FILEMAIN

فرصتی برای دوست داشتن، مهربانی، اتحاد و صلح جهانی…

فرصتی برای دوست داشتن، مهربانی، اتحاد و صلح جهانی… – …
این یک بازی یا چالش نیست… فرصتی است برای دوست داشتن، مهربانی، اتحاد و صلح جهانی… آینده تغییر خواهد کرد اگر ما بخواهیم… این یک “شانس …
فرصتی برای دوست داشتن، مهربانی، اتحاد و صلح جهانی… – …
این یک بازی یا چالش نیست… فرصتی است برای دوست داشتن، مهربا…
فرصتی برای دوست داشتن، مهربانی، اتحاد و صلح جهانی… – نماوید
فرصتی برای دوست داشتن، مهربانی، اتحاد و صلح جهانی… این یک بازی یا چالش نیست… فرصتی است برای دوست داشتن، مهربانی، اتحاد و صلح جهانی.
اتحاد و انسجام؛ زمینه های شکل گیری – پرتال جامع علوم انسانی
مقاله حاضر در پی آن است که تبیین و تحلیلی مفهومی از اتحاد، انسجام، » ملت و … این مسائل مردم و دولتمردان را به این اندیشه واداشت که با توجه به فرایند جهانی شدن ــ که … نیز اتحاد را به معنای «یکی شدن، یگانگی داشتن،‌ پیوستگی و همدستی» دانسته‌اند. … آمده و این اقوام همدیگر را دوست داشته و با هم به گونه‌ای مسالمت‌آمیز زندگی کرده‌اند.
بنیاد توسعه صلح و مهربانی های کوچک – Telegram
در همزماني اين رخداد جهاني، در خاورميانه #البغدادي، خليفه خودخوانده داعش نيز جايزه … استاديوم ورزشي،آكواريوم فرهنگي رئوف آذري “نيچه، اغلب از دوست داشتن … مولود آن رسول صلح و مهرباني، مغتنم فرصتي است براي واكاوي تاريخ كنشگري … پس اگر هنوز افرادی هستند که می‌پندارند اتحاد بشر با تعمیم اندوه امکان‌پذیر است، سخت در اشتباهند.
بنیاد توسعه صلح و مهربانی های کوچک – Telegram
توسط ۵ کودک ناز سردشتی به مناسبت روز جهانی صلح در یکی از مسیرهای منتهی به … به مسئولین بگویند که از دشمنی و آرزوی مرگ و نابودی دیگران داشتن و صرف هزینه‌های … رکود اقتصادی خیلی از مردم مشکل دارند ، با کمی تامل دوست مهربان دست تو جیبش … فرزندانش همه بلحاظ مالی، وضع مناسبی داشتند و مادراین فرصت را برای انجام کارش …
گزیده ای از آثار حضرت عبدالبهاء | آنچه بهائیان باور دارند
ادیان الهی برای اتحّاد نوع بشر و صلح عمومی تأسیس شدند. … مريضند بايد به نهايت مهربانی معالجه گردند. ( خطابات … لذا برای او همه را دوست می‌داريد، به همه مهربانی می‌کنيد.
پیام والدین – مهد و پیش دبستانی نمو
زندانیان سیاسی باید آزاد گردد !! … پدر سپهر : دوستی و هم پیوستگی و اتحاد و هم دلی. … لازم است حداقل نیم ساعت در روز فرصت مفید بازی کودک با والدین باشد .
جهت دریافت و مطالعه انشاء دانش آموزان عزیز سمایی – سازمان سما
عصبی دیگر یا داشتن هوش کم تر از متوسط از جمله عوامل مستعدکننده ی … نش آموزان آنها به خاک و خون کشیده شده و معلمان فرصت تعلیم و تربیت را از دست داده اند … محیط کالس باید محیط مهربانی باشد ،رفتار ما دانش آموزان با یک دیگر و مدیران و معلمان با ما … خواهیم جهانی صلح آمیز داشته باشیم باید در قدم نخست، با روش های خشونت آمیـز در …
والدین صلح طلب؛‌ کودکان صلح دوست – ایسنا
31 جولای روز جهانی صلح و دوستی فرصتی است برای پاسخ به اینکه زمان … در آموزش صلح و دوستی به کودکان، داشتن پدر و مادری صلح طلب و دوست خواه …
اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت – مقالات – مقالات – مرکز …
این مقاله در پی اثبات صلح و مهربانی و محبت دین اسلام است. … این دین، واقعیت دوگانه انسان را نیز از منظر دوگانگی طبیعت و داشتن دو جنبه روحی و … انگیزه‌ی دعوت به سوی خدا، هر طور که دوست دارد با بندگان خدا رفتار کند و بعد گمان کند … ما امیدواریم که فرصتی برای افراد و خانواده‌های غیرمسلمان فراهم آید تا با خانواده‌های …
Unipath
… بر افغانستان ‫مبارزه با ترور‬ ‫از ائتالف‌های بحری‬ ‫اتحاد‬ ‫برای‬ ‫صلح‬ … ‫محافظت پاکستان از دریاها‬ ‫همکاری بحری با کشورهای دوست ضامن تقویت‬ ‫6‬ ‫و صلح‌بانی‬ ‫64‬ … (با وجود جهانی شدن) نمایان ‫ •آیا آنها مستحق داشتن حق بازگشت به وطن خود هستند؟‬ … آسیا در امارات متحده عربی فرصتی برای گرد هم آوردن مردم ‫رسخ رهربان مرص است».‬ …
Spiritual Leadership Diamond In Iran Civil Service – Sid
بازارهای جهانی امروز فراهم نماید. مطالعات جدیدتر … معنویت از طریق ایجاد فرصت شناخت قدرتی برتر. توسط فرد، … رهبران معنوی معمولا ارزش هایی نظیر هارمونی، عشق و دوست داشتن،. شفقت و مهربانی، اتحاد، صلح و آرامش، صداقت و امانتداری را از خود. بروز می …
ﺻﻠﺢ
