FILEMAIN

مقایسه تولید مثل جنسی گیاهان: دکتر رضا مقدسی

خزه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
خَزه‌ها گیاهانی هستند دارای ۱۲ هزار گونه متعلق به شاخه خزه‌تباران (Bryophyta). خزه‌ها گیاهان ظریف و … خزه گیان از گیاهانی هستند که بدون دانه تولید مثل جنسی می‌کنند.
گیاه شناسی – اماز
دکتر رضا مقدسی m … مواد درون گیاه نقش دارند. مقایسة برش عرضی ریشه و ساقه در یک گیاه علفی … تولید دانه، حاصل تولیدمثل جنسی است و گیاهان دانه. دار موفق.
خواندنیهای علمی – بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
وابستگی H. bacteriophora به باکتری های همزیست برای رشد و تولید مثل RNAi از طریق تغذیه … تاکنون در حدود 54 جنس و 129 گونه باکتریایی از بافت های داخلی گیاهان سالم جداسازی … بررسی برگهای آلوده به T. deformans نشان داد که این برگها در مقایسه با برگهای سالم … ترجمه دکتر رضا پور رحیم، انتشارات سامان پیشه گر، 1381 .
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ، ﮔﺮوه ﺑﯿ – Aquatic …
دﮐﺘﺮ ﺷﻬﻼ ﺟﻤﯿﻠﯽ. دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﻣﻘﺪﺳﯽ … از ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺗﻮرج وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﻬﻼ. ﺟﻤﯿﻠﯽ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي … ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ زﯾﺴﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻮﺟﻮدات روي اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ … ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﮐﻔﺰﯾﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺪوده آب. ﻫﺎي … ﮔﻮﻧﻪ ،ﺟﻨﺲ و ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و.
کاربردهای درمانی نانو ذرات اصالح شده – دانشگاه خوارزمی
پروین فکری، رضا فکری، علی قاســمی، زهره قمبری، سامان کرمی پور، … المللی در هر سه گروه علوم جانوری، علوم گیاهی و علوم سلولی و مولکولی. … تقدیر از بزرگان علم، در مراســم تجلیل و نکوداشت اســتاد بزرگ، دکتر کاظم پریور به منصه ظهور … تکنیک های فیزیک و شــیمیایی برای تولید نانوذرات گران قیمت هســتند و از مواد خطرناک مانند …
تصاویری هولناک از پشت پرده تولید داروی «طب اسلامی» و یک …
رویدادی که دکتر سیدجواد مجتبوی، مدیر طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم … زالو درمانی، انرژی درمانی، هومیوپاتی، طب گیاهی و طب سوزنی را در برمی‌گیرد …
خلاصه مقالات چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران – …
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي ، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮ … ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ووﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي، در ﺳﺎﻟﻬﺎي. 1379 … ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب روي و ﻣﺲ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ژﯾﺎردﯾﺎزﯾﺲ ﺑﺎ … ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺣﻤﺪﭘﻮر ، ﺑﻬﻨﺎم ﭼﻬﺎردوﻟﯽ ، زﻫﺮا ﻣﻠﮏ ﭘﻮر دﻫﮑﺮدي ، ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ … ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺲ، روي و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺳﺮم ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺗﺎﻣﻮﮐﺴـﯿﻔﻦ و ﻋﺼـﺎره رﯾﺸـﻪ ﮔﯿـﺎه.
علمی شیلات ایران – فهرست مقالات
اسماعیل فتاحی; رضا صفری; زهرا یعقوب زاده; حامی کابوسی; فاطمه پیروی قادیکلایی … خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با عصاره جلبک قرمز (Jania adhaerens J.V. Lamouroux) … مقایسه اثر جیره‌های حاوی پروبیوتیک‌های Lactobacillus acidophilus و … زیبا مقدسی; شهلا جمیلی; دلاور شهباززاده; نریمان مصفا; کامران پوشنگ باقری.
اسنادی که موضوع آنها “QV فارماکولوژی”است.
آل بویه, محمود رضا ، ایمانی, فرناد ، رحیم زاده, پوپک ، محمدیان اردی, علی ، فیض, … اخوان اکبری, قدرت ، اخوان اکبری, پوران (1389) مقایسه تاثیر تیوپنتال سدیم و … ارزنلو, محسن ، بهلولی, شهاب (1389) معرفی گیاه سبز سیر به عنوان منبع جدید آلیسین. … موش می شود: توضیح سقط جنین وسمیت تولید مثل ناشی از پرفلورواکتانوئیک اسید.
برنامه کنگره چهاردهم – دکترای علوم آزمایشگاهی
آزمایشگاه و طب تولید مثل … 11:15. 11:15. نکوداشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید رضا کازرونی … W8 دکتر محمدحسین مقدسی … ناهنجاریهای کروموزمی 13 ، 18 ، 21 و کروموزم های جنسی … بررسی اثر ضد ویروسی عصاره گیاه مامیران در مقایسه با آسیکلوویر علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در کشت سلولی HeLa.
: روشهای ازدیاد گیاهان
داشتن اطلاعات عملی و مهارتهای لازم جهت ازدیاد گیاهان ، نظیر کشت بذر ، نهال و نشا … تکثیر جنسی گیاهان شامل ترکیب یاخته‌های جنسی نر و ماده و تشکیل بذر می‌باشد.
پلوئیدی – کلاس زیست شناسی – blogfa
گیاهان و دیگر جلبک ها بین یک دوره هاپلوئیدی و یک دوره دی پلوئیدی تغییر می کنند (البته با ارجحیت یک دوره بر … اغلب موجودات دیپلوئید سلول های جنسی هاپلوئید تولید می کنند. … پتانسیل عمل یک فیبر منفرد عضله بطن نیز جهت مقایسه در سمت راست نشان داده شده است. … زیر نظر: دکتر محمد رخشان ترجمه: دکتر احمد رضا نیاورانی.
پایانی بر یک باور 200 ساله؛ باروری بدون نیاز به جنس ماده …
دهه ها باور پذیرفته شده دانشمندان بر این بود که برای تولید مثل، دو سلول اسپرم (از … دانش لقاح و سلول های جنسی نر و ماده اولین بار اوایل قرن 19 میلادی مورد بحث قرار … دکتر تونی پری و تیمی از متخصصین زیست شناس و ژنتیک دان در … انقلابی در صنعت اندام های مصنوعی؛ تولید پروتز با یک بیستم قیمت نمونه مشابه.
نژادی گیاهی اصول به
2. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎذب. در ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﺜﻞ. ﺟﻨﺴﻲ. ﻛﺎذب، ﻣﻴﻮز، ﻟﻘﺎح ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺣﺬف ﻣﻲ. ﺷﻮد. … ﻧﺪ. ﺑﻌﺪ. از اﻫﻠﻲ. ﺷﺪن، ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ در. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ. ﻫﺎي وﺣﺸﻲ. ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ. اي. داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ.
18. تولید بابونه – مرکز رشد – دانشگاه علوم پزشکی فسا
. ﮐﻨﺪ . ﻗﻄﺮ. ﮔﻞ. ﻫﺎي. ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ. ﻣﺘﻔﺎوت … ﮐﺸﺖ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮر ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,