FILEMAIN

مقاله تنش سرما در گیاهان (با جداول و محاسبات )

مقاله تنش سرما در گیاهان (با جداول و محاسبات ) – فایل روز – …
مقاله تنش سرما در گیاهان (با جداول و محاسبات ). فرمت فایل:word (قابل ویرایش). تعداد صفحات :91. فهرست مطالب : فصل 1: تنش سرما مقدمه 2 تنش هاي محيطي و نياز به …
مقاله تنش سرما در گیاهان (با جداول و محاسبات ) – دانلود فایل
دانلود فایل مقاله تنش سرما در گیاهان (با جداول و محاسبات ) فرمت فایل:word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :91 فهرست مطالب : فصل 1: تنش سرما مقدمه 2 تنش هاي محيطي و …
بررسی اثر تنش سرما در مرحله گیاهچه‌ای بر میزان پرولین …
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺠﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آن … ﺑﺎ. دﻣﺎي. 8. درﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد. ﻣﻨﺘﻘﻞ. ﺗﺎو. دو. روز. ﺗﺤﺖ. ﺗﻨﺶ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘ .ﺪﻨ. ﺳﭙﺲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. ﮔﯿﺎﻫﯽ. در. زﻣﺎن. ﻫﺎي. ﺻﻔﺮ … ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ . اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﻣﯿﺰان. ﭘﺮوﻟﯿﻦ. ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺑﯿﺘﺰ و ﻫﻤﮑﺎران. )4(. ،. ﻣﻘﺪار. /5. 0. ﮔﺮم. ﺑﺎﻓﺖ. ﺗﺮ … ﺟﺪول .)1. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ a. در ﻣﯿﺎن ژﻧﻮﺗﯿﭗ. ﻫﺎ در. زﻣﺎن. ﻫ …
اثر تاثیر تنش سرما بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک …
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ . ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ a. و b. و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩو. ﺭﻗﻢ ﺗﺤﺖ. ﺗﻨﺶ. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ. وﻟﯽ. ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭ. ﺑﺮگ … ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ. ،. ﮔﯿﺎﻩ. ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻨﺶ ﺁﺑﯽ. ﻣﯽ ﺷﻮ. ﺩ. ﮐﻪ. ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪﺍﯾﺖ. ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮑﯽ ﺭﯾﺸﻪ ﺁﻏﺎﺯ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺩﺭ. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺁﺏ و ﺁﻣﺎﺱ ﺑﺮگ … ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﺮﻡ وﺯﻥ ﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﮔﺮﺩﯾﺪ … ﺟﺪوﻝ. 2. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ. ﻣﯿﺰﺍﻥ. MDA. ﺩﺭ ﺑﺮگ و ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺮ ﺩو ﺭﻗﻢ ﺗﺤﺖ. ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ. ﻣﻌﻨﯽ. ﺩﺍﺭی. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎي ﺑﻬﺎره ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﮐﻨﺶ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ – مجله تولید گیاهان …
2. ﺿﺮاﯾﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎده ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﺑﻬﺎره در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﻫﺪ (. ﭘﺎ …
ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ( ) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﺠﺎ
ﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ ﺩﺭﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ … ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﮐﺜﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ. ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﮒ. ﺗﺎ ﺭﻳﺸﻪ … ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﺸﺖ ﻳﻮﻧﻲ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ۱(. ). … ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ. ۱. ﻧﺸﺎﻥ. ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﭘﻮﺳﺖ. : ﺗﻐﻴ. ﻴﺮﺍﺕ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎ. (. LT50. ) ﺩﺭ ﺑﺎﻓـﺖ.
بررسی تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله …
اصل مقاله. مقدمه. گندم یکی از مهم‌ترین گیاهان زراعی بهشمار میآید که در بین غلات از نظر تولید و … با توجه به اینکه تنش سرما در مناطق کشت گندم پاییزه بهعنوان یک عامل … برخی از مشخصات زراعی و کیفی ژنوتیپ‌های مورد مطالعه در جدول 1 بیان شده است. … نیز تولید کرده باشند) و درصد بقاء از رابطه زیر محاسبه شد (Nezami et al., 2010 a):.
زﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ واﮐﻨﺶ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ … وﻗﻮع ﺳﺮﻣﺎي. ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎ. رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻨﺪم ﺗﺤﺖ. ﺗأ. ﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ … ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ … ﺟﺪول. ).1. ﺗﻔﺎوت در. واﮐﻨﺶ. ژﻧﻮﺗﯿﭗ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﯿﺎن ﺗﺤ. ﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ. ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ.
