FILEMAIN

رابطه بین اعتیاد به اینترنت و علائم روانپزشکی

بررسي ارتباط علايم روانپزشکي با اعتياد به اينترنت … – …
اين مطالعه به تعيين ارتباط ميان اعتياد به اينترنت و علايم روانپزشکي مي پردازد. … بين نمرات علايم روانپزشکي (نظير افسردگي، اضطراب، خودبيمارانگاري، وسواس، …
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دردا – دانشگاه علوم …
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و …. اﺷـﺎره. ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻪ. ﺗﻌﻴﻴ. ﻦ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.
بررسی ارتباط علائم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت …
این مطالعه به تعیین ارتباط میان اعتیاد به اینترنت و علائم روانپزشکی می … … M. A Survey of Relationship between Psychiatric Symptoms and Internet Addiction …
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب …
ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺣﺎﮐﯽ از آن. اﺳﺖ. ﮐ. ﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑـﯿﻦ. اﺧـﺘﻼ. ﻻت. رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ. ﻧﻈﯿــﺮ اﻓﺴــﺮدﮔﯽ، اﺿــﻄﺮاب، …
مقايسه اختﻼﻻت روانشناختي دانشجويان معتاد و كاربران عادي …
بيﻦ اعتياد به اينترنت با اختﻼﻻت افسردگي، جسماني كردن. (خود … فردي، هراس و پارانويا و همچنيﻦ شاخص كلي عﻼيم ارتباط معني. داري وجو. د داشت. … رابطه اختﻼﻻت روانشناختي با اعتياد به اينترنت نيز از ضريب … ثير عﻼيم روانپزشكي بر. اعتياد …
و ﻫﺮاس ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ. ﺑﺎ. اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب،. ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ. و ﻫﺮاس. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. ﻧﺴﯿﻢ ﺟﻌﻔﺮي. 1، … ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن …
مقاله بررسی ارتباط علائم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت …
هم چنین در مطالعاتی به ویژگی هایی نظیر انزوای اجتماعی، عزت نفس پایین و …. اشاره شده است. این مطالعه به تعیین ارتباط میان اعتیاد به اینترنت و علائم روانپزشکی …
بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی …
4. اﺳﺘﺎدﯾﺎر، … ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد. ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ. و. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾ. ﺎن. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن درﺳﺎل. 1392. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ … ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار و در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار. اﺳﺖ. (. ﺟﺪاول.
ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب در تیپ‌های شخصیتی …
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با اضطراب در تیپ‌های شخصیتی … به علاوه، تفاوت‌های یافت شده بین میزان اعتیاد به اینترنت دانشجویان پسر (2/85) و … اوزارک (1999)برای اعتیاد به اینترنت به دو دسته علایم اشاره می‌کند: 1) نشانه‌های … نظریه‌ زیست پزشکی: بر عوامل موروثی و مادرزادی، نوسان‌های شیمیایی در مغز و …
بررسی وابستگی به اینترنت و علائم اختلال بیش فعالی کم …
بیش فعالی، اعتیاد به اینترنت، تکانشگری.
اصل مقاله 153.79 K – مجله اصول بهداشت روانی
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ … ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ. 100 … ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب.
ارتباط اعتیاد به اینترنت و مشکلات خواب در دانشجویان – مجله …
ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ … اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ در ﻃﻮل روز اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد را. ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮ … ﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ.
تاثیر اعتیاد اینترنتی – علوم و فنون مدیریت اطلاعات – …
از اينترنت، دچار عﻼئم اختﻼل مي … در بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت با شـادكامي ذهنـي و سـﻼمت روان … در بررسي عﻼئم روانپزشكي وابسته به اينترنـت (كمبـود.
اگر این علائم را دارید شما معتاد به اینترنت هستید!+راه‌های …
اعتیاد به رایانه و اینترنت را می‌توان به عنوان یک اصطلاح کلی “اعتیاد مجازی” در نظر گرفت که نوعی اختلال است که افراد رابطه مجازی مثلا رابطه با صفحه … روان پزشکی آمریکا معیارهای هفتگانه‌ای را به عنوان علائم اعتیاد به رایانه و اینترنت … عفونت‌شناس مشهور فرانسوی: همه‌گیری ویروس کرونا در حال از بین رفتن است …
رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارض نوجوان با والدین، …
روزافزون و عوارض ناگواری که اعتیاد به اینترنت به همراه دارد باعث شده که از آن به عنوان. اعتیادی که سرآمد همه … رابطه. بین اعتیاد به اينترنت با تعارض نوجوان … 87. میزان رضایت بیشتر،. 3 … Psychiatry and Clinical Neurosciences, 63(3), 357 – 364.
