FILEMAIN

تحقیق بررسی عرفان سعدی

توضیحی در اطراف مقاله عرفان سعدی – پرتال جامع علوم انسانی
حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه سعدی پژوهی · حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه عرفان و تصوف در ادبیات بررسی مفاهیم عرفانی و …
تحلیل رویکردهای عرفانی ‌ـ اجتماعی سعدی شیرازی
اجتماعی او را بازخوانی و بازنمایی می‌کند. زیربخشِ اول معطوف به بررسی اسنادِ تاریخی ا‌ست که از مقام …
توضیحی در اطراف مقاله «عرفان سعدی»
محور مقاله «عرفان سعدی» تبیین این نکته است که «سعدی شخصیتی است اجتماعی با تأملات عرفانی» و نویسنده در جهت نقد سخن «هانری ماسه» …
تحقیق بررسی عرفان سعدی
تحقیق بررسی عرفان سعدی. تحقیق بررسی عرفان سعدی. مقدمه. مشرف الدین مصلح بن عبدالله متخلص به سعدي، به سبب انتسابِ وي به سعد بن ابيبكر بن سعد بن …
منظومه عرفانی سعدی در بوستان – مجله مطالعات عرفانی
ﻓﻜﺮﻱ ﺳﻌﺪﻱ ﺩ. ﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﻪ. ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ. ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ. ﻭ. ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ. ، ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑـﻪ. ﻣﻌﻨﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ … ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺳﻌﺪﻱ ﺩﺭ … ﻭ ﻫﻢ ﻳﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤـﺎﻝ ﺍﻻﺧـﻼﺹ.
مقاله تاثیرپذیری و جایگاه تصوف و عرفان در اندیشه های سعدی …
ما در این مقاله بر آن هستیم تا با استفاده از نظریه های مطرح در ادب تطبیقی به بررسی تاثیرپذیری سعدی از امام محمد غزالی در موضوع عرفان و تصوف پرداخته و آنگاه آن را …
مقاله بررسی مضامین اخلاقی و تعلیمی در بوستان سعدی
پیام های اخلاقی این کتاب، یا به گونه مستقیم و پند و اندرز و یا در لابه لای حکایت ها و تمثیل های اخلاقی و عرفانی رخ می نماید. در بوستان سعدی، جهان مطلوب و آرمانی سعدی …
دگرگونی سعدی در غزل
هدف ما در این مقاله بررسی یکی از اساسیترین دلایل این دوگانگی است. … دگرگونی آن است که سعدی مدارج عشق را عملاً از زمینی به عرفانی به طور طبیعی طی کرده است.
درآمدی بر تأثیرپذیری عرفانی شهریار از غزلیات سعدی
بررسی تأثیرپذیری از شعر شاعران، از جذاب‌ترین مقوله‌های نقد ادبی است. هدف از این پژوهش بررسی مضامین عرفانی به کار رفته در غزلیات سعدی و شهریار مقایسه و …
عرفان اسلامی (ادیان و عرفان) – فهرست مقالات
بررسی اولین مقام عرفانی و تجزیه و تحلیل آن در روانشناسی. مهنوش مانی; سیدعلی … جرم، تقصیر و توبه به پیشگاه الهی، با نگاه عرفانی سعدی. فرهاد کاکه رش; بابک …
ت ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮرﺳﻲ واژﮔﺎن زﻧﺎﻧﻪ در ﻏﺰﻟﻴﺎ – زن در فرهنگ و هنر
ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ واژه. ﻫﺎﻳﻲ … ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌ. ﻲ. دارد ﻣﺎورا. ي. اﻟﻔﺎظ و اﺷﺎراﺗ. ﻲ. را در ﻏﺰﻟ. ﻴ. ﺎت ﺣﺎﻓﻆ. از ﻟﺤﺎظ ﻋﺮﻓﺎﻧ. ﻲ. ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ﻛﻨﺪ … ﺑﺮرﺳﻲ واژﮔﺎن زﻧﺎﻧﻪ در ﻏﺰﻟﻴﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮازي. 381.
کلیدواژه سعدی ‏/ (401 مقاله) – نورمگز
فهرست و آنالیز آمار مقالات مرتبط با کلید واژه سعدی. … بررسی سیرۀ دادرسی قاضیان در قرن هفتم (با تکیه بر بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی). نویسنده : ایزدی سعدی، عباس؛ … اشارات و درون مایه‌های عرفانی در دیوان وفای فراهانی. نویسنده : آگاه، …
تاویل پذیری عرفانی دیوان حافظ – متن پژوهی ادبی
موضوع این مقاله بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عرفان حافظ و نسبت عرفان او با سایر جنبه های شخصیتی اش و همچنین بررسی امکان یا عدم امکان تفسیر و تاویل …
پژوهش درباره سعدی – کتابخانه مجازی ادبیات
زبانفارسی · کتاب ,. مکتب عرفان سعدی. صدرالدین محلاتی. PDF … زبانفارسی · مقاله ,. بر خوانِ سعدی (نقد و بررسی شرح خطیب رهبر بر غزلیات او). فرح نیازکار. PDF …
ﻣﻘﺪﻣﻪ – ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻮف ﻋﺎﺑﺪاﻧﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ … ﺷﻌﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻨﺎﯾﯽ، ﻋﻄﺎر، ﻣﻮﻟﻮي و ﺣﺎﻓﻆ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد . ﻣﻄﺎﻟﻌ … ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از زاﻫﺪ و ﺻﻮﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ.
