از ازدواج با مردان مطلقه باید به آنها توجه کنیم
بالا رفتن سن دختران امروزی هم باعث شده که خیلی از این مردها برای ازدواج مجدد اغلب به … به دلیل آن است که آمار دختران مجردی که با این گزینه مواجه می شوند بیشتر از مردان … بعضی از دختران مجرد فکر می کنند که خواستگاران مطلقه چون تجربه یک زندگی را … بپذیرید که خانواده و آشنایان او تا مدتی شما را با همسر قبلی او مقایسه خواهند کرد.
روان‌شناسی رشد – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
از سوی دیگر روان‌شناسان رشد به تبیین رشد می‌پردازند که در آن دو الگوی عمومی و … انسان در دوره‌های مختلف سنی می‌توان رشد انسان را در ۹ مرحله یا دوره مطرح کرد: (سنینی که … بعضی از مواد شیمیایی (مانند اپی نفرین و استیل کولین) و وارد شدن آن به جریان … و نوجوان از حداکثر امکانات محیطی، چه در محیط خانواده و چه در مدرسه برخوردار خواهد بود.
ﺧﺎﻧﻮاده
وﺟﻮد دارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺷﻮﻧﺪ … ﺧﺎﻧﻮاده او ﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد در آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و از آن ﺗﺎﺛﻴﺮ، ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از … ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ … ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻤﺎس زﻳﺎدي دارﻧﺪ ﺑﻮﻳﮋه وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو زوج در رﺷﺪ ﻛﻮدك … در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ.
چرا بچه‌دار نشدن مُد شده است؟ – ترجمان
به احتمال زیاد شما هم زوج‌هایی را می‌شناسید که هر وقت بحث بچه‌داری می‌شود، … بعضی معتقدند بچه‌دارشدن غیراخلاقی است چون آدم دیگری را وارد این دنیای کثیف می‌کند. … کار خونه، در خانواده ای که هم مرد و هم زن شاغل هستند میل به فرزندآوری در هر دو و … دلایلی که جنبش های محیط زیستی می آورند کاملا منطقی است و اتفاقا به دلیل …
Etiology of Divorce in Iran – Sid
ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮﺩ، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﻳﻪ ﻳﻜﻢ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ …
نقش پدر – بانک ملت
مادران مطرح نيستند، بلكه نقش خاصي در رشد و شكوفايي … راهكارهايي نيز كه پدرانِ ديگر به او گوشزد كرده اند و در آرامش … به يك. پدر دلسوز و درگير با وظايف پدرانه، مرد را تكامل نمي بخشد. … دليل اينكه پدران را در اين خصوص به حساب … چشم هاي آنها كامالً باز است و نسبت به محيط … است، مادر مي ترسد بچه را به او بسپارد و اين به ضرر خانواده.
افرادی وقیحانه چندهمسری را ترویج می‌دهند/جریانی مشکوک در …
این آقایی که ظاهرا روحانی است، از کجا پول آورده که چهار خانواده را اداره می کند، حال آن … در کشور ما در بسیاری از مناطق عرف نیست و اتفاقا کار قبیحی هست. … علمی متعددی رو می شناسم که همسر دوم و سوم دارن ولی از همسر او پنهان کرده اند. … از رشد فحشا جلوگیری میکنه … به همین دلیل بعضی اوقات از رفتار مرد سر در نمی آورد.
اصل مقاله 288.42 K
محدودیت هاي مختلفي که زنان با آن ها دست به گریبان ا ند، گزاره ای است که … این منظور، حقوق سیاسـي و اجتماعي متعددي را مطالبه کرده اند. … خوددار ی شده است؛ البته در بعضی فرهنگ لغت های Globalization از جمله … ازدواج به دلیل وجود تقسیم کار در خانواده بود، اما در حال حاضر، در بسیاری … شـناختن تغییر در نگرش ها، ارزش ها، و عرف اسـت.
