FILEMAIN

نمونه پرسشنامه مقیاس بازنگری شده ی اختلال اضطراب فراگیر (GADS-R)

بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر …
7. ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑـﮏ،. و ﺧﺮده ﻣﻘﯿـﺎس اﺿـﻄﺮاب ﺳـﯿﺎﻫﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ. ﻫ …
تبیین اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و …
7. ) ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ … ﺑــﺎزﻧﮕﺮي ﺷــﺪه. ي … r. ) ﻛـﻪ. ﺣﺎﻛﻲ از رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﻳـﻚ اﺑـﺰار. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي.
31013981|پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر|دابلیو کیو
R)).
بررسي پايايي و اعتبار مقياس کوتاه اختلال اضطراب فراگير …
7) از پايايي و اعتبار مناسبي در نمونه هاي ايراني …
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر عدم تحمل بلاتکلیفی، درمان …
7), intolerance of uncertainty scale …
پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر|جی پی
R)}.
ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﺑ – دانشگاه تبریز
TR. ؛. ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺍﻧﭙ. ﺰﺷﮑﻲ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ. ۴،. ۲۰۰۰. ،). GAD. ﺭﺍ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﻧ.
ای از های روانسنجی پرسشنامه سب ادراک نزدیکی خطر در نمونه …
R … ی خطر داراي دو.
اختلالات اضطرابی – پرتال جامع علوم انسانی
R) و آزمون IOR هیجانی بر روی نمونه پژوهش شامل 30 نمونه … کلید واژه ها: نگرانیطرح واره درمانی هیجانیاختلال اضطراب فراگیر (GAD) … هر یک از بیماران 7 مرتبه به وسیله ی مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون (HARS)، پرسش نامه ی اضطراب بک …
ارزیابی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس گسترده شده اضطراب مرگ …
ﻫﺎي روان. ﺳﻨﺠﻲ. ﻣﻘﻴﺎس. ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺿﻄﺮاب. ﻣﺮگ ﺗﻤﭙﻠﺮ در. ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي. از. ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. اﻳﺮان. ﺳﻴﺪ. ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ. ﻧﻴﺎ … ﻣﺮگ. ﻜﻳ. ﻲ. از ﻧﮕﺮاﻧ. ﻲ. ﻫﺎ. ي. ﺑﺰرگ ﺑﺸـﺮ اﺳـﺖ. ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان. ﻳــ. ﻚ ﻧ. ﻴــ. ﺮو. ي. اﻧﮕ. ﻴ. ﺰﺷــ. ﻲ. ﻗــﻮ. ي … اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼﻻت روان. ﭘﺰﺷﻜﻲ … ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪ و اﺻـﻼﺣﺎت. ﺿـﺮوري ﺑـﺮ. روي. اﺑﺰار ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮات. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ … اﺻـﻼح و ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﻧﻴـﺎز دارد و. اﮔـﺮ ﻛـﻢ. ﺗـﺮ …
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ي ﻣﻘﺎﻟﻪ – مجله اصول بهداشت روانی
7.
تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نگرانی …
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. و. ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاﺑ. ﯽ. داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل. اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ. ﻣﻨﺼﻮر ﺑﯿﺮاﻣﯽ. 1،* … ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ آﻣﻮزش ذﻫﻦ. آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ﺷﺪه. ﺑﻮد. 01(. 0/. <P .) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ … 0 r=،. 35. ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ. ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب رﯾﺰش اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. 40. ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ ﮐﻪ … ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ. State Anxiety Inventory. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ. ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮد.
مشخصات فایل{پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر}|اِس تی
R)}.
رﻓﺘﺎري ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷ
7. را … ﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﯿﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﮐﻠـﯽ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ …
63 Predicting Death Anxiety on The Basis ﺑﻴﻨﻲ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ …
داﻧﺸـﺠﻮي. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ … ﻲ. از اﺿـﻄﺮاب ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻨﺸـ. ﺄ. آن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﻣﮕـﺬار. ي. ﺷﺪه. اﻧﺪ ﻛﻪ. اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ. 3. ﻜﻳ. ﻲ. از ﻣﻬ. ﻤﺘﺮ. ﻳ … 2002(. در ﭘﮋوﻫﺸ. ﻲ. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ. اﺿﻄﺮاب. ﻓﺮاﮔﻴﺮ. 10. در. ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ. ﻲ. ﺗﺠﺎرب ﻫ. ﻴ. ﺠﺎﻧ … ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔ. ﻴ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ. ﻟﻔﺆ. ﺔ. اﺻﻠﻲ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ. 8. ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده. ﻣﻘﻴـﺎس …
ﻣﺮدان ﺗﺤﺖ در اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ د – مجله سلامت …
21. ) ﺗﻮﺳﻂ … اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ. (. 0,74. =r(. و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑـﮏ. (. 81. =0/ r). ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه. اﺳﺖ. [. 22.
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻤﺮخ رواﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠ – Core
R. ) را … اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ وﺳﻮاﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ذﻫﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت در رﻓﺘﺎري … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﺳﻮاس ﻣﺎدﺳﻠﯽ. ،. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﻘﯿﺎس. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي اﺳﺖ . اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ.
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر اختلال اضطراب فراگیر …
مرتبط. با. اضطراب. کودکان. ” (SCARED) .بود. کودکان. مقياس. سنجش. اضطراب. را … که در گروه آزمایش ميانگين نمره اضطراب فراگير کودکان در مرحله پس آزمون و … 11). ( در پژوهش. ی. نشان داده است که. افسردگی و اضطراب از جمله عوامل خطر معنادار … که این پرسشنامه بر مبنای نمونه بالينی طراحی شده … Brook C, Clayton P, Brown R. Brooks.
Effectiveness of Neurofeedback Training in … – مجله طب نظامی
cognitive questionnaire. … کلیدواژه. ها: آموزش نوروفیدبک، اختلال اضطراب فراگیر، پرسشنامه فراشناخت و باورهای فراشناختی …
رﻓﺘﺎري ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷ
ﻛﻪ. ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﻴﺮ. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿـﻄﺮاب، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و اﺳـﺘﺮس ﻛـﺴﺐ. ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫـﺎ. ي.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,