FILEMAIN

مقاله مهارت های ورزشی

یادگیری یک مهارت ورزشی جدید در وزنه‌برداران: اثرات طولانی …
یافته ها: تحلیل داده ها، نشان می دهدکه تمرین باعث بهبود نمرات دقت اجرای دو گروه می شود، اما عملکرد دو گروه با هم … نتیجه گیری: وزنه برداران در مراحل اجرایی یادگیری یک مهارت جدید حرکتی، ضعیف تر از افراد معمولی هستند. … نوع مقاله: مقاله پژوهشی.
مقاله آمادگی برای آموزش مهارتهای ورزشی – تحقیق و پروژه و …
در این مقاله ، یک چارچوب نظامداری برای مراحل گوناگون آموزش مهارتهای ورزشی ارائه شده است. این مراحل مربی را در تلفیق نظریه های یادگیری و آموزش یاری خواهد کرد.
تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی …
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت‌های ورزشی در محیط‌های باز و بسته بود. شرکت‌کنندگان 48 پسر 10 تا 12 ساله در چهار …
نقش مهارتهای روانی در عملکرد ورزشکاران – مقاله سرا
نقش مهارتهای روانی در عملکرد ورزشکاران، محور تحقیق و مطالعه در روان‎شناسی ورزشی است، و امروزه توجه قابل ملاحظه‎ای برای شناسایی مهارتهای روانی و …
مهارت‌های زندگی ؛ مهارت ورزش – راسخون
در اصطلاح ورزش یعنی فعالیت ها و مهارت های عادی جسمانی که بر پایه یک رشته … در این مقاله به تبیین و تشریح راهکارهای داشتن یک زندگی سالم و مهارتها و روش های …
انواع مهارت های مورد نیاز در ورزش – مجله علمی پژوهشی رهاوردمجله …
انواع مهارت های مورد نیاز در ورزش : تعریف مهارت. مهارت دو معنی دارد. یک معنای آن کار است. مثلاً می شود گفت در دنیای ورزش، مهارت تیراندازی کمتر تحسین …
مقاله فراشناخت و فعالیت ورزشی – سیویلیکا
فراشناخت از عوامل موثر بر یادگیری و اجرای مهارت های ورزشی، و فعالیتت ورزشی یکی از کم هزینه ترینراهکارهای موجود برای بهبود مهارتهای فراشناختی است؛ با این…
مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و …
مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی (The first … اثر یک دوره تمرینات با تاکید بر گیرنده های حسی و عمقی بر رشد مهارت های …
مقالات آماده انتشار – مطالعات روانشناسی ورزشی
16. مرضیه رضوانی؛ بهروز عبدلی؛ سید محمد کاظم …
اثر نوع مهارت(باز یا بسته) بر کاربرد کارکرد های یادگیری …
چکیده. هدف از اجرای تحقیق حاضر، تعیین اثر جنسیت و نوع رشته ی ورزشی(باز و بسته) بر کاربرد کارکرد های یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبه بود. جامعه ی آماری …
ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﺎي روان ﻣﻬﺎرت ﯾﮏ دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ – پژوهش در …
ﯾﮏ دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ. ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران ﻧﻮﺟﻮان زن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان. ﯾﺎﺳﺮ ﺧﻨﺠﺮي. ،* … اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: /20 … ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ورزﺷﯽ. ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻧﻮع آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺎرﺗﯽ و رواﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ. ازآﻧﺠﺎﮐـﻪ روش. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻤﺮﯾﻨـﯽ …
مهارت های روانی در ورزشکاران .ظرفیتهای جسمانی و ظرفیتهای …
صفحه اصلی; >; مقالات; >; مهارت های روانی در ورزشکاران … با پیشرفت علم روانشناسی بحث مهارتهای روانی در اجرای مهارت های ورزشی از اهمیت به سزایی …
تاثیر برنامه های تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارت های …
مردان از مناطق جنوبی در مهارت های ورزشی بهترین وزنان در مرکز ضعیف ترین بودند( 001/0 P≤). در مجموع می توان گفت برنامه های … نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان.