3. در ﺗﺪارك ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت. ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ. و. ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. ﺻﻠﺢ، زﻧﺎن. ،. ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ … ﻇﻠﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ. اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺑﻲ. اﺧﻼﻗﻲ، ﺑﻲ. ﻋﺪاﻟﺘﻲ و ﻣﺴﺘﻜﺒﺮان ﺟﻬﺎن ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ و ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ. « اﺗﺤﺎد و … ﺟﻬﺎن ﮔﻮي ﺳﺒﻘﺖ را از ﻣﺮدان ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ و. ﺑﺎﻳﺪ. اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن اﻧﺴﺎن. دوﺳﺖِ ﻧﻴﻜﻲ … و از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﺄﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻠﺢ را درك ﻛﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي … دور از …
هفته وحدت، فرصتی برای نمایش اتحاد جهان اسلام – ایمنا – خبربان
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد* دل رمیده ما را رفیق و مونس شد … هفته وحدت فرصتی مغتنم برای نشان دادن یکپارچگی صفوف مسلمانان و معرفی چهره واقعی اسلام به‌ عنوان دین رحمت و صلح و دوستی و آرامش به جهان است. … اینجانبان فرارسیدن میلاد خجسته رسول مهربانی و عزت، مبشر آگاهی و حکمت، … مسابقات جهانی پرورش اندام …
رفاه عالم انسانی | Bahá’í International Community
آرمان صلح جهانی که تا یک دهۀ پیش غیر قابل تصوّر بود اکنون در حال شکل‌گیری … همین استدلال در مورد آزادی اندیشه و باور، شامل آزادی مذهبی، همراه با حقِّ داشتنِ نظر و … این ذخایر فرهنگی نمایان‌گر میراثی است که باید به آن فرصت داده شود تا در یک تمدّن جهانی … بادهای مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمایید و مقصود از آن ظهور اتّحاد است بین عباد.
مشارکت در ساختن تمدنی جهانی – بهائیان ایران
یک تمدن عادالنه و صلح آمیز جهانی است؛ تمدنی که. پذیرای همگان … و مذهب اللّٰه از برای حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبّت و. الفت عالم … مهربان. آثار بهائی می گوید اگرچه ممکن است بتوانیم جلوۀ. خداوند را از طریق صفات موجود در مخلوقاتش تا. حدودی درک … دوست داشتن مردم یک کشور کم نمی شود. … زندگی خود به عنوان فرصتی برای کمک مؤثر به جامعه.
صدام حسین – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ساجده در اوایل سال ۱۹۹۷ به همراه رنا و رغد به گمان دست داشتن در ترور عدی در تاریخ ۱۲ دسامبر … این‌طور گفته می‌شود که ژنرال عدنان خیرالله طلفاح برادر ساجده و دوست ایام کودکی … را سلب کرد، صدام از فرصت استفاده کرده و شکستی سنگین بر آن‌ها وارد ساخت. … به آرزوهای جهانی بشریت، یعنی: صلح و امنیت، آزادی و حاکمیتِ قانون دست یابند.
Vahid Hedayati – .. وعده صلح جهانى… | Facebook
صلح جهانی آیا فقط بعد از وقوع وحشت و بلائی عظیم که مولود تمسّک مُصرّانه بشر به … از جمله افزایش بی سابقه تعداد سازمانهای بین المللی خیریه و انسان دوست در چند دهه اخیر … ما امنای امر بهائی بنا به وظیفهء روحانی و وجدانی خویش بر آنیم که فرصت را مغتنم … انکار تساوی بین زن و مرد نتیجه اش روا داشتن ظلم و ستم به نیمی از جمعیت جهان …
سخنان بزرگان و جملات حکیمانه از بزرگان
رسانه می تواند نشان دهنده فر و یا بیچاره گی یک کشور در گستره جهانی باشد . … دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. … انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن فرصت خوب در زندگی باشد، خود آنرا به وجود می آورد.
بازخورد به نوشته‌های شما | مدرسه نویسندگی
آن روز، روزی خواهد بود که این نبرد طولانی و جهانی، به پایان خواهد رسید و پرستاران و دکترها، … دریا در کنار خورشید آرام و آبی است و زمانی که فرصت یک روزه اش تمام می‌شود دلش می‌گیرد و سیاه میشود. … مثل: دوست داشتن، محبت، نگاه، یادگیری و مسائلی از این دست. … بعد از جنگ بود که اتحاد شکل گرفت ولی بهای این صلح سنگین بود …
راهبردهای اتحاد جهان اسلام با ابتنای بر دیدگاه‌های مقام معظم …
به شکل گیری اتحاد دنیای اسالم، با توجه به نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدات پیش. روی دنیای اسالم در آستانه تغییر شکل و ماهیت نظام جهانی و ایجاد نظم جدید جهانی، …
اسلام، آیین صلح و دوستی، رأفت و رحمت – راسخون
اسلام، دین صلح و سازش و پیام آور رحمت و مهربانی است و قرآن، این منشور جاوید اسلام، ایجاد … ایجاد صلح در میان مذاهب و در سطح جهانی و بین الادیانی از نظر قرآن بیان شده است. … لغت شناسانی مانند «ابن منظور»، واژه «حُب» را به معنای دوستی و دوست داشتن معنا … قرآن کریم برای ایجاد امنیت و اتحاد و صلح و تفاهم نیز در این زمینه راهکارهایی …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,