اعتیاد به اینترنت: علائم، علل و پیامدها/ مقاله – میگنا
اعتياد به اينترنت در زیرمجموعه اختلالات تکانه‌اي آمده است و نوعي استفاده … که علت دقیق رابطه میان این متغیرهاي بالینی با اعتیاد به اینترنت هنوز مشخص … که همبستگی مثبت و معناداري بین اختلالات روان‌پزشکی نظیر افسردگی، …
شیوع اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب، استرس و …
اﻋﺘﯿﺎد. ﺑﻪ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ. ؛. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ؛. اﺿﻄﺮاب. ؛. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. ؛. ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ … ﻋﻼﯾﻢ. ﺗﺮك. ؛. زﻣﺎن. اﺳﺘﻔﺎده. از. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ. ﺑﯿﺶ. از. آﻧﭽﻪ. ﮐﻪ. ﻓﺮد. در. اﺑﺘﺪا. ﻗﺼﺪ. دارد. ﺑﻪ. ﻃﻮل. اﻧﺠﺎﻣﺪ … ﺷﯿﻮع. اﻋﺘﯿﺎد. ﺑﻪ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ. در. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. در،. ﺟﻮاﻣﻊ. و. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ،. ﺗﻨﻮ. ع. ﮔﺴﺘﺮده. اي. ﺑﯿﻦ.
رابطه بین اعتیاد به اینترنت با ویژگی‌های شخصیتی دانش …
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن [email protected] email: 67. ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه. راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ. اﻋﺘﻴﺎد. ﺑﻪ. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. ﺑﺎ. وﻳﮋﮔﻲ … ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻛﺎﺷﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. ﻗﺒﻞ. از. آن. ﻛﻪ. در. دﺳﺘﺮس. ﻋﻤﻮم. ﻗﺮار … ﻋﻼﺋﻢ. اﺧﺘﻼل. ﻳﺎ. ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ. ﻫﺎي. رواﻧﻲ. اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ .2. اﺻﻄﻼح. ” اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.
: وابستگی به اینترنت – دانشنامه رشد
این نوعی تناقض است که علیرغم استفاده از اینترنت در جهت برقراری «ارتباط فردی» … از شبکه‌های ارتباطی (ارتباط مجازی) کاسته و ارتباط بین فردی ضعیفی را بوجود می‌آورد. … است «وابستگی به اینترنت» به دلیل آنکه همانند اعتیاد به مواد مخدر «علائم ترک و … انجمن روانپزشکی آمریکا (A.P.A) معیارهای زیر را برای تشخیص اعتیاد به …
دانلود مقاله : ارتباط بین استفاده از اینترنت و افسردگی: …
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و افسردگی در نوجوانان انجام … سطح اعتیاد به اینترنت و علائم افسردگی را با استفاده از مقیاس های روانپزشکی …
اعتیاد به اینترنت: علائم، علل و پیامدها
اعتیاد به اینترنت زمانی صدق می‌کند که فرد نیاز زیاد و تکانه‌ای برای استفاده … علت دقیق رابطه میان این متغیرهای بالینی با اعتیاد به اینترنت هنوز مشخص … که همبستگی مثبت و معناداری بین اختلالات روان‌پزشکی نظیر افسردگی، …
مقاله بررسی رابطه سلامت روان و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان
بررسی رابطه سلامت روان و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان … دستیابی به اینترنت و علائم جسمانی وجود دارد و همچنین رابطه های منفی و غیر مستقیمی بین علائم جسمانی و …
هرآنچه لازم است درباره اعتیاد به اینترنت بدانید! علائم، درمان …
با اینکه اعتیاد به اینترنت به عنوان یک بیماری و اعتیاد رسمی شناخته نمی‌شود، اما شبیه به شرط بندی و قمار … علائم اعتیاد به اینترنت در رابطه:.
اعتیاد به اینترنت، یک بیماری مدرن – وزارت ارتباطات
از سال ۱۹۹۵ میلادی روانپزشکی بنام گلد برگ ، اعتیاد جدیدی را کشف کرد. … علائم اعتیاد اینترنتی عبارتند از: مشکلات میان فردی و یا مشکلات در هنگام … انجام شده بین مسوِولیت پذیری و اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری وجود دارد.
بررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی …
انجمن روانپزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی. استفاده از اینترنت که … مطالعه، یک رابطه منفی بین برون گرایی و فعالیت های اینترنتی. اجتماعی سنتی …
The Comparison of Internet Addiction and the … – مجله طب …
الله کرمی و همکاران در تحقیقی به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت. با افسردگی پرداختند، نتایج نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و. افسردگی رابطه مثبت و معنادار …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,