FILEMAIN

مقاله نظریه ذهن و رابطه ي آن با کفایت اجتماعی در کودکان با نیازهاي ویژه

نظریه ذهن و رابطه آن با کفایت اجتماعی در کودکان با نیازهای …
از حدود سه دهه پیش که تحقیق در مورد نظریه ذهن کودکان آغاز شده، این حیطهی پژوهش به عنوان یک حیطه تاثیرگذار در مطالعات روانشناسی تحولی ادامه یافته است. نظریه ذهن …
نظریه ذهن و رابطه ی آن با کفایت اجتماعی در کودکان با نیازهای …
ﭼﮑﯿﺪه. از ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه، اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ. ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﯿﻄﻪ. ي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت روان. ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺗﺤـﻮﻟﯽ. اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﻨﺎد دادن ﺣﺎﻻت …
نظریه ذهن و رابطه آن با کفایت اجتماعی در کودکان با نیازهای ویژه
از حدود سه دهه پیش که تحقیق در مورد نظریه ذهن کودکان آغاز شده، این حیطه ی پژوهش به عنوان یک حیطه ی تاثیرگذار در مطالعات روان شناسی تحولی ادامه یافته است. نظریه ذهن …
اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر بهبود نظریه ذهن و مهارت اجتماعی …
آﻣﻮزش ﻧﻈﺮﯾﻪ. ذﻫﻦ در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪ. ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺶ. آزﻣﻮن، ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه … ﻧﻈﺮﯾﻪ. ذﻫﻦ، ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا. Effectiveness of theory of mind training on … ي. ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻦ. زاده،. ﻧﯿﮏ ﭼﻬﺮه، اﻓﺮوز. و. ﺣﺠﺎزي (. 1386. ) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ،. رﺷﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮاي … ﺑﺎ. ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ( … ﻫﺎي وﯾﮋه ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎري در داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ دارﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮآن، ﺑﺎ.
ﺳﺎل 6 ﺗﺎ 3 ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺎﺳﺦ ﺗﺄﺛﯿ – روانشناسی معاصر
4. 5. ﺳـﺎﻟﻪ. ﺑـﺮاي ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ و. ﺷﺮح رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣـ. ﺎﻻت ذﻫﻨـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎور، … ذﻫـﻦ وﺟـﻮد دارد. ؛ ذﻫـﻦ ﺑـﺎ دﻧﯿـﺎ. ي ﺑﯿﺮوﻧـﯽ در. ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ؛ ذﻫﻦ ﻣﺠﺰا از دﻧﯿﺎ. ي ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ. ؛ ذﻫﻦ … ﻧﻈﺮﯾــﻪ. ذﻫــﻦ ﭘــﯿﺶ. ﻧﯿــﺎزي ﺑــﺮاي درك ﻣﺤــﯿﻂ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻻزﻣﻪ درﮔﯿﺮي در رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻗﺎﺑﺖ … ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮﯾﻤﺎك. و ودروف در ﺳﺎل. 1987. ،. ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـ. ﺆ. ال در. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ روان …
ﺗﺤﻮل ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ در ﮐﻮدﮐﺎن Development of
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻧﯿـﺎزي ﺑـﺮاي درك ﻣﺤـﯿﻂ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و … ﺮرﺳـﯽ ﺗﺤـﻮل ﺷـﻨﺎﺧﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ در ﺳﻪ ﮔـﺮوه از. ﮐﻮدﮐﺎن. ،3. 5 … ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و رﺷـﺪ ﺗﺌـﻮري ذﻫـﻦ. ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮي ﻋﻤﺪه. ﻣﯽ … وﯾﮋه ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ. ذﻫﻦ … ﮐﻔﺎﯾـﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و. ﻧﻘﺶ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ. (. ﻻن. 22. و ﻫﻤﮑﺎران. ،. 2010. ،. ص. 871. ،).
تأثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء همکاری – فصلنامه کودکان …
پرسشنامة. 83. سوالی. نظریة ذهن. و پرسشنامة. مهارت. های اجتماعی گرشام و الیوت ) … فصلنامه. کودکان. استثناي. /ي. سال. سيزدهم. ،. شمار. ه. ،3. 2391 … نظریة. ذهن کودکان به کار می. روند( رابطة. مثبتی با رفتارهای. اجتما. ع پسندیده. 22 … نظریة. ذهن کودکان. 4. تا. 2. ساله با درجه بندی معلمان از کفایت اجتماعی. آنها … های اجتماعی شامل سه فرم ویژه.
