FILEMAIN

نمونه پرسشنامه سازگاری دو نفری (اسپانیر)

پرسشنامه رایگان مقياس سازگاري دو نفره اسپانير – پرسشنامه …
پرسشنامه رایگان مقیاس سازگاری دو نفره اسپانیر. تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016. موضوع : پرسشنامه علوم تربیتی,دانلود پرسشنامه رایگان …
پرسش نامه سازگاری زن و شوهر اسپانیر و گراهام – روان شناسی
این مقیاس با روش بازآزمایی وبا فاصله ی ۱۰ روز روی نمونه ای متشکل از ۱۲۰نفراز زوج ها (۶۰ مرد و ۶۰ زن) اجرا … آیتم های تست سازگاری دو نفری اسپانیر.
دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر | کالج …
مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و شوهر و یاد هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته …
پرسشنامه سازگاری اسپانیر – کندو
این چهار بعد از این قرارند:رضایت دونفری، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری و ابراز محبت . پایایی پرسش نامه سازگاری اسپانیر. روایی پرسش نامه …
پرسشنامه سازگاری اسپانیر – تی نیوز
این چهار بعد از این قرارند:رضایت دونفری، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری و ابراز محبت . پایایی پرسش نامه سازگاری اسپانیر. روایی پرسش نامه سازگاری اسپانیر.
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر – ایران سنجه
مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و شوهر و یاد هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته …
مقیاس سازگاری دو نفره – اسپانیر – ایران تایپیست – فایل سل
پرسشنامه سازگاری اسپانیر,پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر,دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر,مقیاس سازگاری دو نفره اسپانیر.
بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر افزایش سازگاری …
بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین دچار … بر این جامعه دچار بحران ، نمونه این پژوهش شامل کلیه زوجینی دچار تعارض زناشویی مراجعه … استفاده در این پژوهش پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) بود که طی دو … این افزایش در خرده مولفه‌های سازگاری شامل، ابرازمحبت، همبستگی دونفری، توافق …
اصل مقاله 229.4 K – مجله اصول بهداشت روانی
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس از. 3. ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﺳﺎزﮔﺎري … اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه. 15. ﻧﻔﺮي آزﻣﻮن. و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﮔﺮوه آزﻣﻮن درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ … اﺳﭙﺎﻧﯿﺮ. 1. (. DAS. ): ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎري. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از.
تأثیر برنامه غنی سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج ها
نمونه شامل پژوهش 12 زوج (6 زوج در گروه کنترل و 6 زوج در گروه آزمایش) بودند که به … ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه سازگاری دونفری اسپانیر (1976) بود که زوج های …
بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر …
1.
اصل مقاله 419.2 K – مشاوره و روان درمانی خانواده
ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي: اﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از … اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط دارد. (ﮔﺎﺗﻤﻦ و … ﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري دو ﻧﻔﺮي (اﺳﭙﺎﻧﯿﺮ،. 1976. ) …
ﭼﮑﯿﺪه – مشاوره و روان درمانی خانواده
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ. 12. زوج. 6( … اي. ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺖ. اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري دوﻧﻔﺮي اﺳﭙﺎﻧﯿﺮ … ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دو ﻧﻔﺮي و ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻧﻔﺮي ﻧﺸﺎن داد، اﻣﺎ در ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻔﺎوت. ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ دو …
متن کامل (PDF) – مجله دین و سلامت
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوﺟﻴﻦ. اﻛﺮم ﺻﺪﻳﻘﻲ. 1 … اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ. 1382(. ) … ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﺷﺎﻣﻞ. ( 150. ﻧﻔﺮ … 2. ، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ. دو ﻧﻔــﺮي. 3. ، ﺗﻮاﻓــﻖ دو ﻧﻔــﺮي. 4. و اﺑــﺮاز ﻣﺤﺒــﺖ. 5. 1387(. ). اﺳﭙﺎﻧﻴﺮ (. 1976. ) اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ …
پرسشنامه سبک زندگی سنجی بررسی ویژگی های روان یک …
بدين منضور. 150. نفر ازوالدين دانشجويان دانشگاه اصفهان با روش نمونه گيري. طبقه اي ا … اسااالمي و فرم کوتاه. پرسشنامه سازگاري زناشويي اسپانير را تکميل کردند.
