FILEMAIN

نمونه پرسشنامه هراس اجتماعی

پرسشنامه هراس اجتماعی – ایران مشاور
پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) یک مقیاس خودسنجی شامل ۱۷ ماده است و از … سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری.
: ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ – دانشگاه شاهد
ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺮاس. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. (». SPIN. ) در. ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در … 3. Social Avoidance and Distress (SAD). « ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. ﻫﺮاس. و اﺿﻄﺮاب. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. » 4.
پرسشنامه رایگان هراس اجتماعی کانور – پرسشنامه رایگان
TR، پرسشنامه هراس اجتماعی کانور، …
پرسشنامه هراس اجتماعی – دانشنامه روانشناسی مردمی
کانور … ترس (۶آیتم) اجتناب (۷ آیتم) و نشانه های فیزیولوژیایى (۴ آیتم) را نیز در نمونه پژوهش خود مورد بررسی قرار می دهند.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 1393( ) ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺻﻔﺎري ﻧﻴﺎ و ﺷﺎ 2
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در. 17. ﻣﺎده. ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺮس در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ. از. اﺿﻄﺮاب. ﻛﺎﻧﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي …
ساختار عاملی فرم فارسی «پرسشنامه هراس اجتماعی» در یک …
چکیده. پرسشنامه هراس اجتماعی»، ابزار سرندی شناخته شده بین المللی در زمینه اختلال هراس اجتماعی (اختلال اضطراب اجتماعی) است که سازندگان آن، عبارات آن را در قالب …
پرسشنامه هراس اجتماعی – روانسنجی
پرسشنامه هراس اجتماعی. پرسشنامه هراس اجتماعی. Social Phobia Inventory (SPIN). لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید مسائل مطرح شده زیر طی هفته گذشته تا چه …
بررسی ساختار عاملی فرم فارسی «پرسشنامه هراس اجتماعی» در …
پرسشنامه هراس اجتماعی»، ابزار سرندی شناخته شده بین المللی در زمینه اختلال هراس اجتماعی (اختلال اضطراب اجتماعی) است که سازندگان آن، عبارات آن را در قالب سه خرده …
بررسی روایی و پایایی مقیاس هراس اجتماعی در میان دانشجویان …
منحصربه. فرد نشانگان. هراس. اجتماعی )اضطراب اجتماعی( را. می. سنجد پرسشنامه. هراس … روايی و پايايی. فرم. ترجمه. شده. ی. فارسی. مقیاس هراس. اجتماعی. در میان. نمونه.
پرسشنامه هراس اجتماعي كانور – مادسیج
پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی کانور (SPIN). این پرسشنامه ۱۷ آیتم دارد و هدف آن سنجش میزان هراس اجتماعی و خرده مقیاس های آن (ترس، اجتناب و …
پرسشنامه هراس اجتماعی کانور – آرمان پژوهان
پرسشنامه هراس اجتماعی کانور : پرسشنامه هراس اجتماعی دارای 17سؤال پنج گزینه طیف پنج درجه ای لیکرت که دارای مولفه ، طریقه نمره گذاری و منبع است.
متن کامل (PDF)
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﺗـﻮان. ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ. از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد. 70. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ …
ماعی، اجت اضطراب بر گروهی رفتاری ـ شناختی درمان اثربخشی …
. 91. سال. به. کمک. پرسشنامه. های. اضطراب. اجتماعی. واتسون. و. فرند.
ای از های روانسنجی پرسشنامه سب ادراک نزدیکی خطر در نمونه …
R. (، مقیاس هراس اجتماعی. کانور ). SPIN. (، پرسشنامه نگرانی پن ). PSWQ.
بررسی اثربخشی مداخله فراشناختی بر علائم ترس از ارزیابی …
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . واژ. ه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 94/0. و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮم ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه آن ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎزآ. زﻣﺎﯾﯽ. 69/0. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
بررسی روایی و پایایی مقیاس هراس اجتماعی در میان دانشجویان …
R)، پرسشنامه …
سنجش اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس هراس اجتماعی
یافته‌ها: یافته‌های تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس در نمونه ایرانی نیز دارای یک … همبستگی با پرسشنامه هراس اجتماعی برابر با 68/0 و همبستگی آن با پرسشنامه …
CDAS ایرانی در نمونه ) کرونا ) بیماری اعتباریابی مقدماتی …
28. و. مؤلفه. اضطراب،. نشانه. ها. ی. جسمانی،. اختالل. در کارکرد اجتماعی و افسردگی.
مقایسه اثر‌بخشی درمان‌بین فردی و فراشناختی بر کاهش نشانه …
ابزار‌های مورد استفاده در این مطالعه ، شامل پرسشنامه هراس اجتماعی(SPIN )، مقیاس اضطراب در تعاملات اجتماعی(SIAS) ، فرم تجدید نظر شده مقیاس ، ترس از ارزیابی منفی( …
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی اضطراب …
… اینترنت با افسردگی، اضطراب، فشار روانی و هراس اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخت. … نمونه آماری 71 دانشجو (36 دختر و 35 پسر) . … ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و مقیاس افسردگی، اضطراب، فشار روانی …
پیش بینی هراس اجتماعی از طریق باورهای فراشناخت و ویژگی …
مقدمه:هراس اجتماعی چهارمین اختلال مطرح روانشناختی می باشد که باعث می شود فرد از … فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت 5 مؤلفه شامل: اعتمادشناختی، باورهای مثبت در مورد …
اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر مهارتهای اجتماعی و …
ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI ) و پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) بود. نمونه پژوهش شامل 30 دانش‌آموز (15 نفر گروه …
( اﺟﺘﻨﺎب، ﺗﺮس و ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ) راﺑﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮا
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻟﺰ و ﺳﻴﺎﻫﻪ. ﻓﻮﺑﻴﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧ. ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ …
دانلود رایگان پرسشنامه هراس اجتماعی کانور | کالج پروژه | …
دانلود رایگان پرسشنامه هراس اجتماعی کانور. اختلال هراس اجتماعی که در زبان فارسی به اختلال اضطراب اجتماعی یا اضطراب جمع نیز ترجمه شده است یکی از اختلالات اضط.
مقالات فارسی – انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
داده‌های پژوهش به کمک پرسش‌نامه‌ هراس اجتماعی ، فرم کوتاه پرسش‌نامه‌ ترس از ارزیابی منفی و فرم تجدید‌نظر شده‌ پرسش‌نامه تعبیر، گرد‌آوری شدند. برای تحلیل داده‌ها از …
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ، ﺑﺮر
ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ. اي اﻧﺘﺨﺎب. و ﺑﺎ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻘ. ﻴ. ﺎس … اﺧﺘﻼل ﻫﺮاس. 69/11. 57/4. ﻓﻮﺑ. ﻲ. ﻫﺎ. ي دﻳﮕﺮ. 89/7. 71/3. اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 11/10. 71/3.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,