تأثیر آموزش باور کاذب بر اکتساب نظریه ذهن دانش‌آموزان پسر …
ي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺑﺎور ﻛﺎذب. 1. ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ذﻫﻦ. 2. ،. ﻛﻢ. ﺗﻮان. ذﻫﻨﻲ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ. ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ … ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ذﻫﻦ دﻳﮕﺮان را، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﺎﻻت … ﻧﻈﺮﻳﻪ. ذﻫﻦ ﭘﻴﺶ. ﻧﻴﺎزي ﺑﺮاي درك ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻻزﻣﻪ درﮔﻴﺮي در. رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗﺎﺑﺖ آﻣﻴﺰ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ … از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮﻳﻤﺎك و ودروف در ﺳﺎل … ﻛﻮدﻛﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺣﺎﻻت ذﻫﻨﻲ، ﺑﺎ ﺗﺤﻮل. “ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ذﻫﻦ. ” ﻛﻮدك. (. درك ﺑﺎور ﻛﺎذب. ) راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد.
The Comparison Theory of Mind ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ذﻫﻦ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺔ ﻧﻈﺮﻳ اﺑﻌﺎد …
ـﻲ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي ﺑﻮد . ﺟﺎﻣﻌ. ﺔ. آﻣـﺎري. ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺴﺮ. ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اوﺗﻴﺴـﻢ. 5(. ﺗـﺎ. 10. ﺳـﺎل. ) ﺷـﻬﺮ. اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ از … ﻛـﻮدك ﻋـﺎدي ﻧﻴـﺰ از ﻫﻤـﺎن. ﻧﺎﺣﻴﻪ. ﻛﻪ از. ﻧﻈﺮ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي. ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن. ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ. اوﺗﻴﺴﻢ. ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ،. ﺑﻪ … ﻧﻈﺮﻳﺔ. ذﻫﻦ. ﭘﻴﺶ. ﻧﻴﺎزي ﺑﺮاي درك ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻻزﻣ. ﺔ. درﮔﻴـﺮي در. رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗﺎﺑـﺖ. آﻣﻴـﺰ. اﺳـﺖ … ﻛﻔﺎﻳــﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ. 10 … ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮا …
اثربخشی آموزش تکالیف نظریه ذهن در افزایش سطح تعامل …
اجتماعی در کودکان با اختالل اتیسم بسیاری از توانایی … را انجام دهند، کفایت اجتماعی. آن … تکالیف نظریه ذهن بر تعامل اجتماعی و ارتباط کودکان اتیستیک می … تسلط بر پیش نیازهای اساسی معین به آزمودنی ها این امکان را داد تا به شاخص های تعامل اجتماعی در … کارکردهای شناخت اجتماعی به ویژه نظریه ذهن و سطح پایین ارتباط و تعامل …
کودکان با نیاز های خاص (کودکان استثنایی) | اندیشمندان و …
کودکان با نیاز های خاص (کودکان استثنایی) | اندیشمندان و نظریات روانشناسی و … آسیب‌هایی را از لحاظ رشد ذهنی در کودک ایجاد نکند و از یکسری تحلیل‌هایی که ممکن است به … اجتماعی و اجتناب شناختی در مادران دانش‌آموزان با و بدون مشکلات ویژه یادگیری … مقایسه کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آسیب‌دیده‌ شنوایی دارای مادران با و بدون استرس.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻦ – تازه های علوم شناختی
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮح ﯾﮏ دﯾــﺪ ﮐﻠـﯽ درﺑـﺎره روﯾﮑـﺮد ﻧﻈﺮﯾـﻪ ذﻫـﻦ در رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ :ﻫﺪف. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻮع ﻣﺮوری اﺳﺖ. … ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪ 1980 آﻏﺎز ﺷــﺪه و. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻮزه ﻏﺎﻟﺐ …
پرسشنامه رایگان –
هیجانی و تاب آوری کودکان … پرسشنامه رایگان بررسی (نظریه ذهن) و ارتباط آن با سن، جنسیت، هوش و نوع تکلیف در کودکان پیش دبستانی … پرسشنامه رایگان رابطه رضایت شغلی با سطح نیازهای کارکنان …
فصلنامة كودكان استثنايي – پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
. ﭘﮋو. ﻫﺸﻲ. « ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ. » از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن … ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺮب و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨ … ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻔﺘﺎر و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل وﻳﮋة زﺑﺎﻧﻲ … های اجتماعی و آموزش … فردی، آشنایی با رابطه عزت نفس و خودآگاهی و روش … ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻓﺮاد.
