FILEMAIN

تحقیق در مورد بررسی مشکلات جوانان(بلوغ)

مشکلات نوجوانان و راه حلها
براساس تحقیقات موجود میانگین سن بلوغ برای دختران 5/12 تا 5/14 سالگی و برای … از مورد استهزای دوستان قرار گرفتن نگران است و میترسد، برای استقلال و اتکای … پرسشنامه و اجرا آنها میتوان مشکلات جوانان را در آموزشگاه، جامعه و خانواده بررسی نمود.
بررسي مقايسه اي مشكلات ارتباطي نوجوانان با والدين از … – …
در اين پژوهش تعداد 415 نفر از نوجوانان دختر و پسر و 230 مورد از والدين آنها به … با مشكلات ارتباطي نوجوانان و والدين در زمينه هاي استقلال طلبي، بلوغ جنسي و كسب …
مقاله بررسی پدیده بلوغ نوجوانان ،فرصت ها ،تهدیدها وچالشهای …
حفظ ارتباطمثبت بین والدین و نوجوان، می تواند یادگیری نوجوان را، در مورد آنچه به شایستگی های اجتماعی او … دوره نوجوانی،نوجوانان،بلوغ،تغییرات بلوغ،مشکلات بلوغ …
بررسي مقايسه اي مشكلات ارتباطي نوجوانان با والدين از ديدگاه …
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ از دﻳﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي … ﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ … ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﻛﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ،. ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ و …
مقاله بررسی مشکلات جوانان (بحران بلوغ)
فهرست مطالب. بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ) ۳ انواع بلوغ ۴ سن بلوغ ۵ … ییکى از نویسندگان مى گوید: (از نظر پژوهش گران، اگرچه یک اتفاق نظر در مورد شروع و …
تجارب دوران بلوغ در نوجوانان پسر: یک مطالعه کیفی – Iran …
بسیاری از مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و رفتارهای … … هدف از این تحقیق تعیین تجارب دوران بلوغ در نوجوانان پسر می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش کیفی و از نوع پدیده شناسی می‌باشد. نمونه های … داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری گردید و سپس به روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ارتقاء توانمندی نوجوانان و مادران آنان در مقابله با بحران بلوغ در …
ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﮑﻤ. ﻴ. ﻞ ﺷﺪ . ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ … ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ. ٢. ﻭ. ٣. ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﻴـﺐ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﮕﺮﻑ ﺑﻠﻮﻍ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ. ﺁﻥ. ﻫﺎ،. ﺳﻬﻢ. ﺑﻪ … ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺑﺘﻼﺀ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﻗﺒﻞ ﻭ …
نگاهی به تحوّلات دوران نوجوانی (جسمی، جنسی، شناختی و اخلاقی)
البته بررسی های تجربی درباره نوجوانان به طور کلی نشان می دهند که آشفتگی دوران … نوجوان از یک سو با سرعت بی سابقه ای بلوغ جسمی و جنسی را می گذراند و از سوی … این مرحله که هسته اصلی نوجوانی و مشکلات آن است، با رشد بیشتر بدنی و جنسی همراه … از نظر نگرش و رفتار جنسی، برخی از تحقیقات (کُول و کُول، 1993، ص 604) نشان …
نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران – پرتال جامع علوم انسانی
کلید واژه ها: خانواده دختران بلوغ جنسی بلوغ روانی بلوغ اجتماعی والدین … بلوغ جسمی ـ جنسی با بلوغ فرهنگی ـ اجتماعی و مشکلات اجتماعی این دوره را مورد توجه قرار می¬دهند. مطابق نتایج این پژوهش، مناسب¬ترین شیوه¬های مواجهه با بحران این دوره، رویکرد … بررسی¬های به عمل آمده نشان می‌دهند که در دوره بلوغ، رشد ذهنی دختران افزایش می‌یابد.
