FILEMAIN

مقاله نقش خانواده در اعتياد به اينترنت دانش آموزان دوره دبيرستان

نقش خانواده در اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دوره ی دبیرستان …
خدابخش احمدی,امیرمحمد شهسورانی,زینب لشنی ; مجله: خانواده و پژوهش ; بهار و تابستان … نقش خانواده در اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دوره ی دبیرستان. فهرست مقالات.
نقش خانواده در اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دوره دبیرستان
نقش خانواده در اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دوره دبیرستان. … زبان : فارسی. نوع منبع : مقاله. موضوعات : آموزش‌ والدين‌ · اينترنت · فضاهاي مجازي. پدیدآورندگان :.
بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌ نفس در …
از بین جامعة آماری دانش‌آموزان دبیرستان شهر ارومیه، تعداد 390 نفر (235 پسر، 155 … سپس پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت، سنجش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و …
مقاله نقش الگوهای ارتباطی خانواده در پیش بینی اعتیاد به …
93 … به منوظر سرکوب اضطراب ها وتنش هایی که خصوصا در دوره نوجوانی بروز می کند، می گردد.
رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارض نوجوان با والدین، …
01.
بررسی رابطه بین میزان وابستگی به فضای مجازی با کارکرد …
ن وابستگی به فضاي مجازي. با کارکرد خانواده و عملکرد تحصیلی. در. دانش. آموزان … از زندگی نوجو. ان. شده است و برخی آن را به عنوان یك تهدید یا مانع برای این. دوره می … نقش. ها و. کنترل رفتاری با اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار منفی دا. رد. آنها به این … دانش آموز). 100. نفر پسر و. 140. نفر دختر( از. 4. دبیرستان بودند. که به شیوه نمونه …
دوره دوم متوسطه آموزان دانش ي لي با عملكرد تحص نترنت ی به ا …
رابطه اعت. ادي. به ا. ی. نترنت. با عملكرد تحص. لي. ي. دانش. آموزان. دوره دوم متوسطه. حم. دي. يشف … ین میزان اعتیاد به اینترنت. با. تعداد واحدهاي افتاده. دانش. آموزان. رابطه. مثبت … اینترنت، نقش مؤثري در ارتقاي فکري و روحی نوجوانان … مهارتهاي اجتماعی در برقراري ارتباط از سوي خانواده و … می باشد که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان بر مبنای حمایت …
۱۳۹۶ ), :: … با اعتیاد به اینترنت دارد در حالی که حمایت اجتماعی دوستان و خانواده با اعتیاد به … ارسال نظر درباره این مقاله.
تأثیر فضای مجازی بر تربیت اسلامی دانش آموزان؛ آسیب ها و …
بررسی آسیب ها فضای مجازی در تربیت دینی و اسلامی فرزندان و دانش آموزان و ارائه … خصوصی افراد، از هم پاشیدگی بنیان خانواده، کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش … در این مقاله، سعی شده است تا به آسیب های اخلاقی اینترنت بر خانواده … پیامدهای اعتیاد به اینترنت و حتّی کار زیاد با اینترنت که در حدّ اعتیاد نباشد، …
نفوذ اینترنت و شبکه های مجازی بر زندگی … – مجتمع شهید آوینی
مقاله؛ نفوذ اینترنت و شبکه های مجازی بر زندگی فردی و اجتماعی نسل جوان … ولی نکته قابل توجه این که تأثیر منفی آن ها بر روی دانش آموزان … از دلایل مهم اعتیاد به اینترنت در افرادی که روابط عمومی کم‌تری دارند، به‌دست‌آوردن حمایت‌های اجتماعی است. … اگر مشکلات انگیزش در دوره دبیرستان مورد توجه قرار نگیرد، می تواند …
The Comparison of Internet Addiction and the Components …
دریافت مقاله: … مقایسه اعتیاد به اینترنت و مولفه های سلامت عمومي در فرزندانِ جانبازان و غیرجانبازان … نفر از دانش آموزان بعد از همتاسازی در متغیرهای اقتصادی و تحصیلی به عنوان نمونه آماری … دوره. 5V. ، ش. ماره f،. زمستان. 4931. مقدمه. مشکلات اجتماعی، روانشناختی و جسمانی … منجر به اختلال عملکرد اعضاء خانواده و بروز علائمی در فرزندان.
