FILEMAIN

نمونه پرسشنامه نارسایی شناختی

پرسشنامه استاندارد نارسایی شناختی برادبنت 1982 – مادسیج …
پرسشنامه استاندارد نارسایی شناختی برادبنت ۱۹۸۲. پرسشنامه نارسایی شناختی توسط برادبنت در سال ۱۹۸۲ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۵ گویه …
ارتباط بین نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی با تعلل‌ورزی …
روش‌ها: در این پژوهش توصیفی همبستگی بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه … نتایج: در نهایت300 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (درصد پاسخ دهی 75%). … نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نقش نارسایی شناختی و هیجانی در تعلل‌ورزی در …
نارسایی شناختی نشانه‌های شخصیت مرزی و تکانشگری در …
۱۳۹۴ انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتیاد به اینترنت پاسخ دادند و از …
دانلود پرسشنامه نارسایی شناختی
گاهي مطلبي را مي خوانم و متوجه مي …
اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر کاهش نارسایی …
کلید واژه ها: توانبخشی شناختی رایانه ای نارسایی شناختی ناتوانی یادگیری ویژه … آموزان دختر پایه سوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهر کرمانشاه بود که نمونه ای به حجم 28 … ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نارسایی شناختی برادبنت، پرسشنامه مشکلات …
مقایسة نارسایی های شناختی و شیوه های مقابله با استرس در …
مقایسه ای بود و نمونه ای با 143نفر (شامل 50 بیمار افسردة اساسی، … لاویبوند، پرسشنامه نارسایی های شناختی برادبنت و همکاران، پرسشنامه مقابله با …
بررسی نقش خستگی و نارسایی شناختی در پیش بینی آگاهی …
همبســتگی حجــم نمونــه بایــد حداقــل. بــرای 4 یــا 5 …
بررسی نقش نارسایی شناختی و هیجانی در پیش بینی …
نمونه انتخابی از این جامعه شامل 100 نفر از افراد سوءمصرفکننده مواد و 100 نفر از افراد … همه شرکت کنندگان پرسشنامه های نارسایی شناختی (CFQ) و نارسایی هیجانی …
ارتباط بين نارسايي شناختي و نارسايي هيجاني با تعلل … – …
عنوان مقاله: ارتباط بين نارسايي شناختي و نارسايي هيجاني با تعلل ورزي تصميم … روش ها: در اين پژوهش توصيفي همبستگي بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه … نتايج: در نهايت 300 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (درصد پاسخ دهي 75%).
نارسایی های شناختی در سالمندان: نقش ذهن آگاهی و فراهیجان – …
نمونه پژوهش حاضر شامل 215 سالمند بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از … به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه نارسایی های شناختی (برادبنت، کوپر، …
بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با …
نمونه. گیري تصادفی چندخوشه. اي چندمرحله. اي انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزارهاي گردآوري داده. ها شامل پرسشنامه. هاي ناگویی خلقی. 02). ؤس. ال(، نارسایی شناخت. ی ). 05.
اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر کاهش نارسایی …
ای … ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نارسایی شناختی برادبنت، پرسشنامه اجتناب …
نقش باورهای فراشناختی و اجتناب شناختی در پیش بینی …
ضریب همسانی. درونی با روش آلفای کرونباخ در نمونه. 49. نفری از. دانشجویان برای هر یک از خرده مقیاس. های پرسشنامه. نارسایی. های شناختی به ترتیب عبارت بودند از:.
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در …
هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان و … نارسایی توجه/بیش فعالی و 20 نفر بهنجار) بود که با روش نمونه گیری در دسترس … مشکلات رفتاری نوجوانان Achenbach (YSR)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی …
نقش نارسایی‌ شناختی نوآوری و ریسک پذیری در تبیین …
22، جهت تحلیل داده …
نقش میانجی نارسایی شناختی در ارتباط بین ذهن‌آگاهی و …
… انتخاب شدند و به مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر، پرسشنامه نارسایی شناختی برودبنت و همکاران و فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی والاچ و همکاران پاسخ دادند.
اصل مقاله 821.04 K – فصلنامه روانشناسی تربیتی
نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری. داده ها هم از ابزارهای زیر استفاده شد. الف( پرسشنامه نارسایی شناختی ). C F Q. (1. : پرسشنامه نارسایی شناختی …
پرسشنامه نارسایی شناختی برادبنت
پرسشنامه نارسایی شناختی برادبنت دانلود پرسشنامه استاندارد نارسایی شناختی برادبنت ۱۹۸۲ پرسشنامه نارسایی شناختی توسط برادبنت در سال ۱۹۸۲ ساخته شده …
ترجمه و اعتباریابی اولیه گونه ایرانی پرسشنامه سنجش دانش …
پرسشنامه سنجش دانش بیماران مبتلا به نارسایی قلب HFKS)) از ابزارهای مورد … مطالعه حاضر یک پژوهش روش شناختی بود که روی 150 بیمار مبتلا بـه نارسایی … سازه پرسشنامه HFKS با استفاده از تحلیل عاملی در نمونه بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
پذيري شناختي انعطاف نقش : كاري ة تاثير القاي تنيدگي بر …
بر اين، نارسايي شناختي شامل نقص در حافظة كاري، پردازش … نمونه كوچك به نظر مي … پرسشنامه. ٢٤. مادّه دارد و. شركت. كننده. به. اين مادّه. ها به. صورت مقياس پنج. درجه. اي. از.
مقایسة نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در …
بین نمرة کل نارسایی شناختی و خرده مقیاس‌های آن در گروه افسرده اساسی و اضطراب … در نمونه 50 نفری از دانشجویان برای هر یک از خرده مقیاس‌های پرسشنامة نارسایی‌های …
مقاله مقایسه نارسایی های شناختی و شیوه های مقابله با استرس …
… انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه نارسایی شناختی و پرسشنامه مقابله با بحران در موقعیت های استرس زا بود.
مقایسه نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی و ویژگیهای …
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله مقایسه نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی و … جامعه آماری این تحقیق شامل زنان دارای فرزند عقب مانده شهر تهران می باشد نمونه در این پژوهش … جمع آوری از طریق پرسشنامه نارسایی های شناختی پرسشنامه شخصیتی نئو پرسشنامه …
اعتبار سنجی نسخه فارسی شده آزمون کوتاه شده شناختی (AMT) …
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﻧﻈﯿﺮ. ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. (. MMSE. )2. از. اﯾﻦ. ﻣﺰﯾﺖ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ … ﮐﺮدﻧﺪ . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺶ. ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت. دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، آزﻣﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. (. Geriatric … ﮐﺒﺪي و ﮐﻠﯿﻮي، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ. ﯾﺪ ﻗﻠﺒﯽ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ و.
نارسایی مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون …
1394. 21. مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون اختالل. نارسایی. توجه … ه نمونه پرسشنامه … تنظیم هیجان، شامل استفاده از راهبردهای رفتاری و شناختی.
فهرست – مجله روانشناسی
توصیفی متغیرهای پژوهش به منظور توصیف کلی گروه نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. شاخص های … ابزارها عبارت. (،CFQبودند از پرسشنامه نارسایی های شناختی ).
پرسشنامه رایگان –
فرم خیلی کوتاه روتبارت … پرسشنامه رایگان مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی بارکلی …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,