FILEMAIN

عوامل اثر گذار بر واردات کالا

بررسي عوامل موثر بر تقاضاي واردات ايران به تفکيک … – …
امروزه بخش تجارت خارجي به عنوان يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي در تمامي کشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه، مورد توجه مي باشد. برآورد تقاضاي واردات کالاها …
بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای …
بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی. نویسندگان: هاشم سپانلو علی قنبری. منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال …
بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای …
بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی. نوع مقاله: مقاله پژوهشی. چکیده. امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از …
بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات کالاهای مصرفی، سرمایه …
به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است.در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های …
شناسایی عوامل موثر بر صادرات و واردات کشورهای منتخب عضو …
نتایج نشان می دهد تأثیر متغیر نهادی حکمرانی بر صادرات و واردات کالاها و خدمات کشورهای مورد بررسی مثبت و معنی دار است. همچنین متغیرهای عضویت در سازمان تجارت …
شناسایی عوامل موثر بر صادرات و واردات کشورهای … – Magiran
۲۰۱۲ می پردازد. نتایج نشان می دهد …
بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای واردات ایرانبه … – …
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﯾﺮﺍﻧﺒﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻣﺼﺮﻓﯽ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: … ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺍﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با تاکید بر …
نتایج نشان می‌دهد که متغیر‌های واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند اما نرخ تورم …
مقاله بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات سرمایه ای کشورهای …
این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات سرمایه ای در کشورهای عضو … نشان میدهد که با توجه به تاثیر معنادار درآمدهای نفتی بر تقاضای کالاهای واسطهای و …
عوامل موثر بر واردات – بازرگانی نگین کوثر آریا ترخیص …
عوامل موثر بر واردات. 1. میزان ظرفیت وارداتی به عنوان متغیر جانشین برای سیاست واردات . 2. میزان قیمت های نسبی. 3. میزان سطح درآمد. میزان ظرفیت محصولات صنعتی.
بررسی عوامل موثر بر تجارت محصولات کشاورزی با تأکید بر …
متغیر نرخ ارز حقیقی بر اساس انتظار تأثیر منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر … بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای.
الزامات مدیریت واردات درکشور – مجله اقتصادی
ﮐﺎﻻﻫﺎ. ﯾ. ﯽ ﺑﺎ ارزش. اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ. ﺳـﻤﺖ و ﺳـﻮ ﺑﺨـﺸﯿﺪن ﺑـﻪ واردات ﮐـﺸﻮر واردات اﺳـﺖ. از . ﺳﻮی دﯾﮕﺮ … ﻧﺮخ ارز ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ واردات ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧ. ﺮخ.
عوامل اثر گذار بر واردات کالا – آپارات
mng/ تقویت CV و رزومه علمی جهت …
عوامل اثر گذار بر واردات کالا – تماشا
تماشا.
پرسشنامه استاندارد عوامل اثر گذار بر واردات کالا توسط کی …
پرسشنامه استاندارد عوامل اثر گذار بر واردات کالا توسط کی یون و همکاران در سال 1999 طراحی شد .دارای 19 سوال در یک بعد می باشد.و هدف ان تعیین.
عوامل موثر بر قاچاق کالا – صبح امروز ایران – blogfa
مقاله حاضر بررسی عوامل موثر برافزایش قاچاق کالا و شامل 5 بخش به شرح زیر می باشد: در فصل … شاید اصلی ترین دلیل قاچاق تأثیر حقوق ورودی بر واردات کالا باشد .
30 عامل موثر در اقتصاد سیاه – روزنامه دنیای اقتصاد
گروه بازرگانی: پارلمان بخش خصوصی کشور 30 عامل را به‌عنوان عوامل موثر بر قاچاق کالا شناسایی کرد. در گزارشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق …
30 عامل موثر در اقتصاد سیاه | پایگاه خبری اتاق ایران
در گزارشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، 30 عامل به‌عنوان عوامل موثر بر قاچاق کالا شناسایی شد.
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳ
ﺁﻧﻬﺎ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﻴﺮﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻪ. ﺑﻪ 1ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ … ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ.
بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا در استان های مرزی (مورد مطالعه …
در بخش عوامل ساختاری، اخذ تعرفه و سود گمرکی بالا بر کالا وارداتی مهمترین عامل شناخته شد و در بخش عوامل فردی، فقدان انگیزه کاری کارمندان و مسئولین مبارزه …
اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات, به تفکیک واردات کالاهای …
ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای …
عوامل موثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از …
در. ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﯽ. اﺳﺖ. ﮐﻤﺒﻮد. ﻧﻮآوري. ﯾﮑﯽ. از. ﻋﻮاﻣﻞ. اﺻﻠﯽ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺑـﺎ ﻓﻨـﺎوري ﺑﺮﺗـﺮ. در … ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن واردات و ﺻﺎدرات در. 45 … (از ﮐﺎﻧﺎل واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ.
بررسی آماری عوامل موثر بر ترخیص کانتینر در بنادر ایران …
زمان ترخیص کانتینر و کالا در بنادر می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روند صادرات و واردات کالا در کشور داشته باشد. مدت زمان مورد نیاز برای ترخیص کالا و کانتینر از …
نقش مناطق آزاد در توسعه صادرات غیرنفتی مبتنی بر الگوی …
امروزه فناوري به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادي و صنعتی کشورها … بر آن حاصل و نتیجه این فناوري بر دیگر بخشهاي اقتصادي هم تأثیر گذار است و … در بيان اين اثر آمده است: اگر کالاهاي سرمايهاي واردات بر باشد، سرمايه …
و اﺛﺮ آن ﺑﺮ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ن ﺑﻪ ﺮاﯾ اﻟ
واردات ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳـﯽ. آن. ﻫـﺎ. ﺿـﺮورﺗﯽ. اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ . اﻟﺤـﺎق ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن … اﺛﺮ. ﻫـﺎي. اﻟﺤـﺎق اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎرت. ﺟﻬﺎﻧﯽ. را. ﺑﺮ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي. ﻣﺬﮐﻮر. ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧـﻮد ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑـﺮداري. و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. داده. ﻫـﺎ … ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺛﺮ. ﮔﺬار، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد …
بررسی تأثیر عوامل تولید بر تجارت خارجی ایران
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﺑﻪ. ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﺑﺮ ﺑﻮدن. ﺑﺮ. ﺻﺎدرات و واردات ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﻪ … ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ. ﭘﺬﯾﺮد . ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﮑ. ﺮﺸ. –. اوﻫﻠﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد از. ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ … ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺟﺪول داده. –. ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺳﯿﻠﯽ ﻟﺌﻮﻧﺘﯿﻒ. ﺑﻨﯿﺎن. ﮔﺬار آن اﺳﺖ . ﺟﺪاول داده.
بررسی همگرایی واردات گروه کالاهای ورزشی در ایران: رهیافت داده …
هدف: امروزه بخش اقتصاد و صنعت ورزش مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، مورد توجه می‌باشد. واردات کالاهای ورزشی همواره یکی از …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,