روان شناسی مدرسه
197. مشاهده مقاله …
بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و …
20 دانش آموز دختر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. … نتایج نشان داد که آموزش حیا در کاهش اعتیاد به اینترنت در دختران نوجوان تاثیر … آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان دبیرستان بود. … و جلوه های حیا، نقش حیا در سلامت جسمی روانی و خانواده، روش های حفظ و تقویت حیای … مقاله پژوهشی/اصیل.
رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانش آموزان …
سابقه و هدف: اینترنت می تواند به عنوان یک دستاورد مفید و اثربخش باشد و گاهی به دلیل استفاده … رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان … نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: رفتارهاي اعتيادآور
پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی براساس …
ﻣﻘﺎﻟﻪ: 24. /. 12. /. 1395. ﭼﮑﯿﺪه. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در … 13. ﺳـﺎﻋﺖ. در روز از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي دارﻧـﺪ. دوره. ،3. ﺷﻤﺎره. ،4. زﻣﺴﺘﺎن … 12. ]. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و. ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ. ﺧﺎﻧﻮاده. در ﺷـﮑﻞ. ﯿـﮔ. يﺮ. رﻓﺘﺎر و ﺷﺨﺼ. ﺖﯿ … داﻧــﺶ. آﻣــﻮزان. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﮑﻤﯿـﻞ. ﮐﺮدﻧــﺪ و از آن.
اصل مقاله 686.84 K – دانشگاه تهران
خانواده با استفاده از شبکه. هاي اجتماعي در دانش. آموزان. دبیرستاني انجام پذیرفت. … هاي اجتماعي مجازي گرایش دارند، در حال دوره رشد، توسعه و بالندگي هم. بسر مي … در پژوهش لي و همکاران که با هدف بررسي نقش خانواده و عوامل خانوادگي بر اعتیاد به اینترنت.
ليست مقالات همايش – همایش های معتبر ISC
33, رابطه سبك هاي هويت و اعتياد به اينترنت در دانش¬آموزان_ مقاله پوستری, بيشتر … 38, نقش فراشناخت و تفکّر انتقادی دانش¬آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی_ … هويت ملّي و ديني دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبيل_ مقاله پوستری, بيشتر … 64, مقایسه¬ی طلاق عاطفی با انسجام خانواده در زنان متأهل شاغل و خانه دار_ مقاله …
دانش‌آموزان، فضای مجازی و آسیب‌ها – ایرنا
اینترنت از جلوه های آشکار دنیای مدرن است که به دلیل در دسترس … این روزها شاهد اعتیاد اینترنتی جوانان و نوجوانان به ویژه دانش آموزان هستیم؛ … وی آنچه را بیشتر باعث دغدغه خانواده ها در فضای مجازی شده است، تعارض ارزش های … فراغت روبرو هستند واز طرفی دیگر به دلیل نقش و تاثیر بالای فضاهای مجازی و …
اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی، اردیبهشت 96
فراخوان ارسال مقاله اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی، اردیبهشت 96 دانشگاه محقق اردبیلی. … توانبخشی و نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی … رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده های دانش آموزان دختر متوسطه شهر اردبیل در سال … از شبکه های مجازی بر هویت ملی و دینی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل.
بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده
دانشــجو و دانش آمــوز – در … شـعرا )1387( در پژوهـش خـود بـا عنـوان »تعییـن اثربخشـی اعتیـاد بـه اینترنـت در عملکـرد تحصیلـی.
مقاله کنفرانس: نقش الگوهای ارتباطی خانواده در پیش بینی …
جامعه آماری موردبررسی دانش آموزان متوسطه شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی … به منوظر سرکوب اضطراب ها وتنش هایی که خصوصا در دوره نوجوانی بروز می کند، می گردد. نقش … مقاله کنفرانس نقش الگوهای ارتباطی خانواده در اعتیاد به اینترنت دانش آموزان …
اصل مقاله
. ۶۹۷۱. و. والدين آنها بود. … نوجوانان؛ سازگاري؛ اعتياد به اينترنت؛ رويکرد خانواده درماني ستير. ـ۶ … سازگاري با ورود نوجوان به دوره متوسطه اهميت بيشتري پيدا مي … خانوادگي. نقش. مهمي. در. شروع. و. تشديد. اعتياد. به. اينترنت. در. نوجوانان و جوانان. بازي.
مقاله نقش الگوهای ارتباطی خانواده و حمایت اجتماعی از سوی …
فرزندی با سلامت روان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,