بررسی توانمندی ها و اهمیت مهارت های رایانه ای در سازمان های …
نوع مقاله: علمی پژوهشی. نویسندگان. سردار محمدی · نرگس اسماعیلی · نسیم صالحی. 1 استادیار دانشگاه کردستان. 2 کارشناس ارشد مدیریت ورزش. 3 کارشناس ارشد مدیریت …
طراحی و تدوین الگوی توسعۀ مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان …
تحلیلی و از نوع اکتشافی است که به‌صورت …
مهارت ها و توانایی های فنی برای مدیران ورزشی (شاخص و ملاک ها …
هدف کلی تحقیق، شناسایی و ارائة آن دسته از شاخصها و معیارهایی است که بر روی عملکرد مدیریتی و ارتقای سطح مهارت و تواناییهای فنی مدیران ورزشی مهم است.
مهارت های پایه و اهمیت آن در ورزش قهرمانی
هدف از ارائه این مقاله یادآوری اهمیت مهارت های پایه و بنیادین برای پرورش قهرمانان ورزشی به والدین ، مربیان و ورشکاران است. انجام “حرکات ابتدایی و پایه” برای موفقیت در …
تاثیر کلیشه وزن بر یادگیری یک مهارت حرکتی ورزشی در …
تاثیر کلیشه وزن بر یادگیری یک مهارت حرکتی ورزشی در کودکان … نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که هم در مرحله اکتساب و هم در مرحله یادداری بین گروه ST و RST تفاوت معناداری … تعداد مشاهده مقاله: 103; تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 96.
مقاله تکانش‌گری حرکتی و یادگیری مهارت‌های پایۀ بسکتبال …
در این مقاله علمی و پژوهشی به تفاوت‌های فردی؛ تکانش‌گری حرکتی؛ مهارت بسکتبال؛ مهارت‌های ورزشی پرداخته شده است. چکیده مقاله. ویژگیهای تکانشگری افراد، الگوهای …
تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر مهارت‌های ادراکی-حرکتی کودکان …
حرکتی در دختران چاق هفت تا سیزده ساله سالم و سندرم داون بود. روش بررسی: در …
اثر تمرینات بینایی ورزشی بر ادراک بینایی و مهارت های …
مقدمه: بررسی اثر تمرینات بینایی ورزشی بر ادراک بینایی و مهارت های حرکتی کودکان هشت تا ۱۰ ساله ی نارساخوان بوده است. روش: این تحقیق به روش نیمه تجربی و به …
ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﺩﺭﺍﻛﻲ ـ ﺣﺮ. ﻛﺘﻲ. ،. ﺍﺯ. ﺟﻤﻠﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ. ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ. ﻫﻮﺷﻲ. ﻭ. ﺭﻓ. ﺘﺎﺭﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻛﻢ. ﺗﻮﺍﻥ. ﻫﻮﺷﻲ. ﺍﺳﺖ. ،ﺍﻣﺎ. ﻫﻨﻮﺯ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ. ﺩﺭ. ﺯﻣ. ﺔﻴﻨ. ﺭﺷﺪ ﻣﻬﺎﺭﺕ. ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
مقاله مهارت های روانی برای زندگی – فدراسیون پزشکی ورزشی
داراي مهارت هاي روابط متقابل بهتري باشند.همچنين ورزش آنهاراقادرمي سازدتابه اهداف مشكل نائل آيند.ولي امروزمامي دانيم اين كيفيات بالقوه حاصل از شركت …
مروری بر تجزیه و تحلیل مهارت های ضربه ای در ورزش های رزمی …
هدف: برای افزایش سطح عملکرد مهارتهای ضربهای در ورزش‌های رزمی، شناسایی فاکتورهای مهم در این رشته‌ها ضروری میباشد. بنابراین در این مقاله، مروری بر اساس دو اصل مهم …
مقایسه مهارت‌های روانی کاراته‌کاران قهرمان و غیر‌قهرمان و رابطه آن …
همچنین در بین خرده مقیاس‌های مهارت روانی تصویرساز ورزشی‌، تمرکز و سطح انرژی روانی به ترتیب بیش‌ترین … انفرادی و گروهی دارد و مربیان و روان‌شناسان ورزش باید مهارت‌های روانی را به‌عنوان تمرینات پایه درجلسات تمرین قرار دهند. … عنوان مقاله [English] …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,