آشنایی با مشکلات نوجوانان و راه حل آن ها – بیتوته
مشکلات نوجوانان،مسائل و مشکلات نوجوانان،راهکارهای مشکلات نوجوانان،مقاله درباره مشکلات نوجوانان،حل … این دوره حساس به سبب آغاز بلوغ و رشد روانی، جسمانی و ذهنی کودکان همواره با اتفاقات … عزیز قرار داده تا با شناخت و بررسی هر یک در رفتار و اعمال فرزندتان بتوانید راهکاری مناسب را در … پرخاشگری و عصبانیت های بی مورد نوجوانان:
مسئله جوانان امروز – همشهری آنلاین
جوان و جوانی و مسائل و مشکلات آن در طول سه دهه گذشته در ایران به صور … از مسائل و مشکلات دیگران است و باید به طور ویژه مورد توجه و بررسی قرار گیرد. … این سازمان در بیشتر زمان عمرش متعهد به انجام تحقیق در مورد جوانان کشور بوده است. … با مرکزیت خانواده بیشتر توجه را به ازدواج فرزندان در سن بلوغ می‌داده است.
تغییرات روانی و رفتاری شایع در دوران بلوغ + راهکار – نمناک
تغییرات دوران بلوغ و تعریف بلوغ و تغییرات دوره نوجوانی و رفتار والدین در دوران بلوغ فرزندان و نحوه برخورد با نوجوانان و مشکلات دوران بلوغ در نمناک.
دانلود تحقیق در مورد مشکلات جوانان (بحران بلوغ) – مقاله جو
دانلود تحقیق در مورد… بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ) یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم …
در ﺬﻳﺮ و ﻋﺎدي ﭘ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
12.
مقاله بررسی مشکلات جوانان (بحران بلوغ) | pdf
دانلود مقاله با موضوع بررسی مشکلات جوانان (بحران بلوغ)، در قالب word و در 27 … تحقیق در مورد بحران بلوغ; تحقیق بلوغ نوجوانان; پایان نامه در مورد …
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن A Survey Study on Behavioral …
ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان. ﻣﺸﻜﻼت. دﺧﺘﺮان. ﻧﻮﺟﻮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ. واﻟﺪﻳﻦ،. اﻣﻮر. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻫﻤﺴﺎﻻن،. ﻣﺴﺎﺋﻞ … ﺑﻠﻮغ ﻣ. ﻲ. رﺳﺪ، در ﭘﻲ ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ، ﺑﺪﻧﺒﺎل. اﺳﺘﻘﻼل و ﺟﺪاﻳﻲ از واﺑﺴﺘﮕﻲ. ﻫﺎي دوره ﻛﻮدﻛﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ … ﺗﺎ. 20. درﺻﺪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ. ﻣﻮرد اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎري دارﻧﺪ. [3] . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ.
تبیین-هماهنگی-ابعاد-مشکلات-بین-والدین-و-نوجوانان-با …
پژوهش «کشف ابعاد مشکلات بین والدین و نوجوان پسر و تدوین بسته … در این دوران ایجاد مشکل کند که بررسی و نحوه شکل‌گیری و رشد آنها می‌تواند … یافته‌های این پژوهش مشکلات ارتباطی را از نظر والدین و نوجوانان استقلال طلبی، بلوغ … لزوم عملیاتی و اجرایی بودن تحقیقات صورت گرفته در مورد مسائل فرهنگی جوانان.
مقایسه ی بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر …
این پژوهش با هدف مقایسه ی بلوغ عاطفی و اجتماعی و هیجان خواهی … در سالمت نوجوانان از جمله رفتارهای ناهنجار و بزهکاری مورد بررسی قرار گرفته است. … در تبیین این یافته می توان گفت که مشکل در برقراری ارتباط درست با دیگران به خصوص همساالن در …
بررسی نیازهای آموزشی دوران بلوغ در دانش آموزان پسر – مجله …
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎ. زﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﻠﻮغ و ارﺗﺒﺎط. آن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻓﺮدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . روش. :ﻫﺎ … آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ. در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﻲ … وﺳﻴﻌﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻼت. ﺗﻐﺬﻳﻪ.
