FILEMAIN

ضمان در حقوق ایران

عقد ضمان چیست؛ آشنایی با اوصاف و اقسام عقد ضمان | چطور
منظور از ضمان در اصطلاح حقوق مدنی آن است که به دلیل قرارداد یا غیر … در حقوق مدنی ایران، برای زوجه دائم نفقه قائل شده و برای زوجه موقت نفقه را واجب و …
آثار عقد ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه
‏عنوان و نام پديدآور, : آثار عقد ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حجت‌الله علوی ؛ استاد راهنما محمد صالح ولیدی ؛ استاد مشاور مجتبی نیک‌دوستی. ‏مقطع و …
عقد ضمان چیست – تعریف عقد ضمان
ضمان در اصطلاح فقها به معنی تعهد و برعهده گرفتن است که در فارسی ضمانت نامیده میشود. در حقوق گاه مترادف با مسئولیت نیز به کار میرود. طبق ماده 684 قانون مدنی، عقد …
دانلود مقاله حقوق با عنوان ضمان در حقوق ایران – کندو
ضمان در حقوق ایران. دسته بندي: مقالات / حقوقی وسیاسی 30 تیر. در ضمان عقدي. در اصطلاح حقوقي ضمان داراي دو معني است: معني اعم و آن تعهد بمال و يا نفس انسانست و …
بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه
چکیده. بحث از اذن و این که آیا اذن، ید ضمانی را به ید امانی تبدیل می کند یا نه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از فقها و حقوقدانان ماهیت اذن را واقعه حقوقی می دانند که …
مقايسه تطبيقي عقد ضمان در قانون مدني وقانون تجارت ايران … …
مقايسه تطبيقي عقد ضمان در قانون مدني وقانون تجارت ايران با حقوق فرانسه. 1392/12/3. در ادبيات فارسي ضمان به معني بر عهده گرفتن امري ميباشد. در علم حقوق نيز …
مقاله بررسی ضمان ضم ذمه و نقل ذمه در حقوق ایران – سیویلیکا
عقد ضمان یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران می باشد که تعریف آن در ماده 684 قانون مدنی مقرر شده است. برای تحقق ضمان باید شخصی در برابر طلبکار تعهد کند…
تحلیل ماهیت و آثار ضمان اعیان در فقه و حقوق ایران
چکیده. قانون مدنی به تبع فقه، عقد ضمان را ناقل ذمه دانسته و موضوع ضمان را به اموال کلی یا دیون محدود کرده است. هر چند نتیجه این تعریف نادرستی ضمان از اعیان خارجی …
ضمان تضامنی عقدی (قراردادی) در حقوق ایران و فقه امامیه و مطالعه …
این نوع ضمان در حقوق تجارت ایران در ماده‭ ۴۰۳ ‬پیش بینی شده است. ضمان تضامنی عقد است و دو رکن ایجاب و قبول یعنی ایجاب از سوی ضامن و قبول از طرف مضمون له نقش …
مقالات مرتبط با عقد ضمان – پایگاه مجلات تخصصی نور – نورمگز
بررسی مفاهیم و جایگاه عقد ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران … مطالعه ی تطبیقی فقهی، حقوقی عقد ضمان در قانون مدنی با ضمانت نامه های اتاق بازرگانی بین المللی.
مقالات مرتبط با ضمان عقدی – پایگاه مجلات تخصصی نور – …
مطالعه تطبیقی فقهی حقوقی عقد ضمان در قانون مدنی با ضمانت نامه های اتاق بازرگانی بین المللی. نویسنده … صحت تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه.
تحلیل ماهیت و آثار ضمان اعیان در فقه و حقوق ایران – Magiran
قانون مدنی به تبع فقه، عقد ضمان را ناقل ذمه دانسته و موضوع ضمان را به اموال کلی یا دیون محدود کرده است. هر چند نتیجه این تعریف نادرستی ضمان از اعیان خارجی است اما …
عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به … – Magiran
در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود. در حقوق ایران، نقل ذمه مقتضای ذات ضمان نیست؛ بلکه لازمه اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قریب به اتفاق …
مجله تحقيقات حقوقي
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و. اﯾﻘﺎع ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺿﻤﺎن و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. 6. ، ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺸﺎ ﺿﻤﺎن،. ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺿﻤﺎن ﻗﺮاردادي، ﯾﺎ ﻣﺴ. ﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻃﺮاف ﯾﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺎ.
عقد ضمان، زوال يا بقاي تضمينات تعهد (با نگاهي به حقوق … – …
در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل مي شود. در حقوق ايران، نقل ذمه مقتضاي ذات ضمان نيست، بلکه لازمه اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قريب به اتفاق …
عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق …
در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمة مضمون‌عنه به ذمة ضامن منتقل می‌شود. در حقوق ایران، نقل ذمه مقتضای ذات ضمان نیست؛ بلکه لازمة اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قریب به اتفاق …
عقد ضمان – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تضمین از لحاظ حقوقی به معنای اعم عبارت است از هر نوع تامین و توثیق تعهدات قراردادی اشخاص. این تامین می‌تواند از طریق عقود معین مختلف به ویژه عقد ضمان و رهن به …
ضمان در حقوق تجارت و تطبیق آن با حقوق مدنی – پژوهشگاه علوم …
عقد ضمان یا ضمانت علاوه بر قانون مدنی موضوع مواد 402 الی 411 از قانون تجارت ایران را نیز به خود اختصاص داده است. ما به این موضوع پرداختیم که ضمانت مندرج در قانون …
چکیده پایان نامه: بررسي عقد ضمان در فقه و حقوق ايران با …
چکیده پایان نامه: بررسی عقد ضمان در فقه و حقوق ایران با رویكردی بر نظرات امام خمینی(ره). عقد ضمان يكی از عقودتبَعی‌ است كه به دنبال وقوع دين ،محقق میشود.
زمان رجوع ضامن به مضمون عنه در حقوق مدنی ایران و فرانسه
بدین ترتیب، در حقوق مدنی ایران، به تبع فقه امامیه[1]، اثر ضمان، انتقال مال موضوع دین، از ذمه مضمون‌عنه به ذمه ضامن (نقل ذمه) و بری شدن مضمون‌عنه یا مدیون اصلی در برابر …
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی – فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی
ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎن، ﺷﺮط ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ، رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﺣﻘﻮق. اﯾﺮان، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮﯾﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ را ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,