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از …
اﻣﺮوزه روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻣﺎن ﺑﺨﺼﻮص و وﻳﮋه … ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻛﻮدﻛﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص روﺳﺘﺎﻫﺎ از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻲ. ﺑﻬﺮه. اﻧﺪ . ﻳ. ﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ … ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮداز رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻨﻴﻦ. 3 … ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﻮدك ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺧـﻮد رﺷـﺪ ﻛﻨـﺪ و رﺷـﺪ … ﺮب و ﻋـﺼﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد را … ﭘﺎﻳﺔ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺑﺮﺳـﺪ، اﻣﻜـﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن وﺳـﺎﻳﻞ.
مقاله نظريه ذهن و رابطه ي آن با کفايت اجتماعي در کودکان با …
بخشی از متن مقاله نظريه ذهن و رابطه ي آن با کفايت اجتماعي در کودکان با نيازهاي ويژه : تعداد صفحات :16. از حدود سه دهه پیش که تحقیق در مورد نظریه …
اصل مقاله 4.82 MB – دانشگاه اصفهان
ي ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري، ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ي ﻃﺮح. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻴﻞ و ﻧﻘﺪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و … ﻫﺎي. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺸﺎوره و. ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص. ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲ. رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ … ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﻲ، ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي و … ﺑــﺮوز ﻣﺸــﻜﻼﺗﻲ در ﻣﺪرﺳــﻪ، رواﺑــﻂ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ و … ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي وﻳـﮋه اﺳـﺖ … ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺣﻮ …
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن و – ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ا
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. –. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن و. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ. ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛﺎن داراي اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﺎص ﻳﺎد. ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم … ﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﻮده … اﺧﺘﻼﻻت وﻳﮋه ﻳﺎدﮔﻴﺮي را وﺳﻌﺖ ﻣﻲ. دﻫﺪ ﺗﺎ … ﮕﻮﻧﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ … اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﻲ دارﻧﺪ … ﻛﻔﺎﻳﺖ. ﻫﺎ. و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. در. اﻓﺮاد اﺳﺖ. (. اﻧﺠﻤﻦ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي. اﺟﺘﻤﺎ …
صفحه خانگی – دانشگاه لرستان – صفحه خانگی عضو هیأت علمی
رفتاری و … بررسی رابطه ی میان رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی سرمایه … تاثیر درمان شناختی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کفایت اجتماعی و امید به … تاثیر برنامه درمانی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی زنان دارای کودکان مبتلا …
شامل جلد و شناسنامه فارسی نشریه، فهرست مطالب، مقالات …
Klingberg T. (2010) Training and … آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ واژه ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺣـﺎﻟﺘﻲ … وﻳﮋه دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑـﺮ آن ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و از.
بررسی رابطه میان شیوه‌های فرزندپروری والدین و میزان اضطراب …
نهادي است كه در اجتماعي كردن كودك، پذيرش آداب و رسوم و استقرار … اين والدين، رشد ذهني، … دهد كه خانواده و. به ويژه. رفتار والدين و شيوه. هاي. فرزندپروري آنها نقش. ي. موثر … با توجه به. اهميت. نقش. تربيتي والدين. در. رفتار. كودكان و نوجوانان ضرورت اين … نيازهاي فيزيولوژيك .1 … باكفايت باشند و صالحيت فكري پيدا كنند، مقداري كنترل.