پیش بینی سازگاری زناشویی زوجهای جوان فرهنگی بر مبنای …
155 نفر از معلمان متأهل با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های تمایزیافتگی خود، سازگاری زناشویی اسپانیر و … و تمایزیافتگی هر دو به طور مثبت سازگاری زناشویی زوجین را پیش بینی کردند.
بررسی رابطه سازگاری زناشویی و به زیستی روانی
برای جمع آوری داده های پژوهش، از آزمون های سازگاری زناشویی (دو نفره) اسپانیر و … و جامعه آماری شامل 201 نفر از دانشجویان زن متاهل این دانشگاه است، که به صورت نمونه در …
اویرایش شده بررسی ارتباط بین تعارض و تناقض‌های …
های پژوهش شامل مقیاس سازگاری دو نفری اسپانیر .
ارتباطی بر سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین …
نمونه پژوهش ۸۰ نفر از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده، بهزیستی و. شبکه بهداشت و … استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری زناشویی و پرسشنامه صمیمیت جنسی بودند. برای تحلیل داده … و صمیمیت جنسی در پیگیری دو ماهه آزمودنی های گروه آزمایش بود. … به عمل آمد. پس از تکمیل مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر، افرادی.
سازگاری زناشویی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه پرسش‌نامه بهزیستی روانی ریف، مقیاس تجدید نظرشده‌ سازگاری دو نفره اسپانیر، پرسش‌نامه انسجام خانوادگی السون و پرسش‌نامه امید …
زناشویی در بین معلمان رابطه بین کیفیت زندگی و سازگاری – Sid
9. نگرش. 4. : نوعی. سوگیری. عاطفی. درونی. است … مقیاس سازگاری زناشویی را بر روی نمونه ای از زوجین. ) 13. نفر. (. و افرادی که از همسرانشان.
پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس رشد اخلاقی
جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های سازگاری زناشویی اسپانیر(DAS) و مقیاس رشد … زناشویی در بر دارنده عواملی همچون: رضایت زناشویی، همبستگی دونفری، توافق در امور و … پرسشنامه سازگاری زناشویی[6] اسپانیر (DAS): این مقیاس یک ابزار 23 سؤالی … این مقیاس با روش بازآزمایی با فاصله زمانی ده روز روی نمونه ای متشکل از60 زوج …
اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر …
تعداد40 نفر در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) گمارده شدند. … پرسشنامه سازگاری زناشویی (MAQ): این پرسشنامه توسط گراهام اسپانیر … پایایی و روایی فرم فارسی تاب آوری نیز در مطالعات مقدماتی نمونه های بهنجار و …
مقاله کیفیت زندگی – Semantic Scholar
بین زوجین ۲۰ تا ۴۰ ساله شهرستان اردبیل، به روش نمونه گیری در دسترس. انتخاب شدند و … بنابراین در پرسشنامه سازگاری زناشوئی اسپانیر: این مقیاس دارای. مطالعات پیشین بر … سازگاری زناشویی رضایت زناشویی همبستگی دونفری توافق دونفری.
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر DAS
مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر دارای ۳۲ سوال است که در سال ۱۹۷۶ توسط اسپانیر برای سنجش … رضایت دو نفری(میزان رضایت از جنبه های مختلف رابطه)، همبستگی دو نفری (میزان مشارکت در … پرسشنامه ي بهزيستي روان شناختي ريف (فرم کوتاه).
اثربخشی آموزش زوج‌ها مبتنی بر الگوی زوج درمانی شخصیتی …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,