ارزیابی الگوی بیان ژن روبیسکو و برخی صفات …
افزایش بیان ژن روبیسکو که با خسارت کمتر و میزان پرولین بیشتر غشاء همراه بود … اصل مقاله. ارزیابی الگوی بیان ژن روبیسکو و برخی صفات فیزیولوژیک تحت تنش … تنش سرما به عنوان یکی از مهمترین تنشهای محیطی سبب کاهش عملکرد گیاهان و … غلظت مالون دی آلدهید براساس فرمول محاسبه شد که D همان چگالی و E ضریب تمایز …
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻫ – دانشگاه تهران
. وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮ ﻓﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ارﻗﺎم در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﺗﺎق ﺳﺮد و ﻧﻴﺰ در ﻣﺰرﻋﻪ . اﺗﺎق ﺳﺮد.
بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی مرتبط با سرمازدگی …
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﭘﺴﻨﺪﻱ ﺧـﻮﺏ ﺍﺯ ﺍﻫـﺪﺍﻑ. ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻪ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺭﻗـﺎﻡ … ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﻀﻢ ﺑـﻪ … ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺪﺷ . ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺸﺖ ﻳﻮﻧﻲ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻧـﺸﺖ ﻳـﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺑـﺎﺭﺍﻧﮑﻮ ﻭ ﺭﻭﻳـﺰ. )۴( … ﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﮔﻲ ﺩﺭ … ۲۳۹. ﺟﺪﻭﻝ .١. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺗﺠﺰﻳﻪ. ﻭﺍﺭﻳﺎﻧ …
ارزیابی تحمل تنش یخ ‌زدگی در گندم – فیزیولوژی گیاهان زراعی
اثر تنش. یخ زدگی و ارزیابی تحمل به آن در. گیاه گندم رقم سایونز در مرحله. ی. 4. تا … محاسبه شد. ) Cardona et al., 1997. (:. } 244. )×. تعداد گیاهان زنده قبل از تیمار یخ زدگی … جدول. (.2. با افزایش شدت. تنش سرما میزان نشت الکترولیت. ها. در گیاه گندم …
ارزیابی تحمل به تنش یخ‌زدگی در چهار رقم زیتون (بومی و …
مشخصات عمومی ارقام زیتون ارزیابی‌شده در پژوهش حاضر …
کاربرد تکنیک فلورسانس کلروفیل برای شناسایی ژنوتیپ …
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تنش سرمای هوا و آب بر پارامترهای فلورسانس کلروفیلی در … انتقال الکترون (Electron transport rate= ETR) براساس معادلات 1 تا 9 محاسبه گردید (48 و 49). … جدول 4: اثر ساده تنش سرما بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل در گیاه برنج … تعداد مشاهده مقاله: 6,734; تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,993. × …
اﺻﻼح ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه
1. )2. ، ﮔﻴﺎﻫـﺎن زراﻋـﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ. داﺷﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي. ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. (. Turner … ﺑﻪ رﺷﺪ رﻳﺸﻪ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر روز در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . از اﻳﻦ روش …
بررسی تحمل به سرما در ارقام زمستانه كلزا در شرايط مزرعه
حساسيت گياه كلزا به ويژه در مرحله گل دهی به تنش سرما سبب كاهش عملكرد گياه تا 70 درصد می شود. بنابر اين … شانزده ژنوتيپ كلزا در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با 3 تكرار در. دو آزمايش … نتايج محاسبه شاخص های تحمل به سرما برای ارقام در جدول.
اصل مقاله 227.69 K
1975. ) اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶ رﻃـﻮﺑﺘﻲ. و ﺳﺮﻣﺎ. زدﮔﻲ را روي زﻏـﺎل اﺧﺘـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از اﻧﺪازه … ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﺦ زدﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺸـﺨﺺ. ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﻟﻴﻦ … (ﺟﺪول. ).7. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑـﺮاي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻـﻔﺖ ﻧﺸـﺖ. اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ. دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺛـﺮ.
اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎر ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺸﮑﯽ – اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي. ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺸﮑﯽ، از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿ. ـ. ﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻣﺤﺴ … ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﮔﯿﺎه ذرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ. دو. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﻣﻌﺎدﻟﻪ. 2. Etc= Eto × Kc. ﺑﺎ … ﺟﺪول. ).4. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺧﺼﻮص. ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ … Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage. Paper. 56.
