FILEMAIN

مقاله وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات

کتابخانه: وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات …
عليرغم صراحت و استحکام وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي ، آثار اين وحدت به خوبي و عميقاً در ادبيات حقوقي و رويه قضايي مورد …
کتابخانه: وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات …
وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات ( مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي ) … حال آنکه در بعضي از نظامهاي حقوقي آثار مترتب بر تفکيک بين اين دو … اين مقاله را با تحليل مختصري در مورد ماهيت مقررات معاهده اي و غير معاهده …
وحدت مسئوليت (قراردادي و غيرقراردادي) بين المللي و آثار آن در …
وحدت مسئوليت (قراردادي و غيرقراردادي) بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات(1) مقدمه … اين مقاله را با تحليل مختصري در مورد ماهيت مقررات معاهده اي و غير معاهده اي بين …
وحدت مسووليت قراردادي بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات – …
وحدت مسووليت قراردادي بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات. نویسندگان: سيفي سيدجمال*. آدرس: *. این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات …
مقاله وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات
دانلود مقاله وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی و اثار ان در حقوق معاهدات.
وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در …
وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات … به وحدت آن است بالاخره در بخش نهایی این مقاله آثار وحدت نظام مسئولیت بین المللی به ویژه …
وحدت مسئولیت بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات | جزوه ها دات کام
وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات … وحدت آن است بالاخره در بخش نهایی این مقاله آثار وحدت نظام مسئولیت بین المللی به ویژه در …
وحدت مسوولیت “قراردادی و غیر قراردادی” بین المللی و آثار آن در …
. چکیده. نظامهای حقوقی داخلی، مسوولیت مدنی را عمدتا به دو نظام …
وحدت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بین المللی و آثار آن در …
وحدت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات … ارتباط بین حقوق معاهدات (اعم از عرفی یا معاهده ای ) و حقوق مسئولیت بین المللی (اعم از عرفی یا معاهده … شما در حال مطالعه صفحه 7 از یک مقاله 8 صفحه ای هستید.
وحدت مسئولیت بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات – علم …
وحدت مسئوليت (قراردادي و غيرقراردادي) بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات … اين مقاله را با تحليل مختصري در مورد ماهيت مقررات معاهده اي و غير معاهده …
مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري …
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ. « وﺣـﺪت. و ». « ﻛﺜـﺮت. » در. ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ، از ﺧﻼل ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ … ﺑ. ﺮاي ﻣﺜﺎل،. ﻣﻌﺎﻫﺪه. اي اﻣﻀﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻫﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ. ﺷـﻮد،. ﻛـﻪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺻﺮف … زﻋﻢ اﻳـﺸﺎن ﺟﻨـﮓ و آﺛـﺎر ﺗﺨﺮﻳﺒـﻲ آن ﻣﺤﻮرﻳـﺖ. ﺗﻤﺪن را از …
متن کامل مقالات PDF – فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی
از ﻧﻈﺮ ﺣﻘـﻮق ﺑـﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ. ،. ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اداري. ،. ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻮده و از ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﯾـﺎ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﺑـﺮاي دوﻟـﺖ. ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻌ … ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات از آن ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﺳـﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﺒﺤﺖ. ﻣﯽ ﺷﻮد. : ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي … از اﯾﻦ رو وﺣﺪت ﺷﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯿ. ﺎن. دوﻟﺘﻬﺎ … دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴـﺌﻮل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد، ﯾﻌﻨـﯽ رﻓﺘـﺎري ﮐـﻪ. ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده و …
مسئولیت بین المللی حمایت و حاکمیت دولتها
«مسئولیت حمایت» دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. … این مقاله به چگونگی ظهور دکترین «مسئولیت بین المللی حمایت» در پی توسعه حقوق … گرچه معاهدات مذکور تا حدی دولتها را محدود می‌ساخت، ولی با این وجود؛ حاکمان در پشت … (Eans, 2007, no pages) سخنان بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر به عنوان رئیس سازمان وحدت افریقا در …
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ درك ﺗﺤﻮل ﺿﺮورت اﻟﻤﻠﻞ در ﺣﻘﻮق و ر
آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ آن ﺑﺮ رواﺑﻂ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺳﺆال اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺳﺎز … اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ. از رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. “: ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. در ﻗﺒﺎل ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﺗﻜﻔﻴﺮي. ” اﺳﺖ … وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎع دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزش ﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺸـﺘﺮك ﭼﻴـﺰي ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔـﺎوت از وﺣـﺪت. اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﻌﻨﻮي و ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎي … ﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪات وﺳﺘﻔﺎﻟﻲ. )1648(. ﺷﻜﻞ. ﮔﺮﻓﺖ،.
ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ
دﻳﻮان ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮي. : ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ درﺑﺎرة ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دوﻟﺖ ……… 111. ﺗﺮﺟﻤﺔ دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ … اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﭼﺎپ ﻣﻲ … ﻣﻌﺎﻫﺪات. ﺳﻴﺎ. ﺳﻲ. ﺑﻪ،. وﺟﻮد. ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ. ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده. 19. ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﺎن اﻣﺮﻳﻜﻦ. (. ﻫﺎواﻧﺎ. 20. ) … آﺛﺎر. ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ. ﻗﺎﻧﻮن. اﺳﺖ و ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ. ﻣﺎﻧﺪ. ﻛﻪ. در ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن. ﺑﺎﻗﻴ. ﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻴﻢ. در …
بررسی وحدت و افتراق مسئولیت قرارداد و مسئولیت خارج از …
در این مقاله سعی بر آن است تا تقصیر را در مسؤولیت قراردادی و خارج قرارداد … وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات ۹ … منشا مسئولیت بین المللی الف ـ معاهدات بین المللی به مثابه منشاء مسئولیت …
مسؤولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام
در حقوق بین الملل، وضعیت هایی که در آن یک دولت به دلیل ارتکاب اعمال غیرقانونی بین المللی دارای مسؤولیت می گردد و نیز آثار مترتب بر آن مشخص …
وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت …
وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت بین المللی … معاهده و توجه به شمول قواعد مسئولیت بین المللی به این مبحث، هر چند آثار …
ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺮﻓﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭﮔﻴ – ICRC
ﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮﺥ ﺍﻧﺠﺎﻡ .ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻣﻲ،ﺷﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﻭﺵ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ … ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻲ .ﺪﻣﺁ. ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ. ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ. ﺍﻳﻦ. ﺭﺷﺘﻪ … ﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺍﺧﻴﺮ. ﻭﺟﻮﺩ … ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ. ﺍﺯ. ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ. (. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻭﺣﺪﺕ … ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺍﻱ …
دریافت مقالات حقوقی به زبان فارسی – International Law …
مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل. … وحدت مسئوليت (قراردادي و غيرقراردادي) بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات.
منزلۀ به » المللی ها بر مسئولیت بین جانشینی دولت …
بایستگی. » جانشینی دولت. ها بر مسئولیت بین. المللی. « به. منزلۀ. یک گزارۀ حقوقی بین … ها در زمینۀ معاهدات، متحمن آن اسات کاه دولات جانشاین، … در آثار مختلف، متفاوت است. 1 … ها و وحدت. ها، شاید ایان تصاور پایش آیاد کاه دیگار. مسئلۀ جانشینی دولت.
پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (دو حقوق و سیاست) – فهرست …
موضوعات : مقاله پژوهشی … بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران. حسین عبداللهی … مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران. حمید محمدی … رابطه میان عرف موخر و معاهده در چارچوب ماده ۱۰ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی. هیبت الله … احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوق؟
جاوید منتظران – مرکز بررسی‌های استراتژیک
تخصص در مسائل حقوق وحقوق بین الملل _مسائل سیاست داخلی و خارجی ،مباحث دفاعی_امنیتی و آینده پژوهی … آثار و پیامد نقض دستور موقت دیوان توسط آمریکا … مقاله پیش رو، ضمن بررسی به معاهدات مرزی و مسئولیت دولت‌ها در تأمین امنیت مرزی به معاهده مرزی ایران و پاکستان و تهدیدات مرزی … راهکارهایی برای تقریب و وحدت مذاهب اسلامی.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,