FILEMAIN

مقاله نظري به مباني طراحي معماری

مقاله مبانی نظری معماری و پاره ای از عوامل تاثیرگذار در طراحی …
هدف کلی بررسی و تحلیل آثار معماری منطبق با اصول و نظریه های اساسی دراین حوزه، به منظور شناخت ماهیت معماری است. اگر بپذیریم که کار معماریشکل دادن به مکان…
مقاله تعریف و دسته بندی جدیدی از مبانی نظری در طراحی خانه
کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ،مرکز آذرشهر …
تحقیق مقاله نظری به مبانی طراحی – آنی پیپر
1 مبانی نظری طراحی منظور از مبانی نظری طراحی، … یک فضا در معماری وقتی زیباست که صفتهای ویژه فضا با عملکردهای فضا …
مقاله نظري به مباني طراحي معماری
مقاله نظري به مباني طراحي معماری. منظور از مباني نظري طراحي، مفاهيم و اصولي است كه حاكم بر خطوط اصلي طرح و سازنده ايده هاي آن مي باشد، اين مفاهيم و اصول به همراه …
مقالات مبانی نظری معماری – خط معمار
دکوراسیون داخلی … دانلود رایگان کتاب مبانی نظری معماری، عبدالحمید نقره کار –. در این بخش برای … فرمت: PDF. در صورتی که به دنبال جزوات مبانی نظری معماری هستید، از لینک های زیر استفاده …
مقاله نظری به مبانی طراحی معماری – بیز وب
منظور از مبانی نظری طراحی، مفاهیم و اصولی است که حاکم بر خطوط اصلی طرح و سازنده ایده های آن می باشد، این مفاهیم و اصول به همراه ضوابط فیزیکی طرح، نهایتا” تعیین …
تحقیق مقاله نظری به مبانی طراحی
1 مبانی نظری طراحی منظور از مبانی نظری طراحی، … یک فضا در معماری وقتی زیباست که صفتهای ویژه فضا با عملکردهای فضا …
پروژه معماری نظري به مباني طراحي – فایل مارکت
دانلود مبانی فرآیند طراحی در معماری – مطالعات مبانی نظری | …
اصول و مبانی فرایند طراحی …
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ ﻫﺎ و ﻛﻨﺪوﻛﺎوي در ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﻤﺎري،. ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﭘﺎﻓﺸ. ﺎري ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ . ازﻃﺮﻓﻲ. ﻓﻘﺪان. ﻣﻘﺎﻻت و رﺳﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ،. ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪي و. ﺳﭙﺲ. دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺗﻌﺎرﻳﻒ و. روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻈﺮي ﺑﭙﺮدازد.
ﮔﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﻤـﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ. ﺍﺯ ﻣﺘـﺄﺛﺮ. ﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﻩ … ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺪﻟﻲ. « ﺭﺍﻫﺒـﺮﺩﻱ … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮﻱ ﻭ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ ﻭ ﻫـﺮ ﻧـﺎﻡ ﺩﻳﮕـﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻳـﺎﺩ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ …
روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری*
ایــن مقالــه برگرفتــه از بخشــی از رســاله دکتــری معمــاری نگارنــده اول با عنــوان: “تطبیق روش هــای … بررســی و مرور ادبیات و مبانی نظــری موجود در این زمینه، نتایج.
دریافت مقاله
مقالة حاضر، به اهمیت توجه همه جانبه به عوامل طراحی می پردازد. این مقاله ابتدا به … تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و مبانی نظری معماری، ـ کاپون، دیوید اسمیت. 1995.
الگوهای خلق فضا در معماری با تکیه بر پارادایم های نظری …
سپس با توجه به اهمیت به کارگیری مبانی نظری در روند طراحی و خلق فضا، با استفاده از پارادایم های … تحلیل، توصیف و تفسیر مطالب موجود در این مقاله را تشکیل.
مبانی نظری معماری (قسمت اول ) – ایران معماری
مباحثی در رابطه با مبانی نظری معماری نویسنده‌: سعید جعفری مباحث … مجموعه ای از ویژگی های مفهومی و معنایی است که یک (طراح) معمار, آن را در طراحی اثر خود … (جودت، محمدرضا، شش مفهوم در معماری معاصر(مجموعه مقالات و شهرسازی، جلد هفتم) …
فرایند طراحی زمینه گرا تجربه معماری 89 – 1388 – سامانه …
مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی … این مقاله به مطالعه تأثیر توجه به بستر و زمینه طرح در طرح های معماری پرداخته است، به این …
مبانی طراحی معماری – پایگاه کتاب های درسی
توجه به ابعاد انسانی و مقىاس فضا، ذهن هنرآموز را با مبحث طراحی معماری. بىش از پىش درگىر … (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ» ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺗﻮﻻﻳﯽ ــ1387). ٭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻘﺎﻻﺕ …
روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری – نشریه …
ایــن مقالــه برگرفتــه از بخشــی از رســاله دکتــری معمــاری نگارنــده اول با عنــوان: “تطبیق روش هــای … بررســی و مرور ادبیات و مبانی نظــری موجود در این زمینه، نتایج.
بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی مراجعان کتابخانه …
)2003( در مــورد اصــول طراحــي معمــاري كتابخانه هــا، در كتــاب خــود بــا 1»مک كیــب و كنــدي« … ابـاذری )1385(، در مقالـه ای، بـه بررسـي میـزان رضايتمنـدي دانشـجويان از خدمـات … بـا توجـه بـه مبانـی نظـری مطـرح شـده در ايـن پژوهش، چارچـوب نظـری تحقیق به …
طراحی حسی در معماری – اندیشه معماری
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی. نویسندگان … این نگرش در طراحی معماری را طراحی حسی نام نهادیم و سعی در کشف و تبیین اصول این معماری نمودیم.در طول زمان و در … این نوشته رویکردی کیفی دارد و در چارچوب نظریه برخاسته از داده ها تبیین شده است.روش جمع آوری … احساس گرایی · پارادایم سازی معماری · رویکرد مفهومی · مبانی طراحی · معناگرایی …
آموزه هایی از طبیعت در طراحی معماری
امروزه علوم نظری بر شیوه های تحلیل علوم تجربی استوار است. … فرایند از جزء به کل و از کل به جزء در خلق معماری، اگر با اصول بر گرفته از آموزه های … شناخت دیدگاه های دینی، عرفانی، فلسفی و کاربردی نسبت به طبیعت مبتدای تحقیق در این مقاله است …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,