ارزیابی برخی پاسخ‌های القا شده گندم نان و دوروم در تنش سرما
1. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗ. ﻫﺎي. ﮔﻨﺪم دوروم و ﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ د …
ﻫﺎي ﯾﺦ و ذوب و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ و – مهندسی آبیاری …
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﻗﻮع ﺗﻨﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﯾﺦ. و ذوب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ. اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت … ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ دﻣﺎ ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن. زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ، ﻣﻨﺎﻃﻖ … ﺟﺪول .2. دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد. (. ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪي ﻣﯿﺒﺪي، … ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در. ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ.
و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﯿﺪ آﺑﺴﯿﺰ – فیزیولوژی …
ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﯿﺪ آﺑﺴﯿﺰﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ژن. و ﺗﻐﯿﯿﺮات. آﻧﺘﯽ. اﮐﺴﯿﺪان … دﻣـﺎ ﺿـﺮوري ﺗـﺮﯾﻦ. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮاي رﺷﺪ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺎروري ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳـﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آب داﺧﻞ. ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي ﮔﯿـﺎه … ﻋﺼـﺎره ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎ. ﯾﺖ،. داده … ﺟﺪول. :1. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﻨﻞ ﮐﻞ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ. اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ. ﺣﺮو. ف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ … اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ از رﺳﺎﻟﻪ. ي دﮐﺘﺮ …
پارامترهاي رشد و زني جوانه بر خصوصيات محل توليد پايين و …
كلروفيل a،b. و. كل، كارتنوئيد و. آنتوسيانين است. نتايج نشان داد كه. تنش. سرما. و محل. توليد بذر … تنش. ها از مهم. ترين فاكتورهاي. محدودكننـده. فتوسـنتز. در گياهـان. مي. باشـند .(Bradford and … محاسبه محتوي نسبي آب. ٣(. RWC. )، با … تيمار سرما و اثر. برهمكنش آن. ها. غير. معني. دار. شد. (جدول. ).١. بذر توليد كشور مجارستان. با ساقه.
بو تحمل تنش شوری در گیاه شب بررسی تحت تیمار با …
1. مشخصات تیمارهای اعمال شده. تیمار. مشخصات. 9. 2. میلی. مول کلرید سدیم. +. 2.
مقاله بررسي مقاومت گياهان به سرما ( تنش سرما ) | 881212
بخشی از متن مقاله بررسي مقاومت گياهان به سرما ( تنش سرما ) : … تنش های زیستی شامل حمله آفات و بیماری ها به گیاهان و رقابت با علف های … در جدول ذیل فهرستی از چند گیاه و دمای حداقل کشدنه (تقریبی) ارائه شده است. … مقابل زلزله | WORD مقاله در مورد قانون کار | WORD كارآموزي شركت تهويه ساران | WORD مقاله روشهاي محاسبه زمان تمركز …
مقاله مطالعه تحمل گیاهان به تنش سرما با استفاده از شاخص …
گیاهان موجودات بی تحرکی هستند که قادر به گریز از عوامل نامساعد محیطی نیستند. از جمله عواملی که همواره هدف اصلی بررسی ها بوده است تنش های محیطی و به ویژه…
Effect of drought stress on grain yield, proline … – دانشگاه شاهد
1. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. K(available). P(available) … ﻣﺤﺘﻮاي آب ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮگ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ … ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻳﺮان، ص.
ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻂ ﻳﺮا در ﺷﺮ دﮔﻲ زد ﻳﺦ ﻪ ﺗﻨﺶ ) ﺑﻪ . ﺎه زﻋﻔﺮان ( واﻛ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز. ﺗﻨﺶ ﻳﺦ. زدﮔﻲ، ﻧﻘﺶ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ را در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻴﺎ. ه از. ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ. ﺑﻪ. ﺧﻮﺑﻲ … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻣﻌﺎدﻟﻪ. 1. ، درﺻﺪ ﻧﺸﺖ. اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 1[. ] ( × 100. EC2/EC1. ) … ﺟﺪول . 2. اﺛﺮات اﻛﻮﺗﻴﭗ، دﻣﺎ و اﻧﺪام ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ درﺻﺪ ﻧﺸﺖ. اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ. ﻫﺎ. از ﮔ. ﺎهﻴ. زﻋﻔﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,