لا به آموزان مبت فردريکسون بر تنظیم هیجانات دانش موزش …
با هدف. تأثیر. برنامه آ. موزش هیجانات مثبت فردريکسون. ب. ر تنظیم هیجانات دانش. آ. موزان. مبتلا به. نارساخوانی. انجام شد . روش: اين مطالعه به روش. آزمايشيييی با.
اصل مقاله 618.93 K – مجله مطالعات آموزش و یادگیری – دانشگاه …
. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﮐﻢ. ﺗﻮاﻧﯽ. ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ … آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻪ. ي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﮐﻢ. ﺗﻮاﻧﯽ. ذﻫﻨﯽ. ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ. آن. ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ … اﺳﺘﺎدﯾﺎر روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ … از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧ … در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﯿﺎژه ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن در ﺗﺤـﻮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ … اﻧﺪ، در اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن و … ﻫــﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ، ﺑﺎﻋــﺚ رﺷــﺪ ﮐﻔﺎﯾــﺖ اﺟﺘﻤــﺎ …
(PDF) بررسی تحولی نظریه ذهن و رابطه آن با سازگاری اجتماعی …
براي تحلیل آماري تحول نظريه ذهن و مقايسه نظريه ذهن با سازگاري اجتماعي از آزمون … يافته ها نشان مي دهد بین سن و نظريه ذهن رابطه معني دار وجود دارد به طوري که با افزايش … در خصوص اهمیت نظريه ذهن اعتقاد براين است که نظريه ذهن پیش ‫نیازي براي درک‬ … ‫رشد اجتماعي کودکان عموماً و سازگاري اجتماعي آنان خصوصاً توجه ويژه نمايند ‪،‬چرا که‬ …
اصل مقاله 272.97 K – مجله دست آوردهای روان شناختی – دانشگاه …
ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﮐﻮدك. آزاري و ﻣﻘﯿﺎس دﺷﻮاري در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. (DERS) … اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ارﺿﺎء ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد، … ﺧﻮدش، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ. ي ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ دارد، آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد از ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎي دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ي ذﻫﻦ. 5 … ﻧﻈﺮﯾﻪ. ي ذﻫﻦ، ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. 2. اﺳﺖ. (. روﺋﭙﮏ. 3. و. ﻫﻤﮑﺎران،. 2013. ) و در. ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه … ﮐﻨﻨﺪ، راه ﺣﻞ وﯾﮋه … ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻓﺮدي ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎ ﻮاده و ز ﺪ ﯽ ی ﮫﺎرت آ ﻮزش
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ … ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ … ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ … ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻬﻲ ﻭ ﺷﺎﺧﻬﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺁﻧﻬﺎ، ﻫﻤﻪ … ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻱ ﺩﻭ ﺳﻮﻳﻪ ﻱ ﻗﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ …
اصل مقاله 305.33 K
ذﻫﻨ. ﯽ. در. ﯿﭘ. ﺶ. ﻨﯿﺑ. ﯽ. ﻣﺸﮑﻼت. دروﻧ. ﯽ. ﺳﺎز. ي. و. ﺑﺮوﻧ. ﯽ. ﺳﺎز. ي. ﮐﻮدﮐﺎن ﭘ. ﯿ. ﺶ. دﺑﺴﺘﺎﻧ. ﯽ … ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺪل … ﮐﻮدك. ﺑﻪ. وﯾﮋه. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. و. ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ وي را ﻫﻤﻮار. ﺳﺎزد. (. ﺑﺮﻟﯿﻦ، زﯾﻮ، آﻣﺎﯾﺎ ﺟﮑﺴﻮن و … ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ. ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ. ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻮدك از ﺧﻮد و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘ … ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﮐﻮدك اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن اﺣﺴﺎس ﺻﻼﺣﯿﺖ و.
کتاب فرزند پذیری
. ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي. ﻗﺎﻧﻮﻧ. ﻲ. ، ﻋـﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮادي. ﺑﺮﻗـﺮار. ﻲﻣ … ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﻳﺮي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ را درﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ داراي ﻧﻴﺎزﻫﺎي وﻳﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻛﻮدﻛﺎن داراي ا. ﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧـﺪه ذﻫﻨـﻲ ﻳـﺎ ﻛﻮدﻛـﺎن. ﻣﻌﻠﻮل.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,