بررسی عرفان و بينش قرآنی اشعار حضرت امام خمينی(ره) و …
بررسی عرفان و بينش قرآنی اشعار حضرت امام خمينی(ره) و حافظ شيرازی … ولی وقتی در ميان واژه‌های شاعر می‌گردد و تحقيق می‌كند، در می‌يابد كه تمام واژه‌ها از سوز جدايی از …
سعدی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فلسفهٔ اشراق هم مبتنی بر استدلال عقلی و هم سیر و سلوک عرفانی است. … نکتهٔ قابل توجه در بررسی مذهب سعدی این است که او اصراری به تبلیغ مذهب خود و زیر سؤال … علاوه بر این، محمدعلی فروغی در تحقیقات خود، در یکی از نسخه‌های خطی از کلیات سعدی، …
مضامین مشترک عرفانی در غزلیات سنایی وحافظ – پژوهشگاه …
این پژوهش به بررسی مضامین مشترک عرفانی در غزلیات سنایی و حافظ می پردازد. علت انتخاب این دو شاعر از میان شاعران سخنور دیگر این است که غزل به معنای مصطلح در …
بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ
شواهد شعری در این پژوهش از دیوان حافظ است. نتایج نشان می‌دهد با حذف این استعاره از شعر فارسی (به‌ویژه در شعر سبک عراقی)، متون عرفانی بسیار بی‌مایه خواهد شد.
جرم، تقصیر و توبه به پیشگاه الهی، با نگاه عرفانی سعدی
هدف اصلی نگاه عرفانی به این موضوع و بررسی میزان مصداق آن درنگاه عرفانی سعدی بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه ای و تحلیل محتوا و واحد تحلیل، مضمون …
تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ – دانلود پایان نامه
کلید واژه ها : حافظ ، عرفان ، دین ، تضاد ، اعتراض ، عشق … در فصل چهارم که پیکره ی اصلی تحقیق را در بر می گیرد؛ بررسی تضادهای ظاهری در دیوان حافظ است و در فصل …
جرم، تقصیر و توبه به پیشگاه الهی، با نگاه عرفانی سعدی
هدف اصلی نگاه عرفانی به این موضوع و بررسی میزان مصداق آن درنگاه عرفانی سعدی بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه‌‌ای و تحلیل محتوا و واحد تحلیل، مضمون …
گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی – DOI.org
در این مقاله معانی تأویلی گل از دیدگاه عارفان و صوفیان بررسی می‌شود. … این مقاله با تمرکز بر تأویل گل‌ها می‌کوشد مبانی متون ادبیات عرفانی را تبیین کند و به … سعدی می‌گوید: روزگار ستیره‌گر مرا از مشاهدۀ معشوقم منع و محروم کرد؛ حال امیدوارم حداقل در …
مقاله بررسی سیمای معشوق در غزلیات سعدی : تی پی بین – …
آن چه که در شعر و ادب عرفانی یا غنایی به عنوان محور اصلی و تعیین کننده مورد توجه قرار می گیرد، معشوق است خواه زمینی یا آسمانی. تکیه اصلی زیبایی های صو.
عناوین پایان نامه ها انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
نتایج جستجوی پایان نامه های عرفانی در پایگاه ایران داک و حوزه و تقسیم بندی موضوعی … 46, بررسی انعکاس اندیشه های عرفانی عارف بزرگ آیت الله شاه آبادی در آثار امام خمینی … (جلوه های عرفانی سعدی در بوستان) ” نگاهی دیگر به سعدی از نظر عرفانی در …
مکتب عرفان سعدی – تبیان
مستی است دیوانه و پریشان حال دردی کش میخانه ورندی است کلاش و نافرزانه چنانکه در شناسانیدن خود بی پروا می گوید: …
عرفانی – پژوهش های ادبیات تطبیقی
پیشینة. تحقیق. بررسی. مضامین. اسطوره. ای. و. عرفانی. و. تلفیق. آن. ها. به. صورت. یکجا،. تطبیق. و. شناساییِ. عناصر. منظوم. نزد. حافظ. و. ژید. یکی. از. شاخه. های. سیر.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,