FILEMAIN

نقش هورمونها در گلدهی گیاهان

هورمون گیاهی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اثر درگل دادن: این هورمون در گیاهان روز بلند باعث توقف در گلدهی شده و در گیاهان روز …
: طبقه بندی هورمونهای گیاهی – دانشنامه رشد
بعضی از هورمونها نیز اثر بازدارندگی دارند. بطور کلی رشد و نمو طبیعی یک گیاه ، بیشتر توسط اعمال متقابل هورمونهای تحریک کننده و بازدارنده تنظیم می‌شود. بعضی …
هورمونهای گیاهی و کاربرد آنها – جام جم آنلاین
اثر درگل دادن: این هورمون در گیاهان روز بلند باعث توقف در گلدهی شده و در گیاهان روز کوتاه و دارای اثرات متفاوت می‌باشد. کاربرد اسید آبسیزیک در …
انواع هورمونهای کاربردی در گیاهان – رام گل
اثر تحریک کنندگی جیبرلین در رشد ساقه ، بویژه در ساقه های گیاهان طوقه ای ، با … روزبلند به گلدهی در شرایط روز کوتاه و گیاهان روزکوتاه در روز بلند از این هورمون …
هورمون‌های گیاهی چگونه کار می‌کنند؟ – وطن‌بیو
گیاهان هم مثل دیگر جانداران تعدادی هورمون دارند که نقش مهمی در نحوه‌ی عملکرد و … هورمونی پر رمز و راز می‌آمد که مسئول گلدهی فصلی در بعضی گونه‌ها بود.
هورمون هاي گياهي و کاربرد آن در گياه و باغباني – زیست شناسی
اثر درگل دادن: اين هورمون در گياهان روز بلند باعث توقف در گلدهي شده و در …
هورمون های گیاهی — به زبان ساده | مجله فرادرس
تاثیر این هورمون بر سلول‌های گیاهی، اجازه می‌دهد تا سلول‌‌ها به صورت غیرقابل … تاثیر در ایجاد گل: اکسین موجب تسهیل گلدهی در گیاهان روز بلند در …
هورمون های گیاهی و کاربرد آنها در باغبانی | بازار بزرگ کشاورزی
ایجادگل: آکسین گل دادن بعضی از گیاهان روز بلند به شرط آنکه دوره فتوپریود به اندازه کافی برای گلدهی گیاهان طولانی باشد …
کاربرد هورمون ها و تنظیم کننده های رشد در درختان میوه | آگراکو …
نقش هورمون های گیاهی رشد در درختان میوه … این مواد در فعالیت های بیولوژیکی همانند گلدهی، ریشه زایی، تشکیل و رشد میوه، بیدار شدن و خواب رفتن …
هورمونهای گیاهی – ویکی کاکتوس
این مواد در فعالیت های بیولوژیکی همانند گلدهی، ریشه زایی، بیدار شدن و بخواب رفتن و ریزش برگها نقش دارند. از جمله هورمونهایی که در گیاهان تولید می …
نقش هورمونها در گلدهی گیاهان
اگر نادانی نقش هورمونها در گلدهی گیاهان مردم و شرارت رهبران نقش هورمونها در گلدهی گیاهان نبود در این دنیای نقش هورمونها در گلدهی گیاهان پهناور روزی و کامرانی برای نقش …
تفاوت هورمون اکسین و جیبرلین – بذرام
اکسین: در ابتدا به عنوان هورمون تنظیم کننده‌ی رشد گیاه شناخته شد. رشد سلول‌ها به … تاثیر هورمون جیبرلین بر رشد گیاهان … تاثیری روی گلدهی گیاهان روز بلند ندارد.
تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای …
هدف: گیاه خار مریم (Silybum marianum) متعلق به تیره کاسنی و از گیاهان مرتعی ایران، … با این وجود هنوز اطلاعات روشنی در مورد نقش این هورمون بر شکست خواب بذرها در …
بررسي تاثير قطع برگ و جوانه بر ريخت زايي و اندام زايي …
از ميان هورمونها ، اكسن نقش مهمي در شكل گيري گياه به ويژه چيرگي راسي دارد. … فرعي ، تمايز برگهايي مركب روي محورها ، تمايز ريشه هاي فرعي و زمان گلدهي بررسي شد.
اصل مقاله 520.32 K
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در رﺷﺪ. و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﻲ ﺑﺬر، ﻧﻤﻮ ﺑﺮگ،. ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن ﺳﺎﻗﻪ و ﮔﻠﺪﻫﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. (. Golldack et al2013 . .) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ. ﻫﻮرﻣﻮن. ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ …
محرک گلدهی – ویستا
عرضه بلافاصله نور قرمز دور اثر نور قرمز را در گياهان روز کوتاه و روز بلند خنثى … احتمالاً قوى‌ترى سند دال بر تئورى هورمون گلدهي، تحقيقات کلاسيک کائيلافيان بر …
تأثیر تنظیم کننده‌های رشد جیبرلین و بنزیل آدنین بر تولید …
به منظور مطالعه تأثیر دو هورمون جیبرلین و بنزیل آدنین بر روی مشخصات گیاه … فرو برده شد و اسپری برگی گیاهان هر دو هفته یک بار تا زمان گلدهی با محلول‌های صفر، 100 … همچنین اثر متقابل بین دو هورمون مورد استفاده بر میزان کلروفیل در سطح احتمال …
endogenous plant growth regulators contents of cut rose …
Improvement of growth and flowering with polyamines application has been … زایی نقش. دارند. میزان رشد گیاهان. به. طور. مستقیم به میزان. پلی. آمین. های یاخته … شد . پس از ایجاد فاز، فاز رویی حاوی. هورمون. ها. ی. آزاد. ایندول استیک اسید، اسید.
اطلاعات جانبی آبسیزیک اسید – هورمون ریشه زایی گیاهان
کاهش تعرق در گیاه : استفاده از این هورمون …
تأثیر تنظیم‏کننده رشد فورکلرفنورون (CPPU) بر ویژگی‌های …
1155. 4.
آينﺪه و هاي رشﺪ گياهي در گذشته، حال كننﺪه تنظيم د مرادي ؤاﻓ ٧١
ن. ﺪ طبيعي يا مصنوعي باشـنﺪ كـه فـرم طبيعـي آن را هورمون. هـاي. گياهي مي. نامنﺪ. بعضي از … دود براي آغاز گﻠدهي در آناناس بطور تصـادﻓي … هاي محيطي نقش مؤثري دارد (. ١٦. ) …
اثر محلول‌پاشی هورمون‌های رشد در مراحل شکل‌گیری اجزای عملکرد …
اﺛﺮ ﻣﺤﻠﻮل. ﭘﺎﺷﯽ ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي رﺷﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد دو رﻗﻢ ﮔﻨﺪم ﺗﺤﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ … ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎه. (. ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ. ) در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ. دارﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي دا … Gibberellins and flowering of grasses and cereal: prizing.
ﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﮔﻴﺎه اﻃﻠﺴﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن
ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده. اي از. ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ، ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﻲ ﺑﺬور، ﮔﻠﺪﻫﻲ، رﻳﺰش اﻧﺪاﻣﻬﺎ، ﺗﺸﻜﻴﻞ. رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ،. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮگ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﻮه و ﭘﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮگ …
نکته های فصل9زیست2-تولید مثل گیاهان – کانون
گياه روزكوتاه گياهي است كه گلدهي آن زماني انجام …
همه چیز راجع به هورمون جیبرلین و کاربرد آن در گیاهان | اطلسی‌ها
هورمون جیبرلین به صورت پودر و بیشتر قرص در بازار موجود است. … افزایش قطر گیاه; انگیزش گل (گلدهی زودهنگام در گیاهان دوساله); طویـل شـدن سـاقه … دارای اثر ضد آبسزیک‌ اسیدی و در نتیجه تاخیر در پیری گیاه; تجمع پروتئین‌ها در …
The impact of drought stress on growth and hormone …
اثر تنش خشکی بر رشد و تغییرات هورمونی گیاه آویشن … می باشند که تغییرات هورمونی می تواند در این میان نقش به سزایی داشته باشند. … گلدهی را کنترل می نماید.
تاثیر هورمون براسینواستروئید بر گیاه – Magiran
براسینواستروئیدها گروهی از هورمون های گیاهی هستند که اثرات زیستی قابل توجه ی … براسینواستروئیدها چندین ویژگی کشاورزی مهم مانند زمان گلدهی و عملکرد دانه و …
تاثیر هورمون براسینواستروئید بر گیاه – فصل نامه علمی …
سالانه بخش عمدهای از محصولات کشاورزی بر اثر تنشهای محیطی از بین میرود. … براسینواستروئیدها گروهی از هورمونهای گیاهی هستند که اثرات زیستی قابل توجهی … براسینواستروئیدها چندین ویژگی کشاورزی مهم مانند زمان گلدهی و عملکرد دانه و تحمل به …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,