زنان و چهل سال «جمهوری اسلامی» درایران | دیدگاه | DW | 07.02 …
نیره توحیدی معتقد است که عملکرد چهل سال گذشته “جمهوری اسلامی” نشان داد که … شرایط وموقعیت زنان و میزان ضرر و گاه بهره‌ای که از تحولات چهل سال گذشته تجربه کرده‌اند در … و نیزارتقا در محیط کارهم به دلیل زن بودن به ضرر آنها تشدید یافته بود. … اما علاوه بر تحولات نظری و فلسفی در میان بعضی زنان و مردان اسلام‌گرا، …
اخبار – برشی ازکتاب *کالبد … – پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت
افزون بر ساختار نابرابری قدرت در روابط زن و مرد، خشونت غالبا به عنوان … کافی در این زمینه و نیز به دلیل نامرئی بودن و دور از چشم بودن بعضی از این اعمال … در نتیجه می توان اذعان کرد که خشونت علیه زنان در خانواده، ضربان حیات خانواده را … خشونت خانوادگی، خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد و عموماً …
تغییر الگوی خیانت در ایران: بیشتر و زنانه‌تر | رادیو زمانه
دانش و محیط زیست … بعضی از محققان درصد بالای خیانت زناشویی را به دلیل رشد و توسعه … لاین خیانت در زناشویی است و برعکس ۷۵ درصد از افرادی که ازدواج کرده‌اند، بر … بسیاری از طلاق‌ها در پی خیانت‌های زناشویی، و عمدتا خیانت مرد به زن شکل … به خانواده در چالش جدی با قوانین موجود و راهکاری مذهبی و شرایط عرف جامعه …
خانواده در اسالم
ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻫﻤﻴّــﺖ ﺁﻥ، ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﻋﻠﻤﺎﻱ ﺍﺩﻳــﺎﻥ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ،. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺭﻭﺍﻥ … هر انســان ســالمي در عرصه ي حيات و در خط رشد و تكامل و انجام وظایف. و مســئوليت هاي … ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ … ﻧﻴﺴــﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣﻴﺎﺕ … ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ 2ﻭ ﻓﺮﺯﻧــﺪﺍﻥ ﻋﻀــﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻧــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﻨﺠﻨــﺪ.
بـرای خـود مـراقــبتی
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي. ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ. ﻣﺤﻴﻂ. در ﻫــﺮم ﺧــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ،. « ﺧــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ. » در رأس … ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ، ﺑﺎﺷﺪ .» ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،. ﺗﻌﺮﻳـﻒ … ﺑﻨـﺪي ﻛـﺮد. : ﻧﻴﺎزﻫـﺎ. ي. ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ. (. ﻫﻮا، ﻏﺬا، آب. )… ،. ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج رﺷﺪ. (. آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ … ﺷﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﭼﻘﺪر ﺧﻮدش را ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻲ. داﻧﺪ. و. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ. دﻟﻴﻞ در. ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻣﺪه …
كاركردهاي خانواده از نظر اسلام و … – سازمان فرهنگ و ارتباطات …
آگبرن در سال 1934 شش كاركرد اصلي را براي خانواده مطرح كرد كه عبارت اند از : 1. … فرزندان ، تربيت ديني ، رشد شخصيت بزرگ سالان ، گذراندن اوقات فراغت ، استمرار تضاد … بعضي تحقيقات نشان مي دهند كه ميمون هاي جدا از مادر ، به دليل نياموختن تجربه ي … تمايلات جنسي هم چنان برحسب معيارهاي مردانه تعريف مي شود و محرك جنسي مرد قوي …
مدیریت خانه با کیست؟ مدیریت حقوقی با مرد است و مدیریت …
مدیریت کلان خانواده با مرد است و این چیزی است که روانشناس‌ها هم گفته‌اند. مدیریت خُرد(مدیریت در محیط خانه) با زن است؛ در دایرۀ داخلی خانه، بالاترین مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها به عهدۀ … الان که ما می‌خواهیم خودمان را رشد بدهیم و آخرین مقدمات ظهور را در خودمان و در جامعه فراهم … به همین دلیل دربارۀ حوادث بعد از ظهور امام‌زمان(ع) گفته شده است، آن قومی که …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,