FILEMAIN

لایه های اطلاعاتی شهر رودبار

لایه های اطلاعاتی شهر رودبار – بانک اشتراک گذاری جغرافیا – …
این لایه ها برای محدوده شهری و اطراف شهر رودبار تهیه شده است. لایه ها قابلیت استفاده و ویرایش در نرم افزار ARC GIS را داراست. لایه های اطلاعاتی در سه بخش لایه های پلی …
لایه های اطلاعاتی GIS شهرستان رودبار – قرینه
لایه های اطلاعاتی جی ای اس شهرستان رودبار. شیپ فایل های کامل شهرستان رودبار. شیپ فایل های شهرستان رودبار. نقشه های جی ای اس شهرستان رودبار.
شهرستان رودبار – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نامگذاری[ویرایش]. به سبب وجود رودهای فراوان در این ناحیه، آن را «رودبار» نامیدند که به معنی سرزمین رودها می‌باشد. «بار» در کلمه رودبار به مفهوم ساحل و اراضی کنار رود …
رودبار – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
رودبار (رۊبار) یکی از شهرهای شمالی ایران و مرکز شهرستان رودبار، استان گیلان است. … از نادرترین گل های جهان می باشد که در دنیا فقط در ارتفاعات داماش رودبار میروید.
لایه های اطلاعاتی شهر رودبار – فایل سل
بلوک های ساختمانی، قبرستان ها، اراضی کشاورزی، مناطق جنگلی، باغستان، برکه ها، دامداری، مراتع، اراضی برنجکاری …
شیپ فایل های استان گیلان – دانلود لایه های اطلاعاتی GIS …
مجموعه ارائه شده حاوی ۶۰ عدد شیپ فایل های استان گیلان می باشد لایه اطلاعاتی جی ای اس (GIS) بر اساس اخرین تقسیمات کشوری … لایه های اطلاعاتی GIS شهرستان رودبار.
متن کامل (PDF)
… اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ در. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺑﺎر اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن. ﺻﻤﺪ ﺷﺎدﻓﺮ. 1. ﭼﮑﯿﺪه. ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﭘﺪﯾﺪه. ﻫﺎي … ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﻨﺪﻗﯽ، در اراﺿـﯽ ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷﻮﺷـﺘﺮ وﺟـﻮد. ﻻﯾﻪ. ﻫﺎي … اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و رﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺟـﺪول(. ) …
ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در شهر رودبار با استفاده …
در مرحله بعد با تهیه لایه های اطلاعاتی از عناصر مزبور و ارزش گذاری آنها، این لایه ها در محیط ARC GIS مورد تحلیل قرار گرفت و نقشه ی نهایی پهنه بندی خطر زمین لغزش در …
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان رودبار
در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان رودبار ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی …
ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﺑﻬﻴﻨﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺷﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘ
ﺷﻬﺮ ﺭﺷﺖ ﻧﻴﺰ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ. ﺟﻠﮕﺔ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﮔﻴﻼﻥ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ. ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺭﺍﺿﻲ. ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ، ﺯﻣﻴﻦ … ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺗﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺷﺖ ﺑﺎ. ﺄﺗ. ﻛﻴﺪ ﺑﺮ. GIS. ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻜﻴﻨﻚ. AHP. ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ . ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ … ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ، ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ. ﺻﻮﻣﻌﻪ.