تحقیق بررسی مشکلات جوانان (بحران بلوغ) | cactidl | file – …
دانلود تحقیق با موضوع بررسی مشکلات جوانان (بحران بلوغ)، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، انواع بلوغ، سن بلوغ، تقدم بلوغ شرعی دختران بر …
نوجوانان و اعتیاد | کلینیک ترک اعتیاد آکسون | مقالات اعتیاد …
دوران نوجوانی و بلوغ از سخت‌ترین دوره‌های زندگی هر انسانی محسوب می‌شود، … در این مقاله به بررسی دلایل اعتیاد نوجوانان مخصوصا دلایل فردی و خانوادگی اعتیاد می‌پردازیم. … معمولاً خانواده افراد معتاد علت اعتیاد را مشکلات خانوادگی، طلاق، بیکاری، … در مقاله باورهای غلط درباره اعتیاد به چند مورد از این باورها و نگرش های غلط …
بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب …
بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب‌آوری و تحمل پریشانی … آگاهی از تغییرات جسمانی و روان شناختی بلوغ باعث می‌شود که دختران نوجوان با مشکلات و … یافته‌ها: بررسی‌های آماری نشان داد که نتایج پژوهش، تفاوت معناداری بین نمرات … در نوجوانان دختر پس از آموزش آگاهی افزایی تغییرات بلوغ در گروه آزمایش نسبت …
کتاب بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوران بلوغ [چ3] …
کتاب بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوران بلوغاثر الیزابت پلاتنر، مهرآفاق بایبوردی بوده و چاپ 3 آن در سال 1384 توسط انتشارات محمد منتشر شده است.موضوعات …
مشکلات شایع نوجوانان و راه حل آن ها – عصرایران
مشکل اول: فرزندمان همراه ما به مهمانی و مسافرت نمی‌آید خیلی از والدین … در جامعه امروز نوجوانان به اندازه کافی در مورد این مسایل و خطرهای مربوط به آن اطلاعات دارند. به هر حال باید … برای توضیح بیشتر مطلب چند مثال می زنیم. … سپس وضعیت درسی وی را به طور هفتگی بررسی کنید تا بتوانید هر نوع تغییر تدریجی در رفتار او را مشاهده کنید.
مقاله مشکلات نوجوانان – مدیریت خانواده کاردانش استان مازندران
از مشکلات مهم موجود در این دوران ، بلوغ و تغییرات جسمی و روانی که در این دوره … مشکلات نوجوانان فراوان می باشد که از بین این مسائل چند مورد را انتخاب کرده و در مورد آنها … بررسی ها نشان داده است اغلب در این دوره نوجوانان برای اولین بار با سیگار و سایر …
آسیب شناسی رفتاری کودکان ونوجوانان وراههای پیشگیری از آن
در بررسی «آسیبهای رفتاری در کودکان و نوجوانان» باید عوامل متعددی را مورد … خلاصه مطلب اینکه: طبیعت کودک در ابتدا نه خوب است و نه بد. … مشکلات بلوغ نوجوانان.
بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان خمینی‌شهر
بسیاری از مشکلات دوران نوجوانی‏ ریشه در چگونگی گذر وی از بحران هویت دارد و … از موقعیت بگیرد، ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون عملکرد خانواده وتست هویت … با رشد رفتاری بالا و بلوغ روانشناختی نوجوان همراه است(قاسمی و دیگران، 1376).
مقاله ISI :مشکل جوانان در صحبت کردن با دیگران در مورد …
روند زمانی … مقاله ISI :ورزش باعث بهبود علائم افسردگی در سالمندان می شود: یک بررسی چتری …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,