FILEMAIN

چرا در بسيارى از آياتى كه از سمع و بصر و قلب سخن گفته شده، كلمه‏ ى سمع، مفرد و بصر و قلب به صورت جمع

كلمات‏ سمع، مفرد و بصر و قلب به صورت جمع | پرسمان قرآن …
چرا در بسيارى از آياتى كه از سمع و بصر و قلب سخن گفته شده، كلمه‏ى سمع، مفرد و بصر و قلب به صورت جمع آمده است؟ مفسرين و صاحب‌نظران در ادبيات، در مورد اين مطلب …
چرا در آيات قران كلمه‏ سمع، مفرد و بصر و قلب جمع است ؟
سلام میشه بگین چرا در بسيارى از آياتى كه از سمع و بصر و قلب سخن گفته شده، كلمه‏ى سمع، مفرد و بصر و قلب به صورت جمع آمده است؟ کارشناس بحث …
چرایی لفظ مفرد سمع(پرسش و پاسخ) – کیهان
چرا در بسیاري از آیات قرآن «سمع» مفرد آمده و «ابصار و قلوب و افئده» به صورت … در بسیاري از آیات قرآن از گوش و چشم و دل یاد شـده که گوش با لفظِ مفردِ «سـمع» آمـده، و … به لحاظ لغوی، در مورد این مطلب احتمالات متعددي داده‌اند از جمله گفته شده است: … یا مشاهدات چشمی انسان، واژه «قلب» و «بصر» را به صورت جمع آورده است.
چرادرقرآن سمع مفرد امابصر وقلب جمع آمده است؟ | پاسخگویان
چرا در بسيارى از آياتى كه از سمع و بصر و قلب سخن گفته شده، كلمه‏ى سمع، مفرد و بصر و قلب به صورت جمع آمده است؟ مفسرين و صاحب‌نظران در …
سمع و بصر در قرآن – پرسمان
چرا در قرآن در هنگام سخن گفتن در مورد چشم و گوش، ابتدا از گوش سخن به میان آمده است؟ … در آیه فوق مانند بسیارى دیگر از آیات قرآن، قلب و بصر به صورت جمع (قلوب و ابصار) آمده ولى سمع همه جا در قرآن به صورت مفرد ذکر شده است این تفاوت حتما … پاسخ: درست است که کلمه سمع در قرآن همه جا بصورت مفرد آمده و بصورت جمع (اسماع) نیامده است …
چرا در آیه 78 سوره نحل، کلمه سمع مفرد آمده و کلمات … – islamquest
همچنین این نکته نیز قابل توجه است: این که در این آیه قلب و بصر به صورت جمع و سمع به صورت مفرد آمده و قلب مقدم بر سمع ذکر شده دلیل خاصى ندارد؛ زیرا در آیات دیگر …
كلمه – راسخون
چرا در بسيارى از آياتى كه از سمع و بصر و قلب سخن گفته شده، كلمه‏ى سمع، مفرد و بصر و قلب به صورت جمع آمده است؟
چرا در بسيارى از آياتى كه از سمع و بصر و قلب سخن گفته …
چرا در بسيارى از آياتى كه از سمع و بصر و قلب سخن گفته شده، كلمه‏ى سمع، مفرد و بصر و قلب به صورت جمع آمده است؟ پاسخ : علامه طباطبايى )ره( در ذيل آيه‏ى: فما أغنى …
معناشناسی «فؤاد» در قرآن کریم
بررسی آیاتی که واژۀ «فؤاد» در آن بهکار رفته است این‌گونه نشان داد که این کلمه در … در یکی از آیات «فؤاد» مضاف برای امّموسی قرار گرفته و در هم‌نشینی با قلب که تا حدودی … واژۀ «الافئده»، پنج بار در قرآن آمده، که سه مرتبه در هم‌نشینی با سمع و أبصار، … قلب و نفس معلوم میشود؛ ولی اینکه چرا گاهی به قلب نفس گفته شده، گاهی روح و.
چرا در آیه 78 سوره نحل، کلمه سمع مفرد آمده و کلمات … – شیعه نیوز
در این که چرا “قلب” و “بصر” در آیه مورد پرسش به صیغه جمع، اما “سمع” … به صورت مفرد آمده و قلب مقدم بر سمع ذکر شده دلیل خاصى ندارد؛ زیرا در آیات …
5 ـ چرا «قلب» و «بصر» به صیغه جمع و «سمع» به صیغه مفرد …
در آیه فوق، مانند بسیارى دیگر از آیات قرآن، قلب و بصر به صورت جمع (قلوب و ابصار) آمده … در آیه فوق، مانند بسیارى دیگر از آیات قرآن، «قلب و بصر» به صورت جمع (قلوب و ابصار) آمده ولى «سمع»، همه جا در قرآن به صورت مفرد ذکر شده است این … پاسخ: درست است که «سمع» در قرآن همه جا به صورت مفرد آمده و به صورت جمع (اسماع) نیامده است …
تفسیر:نمونه جلد۱ بخش۶۱ – الکتاب
به اين ترتيب چشمى كه پرهيزگاران با آن آيات خدا را مى ديدند، و گوشى كه سخنان حق را با … چرا كه اعمال زشتشان و لجاجت و عنادشان پردهاى شده است در برابر اين ابزار شناخت . … در آيه فوق مانند بسيارى ديگر از آيات قرآن ، قلب و بصر به صورت جمع (قلوب و … كه كلمه سمع در قرآن همه جا بصورت مفرد آمده و بصورت جمع (اسماع ) نيامده است ولى قلب …
ﻛﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ، ﻋﺮﻓﺎ و اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺒﻴﺎء ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ … ﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺳﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻣـﺎﻣﻮر اﺑـﻼغ … ﻳﺎ ﻣﻔﺮد اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺐ، ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﻴﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ و … ﺣﻖ ﻛﻪ از. آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﺣﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ … ﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم وارد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺗﻨﻬـﺎ ﺧـﺎص … اﺳﺖ از ﺑﺮاى ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﻜﻤﺎ و ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ارