FILEMAIN

نمونه پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان – فــــــرافایل
دانلود پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان، در قالب فایل Word، شامل 48 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر و عنوان منابع مورد استفاده. در این پرسشنامه پنج عنصر …
دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق اداری کلایکمن و هنینگ | کالج …
دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق اداری کلایکمن و هنینگ. پرسشنامه استاندارد کلايک من و هنينگ (2000) براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات حرفه اي و منافع فردي م.
پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان | پرسشنامه – آزمون
پرسشنامه ها و آزمون های جامع. … هدف: سنجش اخلاق اداری در کارکنان سازمان زیر مقیاس ها: تعهدات حرفه ای … توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.
دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان | تک دانشجو
هدف: بررسی ابعاد مختلف اخلاق اداری در کارکنان سازمان تعداد سوال: ۴۸ شیوه نمره گذاری: دارد منبع: نامشخص.
بررسی رابطه بین اخلاق اداری و حرفه ای گرایی در بین …
نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه … برای جمع آوری داده های مربوط به اخلاق اداری کارکنان از پرسشنامه اخلاق اداری …
تحليل اخلاق سازماني كاركنان با استفاده از الگوي دايره اخلاق – …
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تحليل اخلاق سازماني كاركنان با استفاده از الگوي دايره اخلاق. … نسبي (به تعداد 170 نفر) و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه به شناسايي اخلاق سازماني کارکنان مي پردازد. … اخلاق اداري: سيري در گذشته و حال.
رابطه پايبندي کارکنان به معيارهاي اخلاقي با فساد اداري … – …
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی رابطه پايبندي کارکنان به معيارهاي … داده ها پرسشنامه هاي پايبندي کارکنان به معيارهاي اخلاقي و فساد اداري هستند و به منظور …
ارتباط بین اخلاق حرفه ای و سلامت اداری کارکنان دانشگاه های …
از طرفی دومین پشتوانه سلامت اداری در دانشگاه‌‌‌ها، اخلاق حرفه‌ای است. … ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن بوسیله آزمون آلفای کرونباخ 86/0 تعیین شد.
ارتباط اخلاق حرفه‌ای و انضباط سازمانی با سلامت اداری …
روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارکنان تمام وقت دانشگاه پیام … نفر انتخاب و با توجه به افت احتمالی نمونه‌ها، 230 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت … انضباط اداری و سلامت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای و سلامت سازمانی کارکنان نمونه مورد …
رابطه اخلاق کاری با عملکرد شغلی کارکنان اداری‌درمانی دانشگاه …
رابطه اخلاق کاری با عملکرد شغلی کارکنان اداری‌درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و … و از میان آن‌ها نمونه آماری، شامل ۲۵۰ نفر از کارکنان بـه روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. … ۱۵‌سؤالی عملکرد شغلی پاترسون، پرسش‌نامه ۵۰‌سؤالی اخلاق کاری گریگوری سی …
تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات …
این مطالعه از دیدگاه خرد، بر عوامل سازمانی مؤثر بر سطح اخلاق کار متمرکز شده است. روش مطالعه، پیمایشی بوده و برای گردآوری داده‏ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. … در چنین شرایطی بیشتر احتمال دارد که کارکنان و مقامات اداری مانند سوداگر رفتار کنند تا … نمونه این تحقیق 356 نفر بوده‏اند که از دو گروه 148 نفری زنان و 208 نفر مرد …
بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار بر فرهنگ سازمانی و …
بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری کارکنان … که از میان آن ها 314 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. … نوع همبستگی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است.
ﭘﺬﯾﺮي و ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ – پرتال جامع …
ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ … ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري داراي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎد. ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ … ﻫﺎ از روش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
Relationship Between Professional Ethics and …
سالمت. اداری. در. بین. کارکنان. دانشگاه. های. علوم. پزشکی. کرمانشاه. و. کردستان .بود. مواد. و. روش. :ها … پرسشنامه. محقق. ساخته. بود. که. پایایی. آن. بوسیله. آزمون. آلفای. کرونباخ. 16. 9/. تعیین. شد … متغیرهای جمعیت شناختی افراد حاضر در نمونه. پژوهش.
دانلود پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان – ایران پژوهش
مشخصات « پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان » شامل: پرسشنامه تعهدات حرفه ای (Clikeman & Hening,2000)/ پرسشنامه ایدئولوژی های اخلاقیEthical Position …
بررسی رابطه بین اخلاق اداری و حرفه ای گرایی در بین …
نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه … برای جمع آوری داده های مربوط به اخلاق اداری کارکنان از پرسشنامه اخلاق اداری …
اثر فاصله از قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی …
یکی از مهم‌ترین پارامترهای نظام اداری هرکشوری افشای فساد و سوء رفتارهای … سکوت، کارکنان را به عدم افشای فساد ترغیب می‌کند، با این حال شجاعت اخلاقی آنان … حجم نمونه براساس جدول مورگان 200 نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ …
ﻧﻘﺶ اﺧﻼق ﻛﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن در اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮان اداره ﻛﻞ ورزش و
اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ اﺧﻼق ﻛﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﮔﺮﻳﮕﻮري ﺳﻲ ﭘﺘﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮان از … ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادارة ﻛﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان. در ﺳﺎل. 1392. ﺑﻮدﻧﺪ . ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ. ﺑﺮآوردي ا. ز ﺟﺎﻣﻌﺔ. آﻣﺎري و ﺑﺎ …
مقايسه امتیازگیری با استفاده از تکنیکها و تاکتیکهای حمله …
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اخلاق کار و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان. استان خراسان شمالی … از دو پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی ويسوکی و کروم (۱۹۹۱) با ۴۱ سؤال و اخلاق کاری هیان و. همکاران (۲۰۰۴) با ۲۳ … اخیر تحت عنوان (اخلاق کاری و اداری) وارد. عرصه ادبیات … این رو، نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته.
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎ
ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﺡ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ … ﺑﻴﻦ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ (ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ) ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻰ ﭘﮋﻭﻫﺶ: … ﺳــﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻳﺎﻳﻰ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 30 ﻧﻔﺮﻯ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺲ.
پرسشنامه نظرسنجی کارکنان – دانشگاه علوم پزشکی اراک
… کمیته پژوهش در آموزش · کمیته اخلاق حرفه ای · کمیته پزشکی مبتنی بر شواهد · کمیته … لازم به ذكر است كه پرسشنامه ها توسط واحد بهبود كيفيت مورد ارزيابي قرار گرفته … اداري, درماني, پاراکلینیک, خدماتي … میزان رضایت از تکریم کارکنان به نحو مطلوب (تشویق، توبیخ، احترام گذاشتن ،. … میزان رضایت از نحوه انتخای کارمند نمونه …
پایان نامه بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان …
نتایج آزمون ها نشان داد بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود ندارد. … اداری باعث شده قوانین و مقررات خشک و بی روح بر فضای اداری سازمانها حاکم گردد و … تعریف عملیاتی: بر اساس پرسشنامه ای که توسط گری گوری سی پتی در 23 سوال … به تعداد آنها محقق بر آن شده که کل جامعه آماری را به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار دهد.
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر نگرش شغلی …
مقدمه: از آن جا که واحد های ‌بهداشتی و ‌درمانی در مقایسه با سایر سازمان‌‌ های اداری و … با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌ گیری تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ‌ها نیز از پرسشنامه ی استاندارد مسئولیت اجتماعی کارول (1991) و برای … که بین دو بُعد مسئولیت اخلاقی و مسئولیت اقتصادی و نگرش شغلی کارکنان این …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,