ارزیابی و پهنه‎بندی خطر زمین‎لغزش در شهر رودبار با استفاده از …
در مرحلۀ بعد با تهیۀ لایه‌های اطلاعاتی از عناصر مزبور و ارزش‌گذاری آنها، این لایه‌ها در محیط ARC GIS مورد تحلیل قرار گرفت و نقشه‎ی نهایی پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در …
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ رودﺑﺎر ﺷﻬﺮ در ﻟﻐﺰش زﻣﻴ
ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰﺑﻮر و ارزش. ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ، اﻳﻦ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ. ARC GIS. ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻘﺸﻪ. ي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ زﻣـﻴﻦ ﻟﻐـﺰش در ﻣﺤـﺪود. ة. ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ. ة. ﺷﻬﺮ. رودﺑﺎر ﺑﺎ درﺟﺎت …
دانلود لایه رقومی ارتفاعی(DEM) شهرستان رودبار – جی ای اس …
پژوهشگران عزیز در صورت نیاز به سایر لایه های اطلاعاتی شامل (نقشه های زمین شناسی، کاربری اراضی، خاک، گسل ها، شبکه آبراهه ای، شبکه راه ها، توپوگرافی، دم، حوضه …
تنگناهاي طبيعي توسعه فيزيکي شهر پاوه با تاکيد بر … – …
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تنگناهاي طبيعي توسعه فيزيکي شهر پاوه … بدين منظور لايه هاي اطلاعاتي (داده هاي) توپوگرافي (شيب، جهت شيب، ارتفاع) … محدوديت هاي ژئومورفولوژيکي توسعه فيزيکي شهر رودبار · كاربرد ژئومورفولوژي در …
رودبار – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ارزیابی خطر ناپایداری دامنه های طبیعی در منطقه رودبار با استفاده از تئوری فازی … افراد بالغ روستای زلزله زده کلیشم از توابع شهرستان رودبار در سال 1377 خورشیدی … در این تحقیق نقشه های رستری 250 متر × 250 متر هشت لایه اطلاعاتی لیتولوژی …
دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان رودبار – بازدید امروز
در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان رودبار ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه رقومی …
دانلود لایه جاده ها و معابر (OSM) شهرستان رودبار جنوب … – …
لایه OSM مخفف open street map معادل نقشه معابر شهرها، جاده ها و مسیرهای داخل شهرستان می باشد. مرجع تهیه این نقشه openstreetmap بوده و فرمت آن shp است که قابل …
پارسال افزون بر 11تن مواد مخدر در رودبار جنوب کشف و … – ایرنا
وی با بیان اینکه شاخص های امنیتی شهرستان رودبار جنوب ارتقا یافته است، اظهار کرد: این مهم با تعامل خوب و سازنده بین دستگاه های اطلاعاتی، …
لایه های اطلاعاتی استان کرمانشاه (پکیج ۳) – استورجیس دات کام
لایه های اطلاعاتی استان کرمانشاه (پکیج 3)، شامل مرز، زمین، کاربری، دما، بارش، تبخیر، لغزش، آبراهه، جاده، اقلیم، شهر، روستا و خاک.
صنایع غذایی شهرام | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا
… صنایع غذایی شهرام فرآوری کننده زیتون و روغن زیتون در بسته بندی های شکیل و استاندارد نشانی : استان گیلان – شهرستان رودبار در مجوعه صنایع …
ي ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﮔﺰﯾﻨـﯽ، ﮔﺴـﺘﺮش، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻋﻮارض – آمایش محیط
ﻣﻨﻈﻮر ﻻﯾﻪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ(داده ﻫـﺎي). ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﯽ … ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮﻫﺎ. ﺷﺪه اﺳﺖ(. 11 … ﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ رودﺑﺎر؛.
بانک لایه های اطلاعاتی GIS لیست فایل ها – صفحه 11
شیپ فایل بخش های شهرستان بروجرد. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود … دانلود نقشه بخش های شهرستان رودبار. شیپ فایل بخش های شهرستان رودبار.
بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز رودخانه میمه …
در این زمینه ارزیابی پتانسیل وقوع زمین لغزش در منطق های که به دلیل وضعیت … که به ارزیابی و پهنهبندی خطر زمین لغزش در شهر رودبار با استفاده از فرایند تحلیل … و شهرستان دهلران بهرهگیری شد و حدود 8 معیار انتخاب و لایههای اطلاعاتی مربوط به …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,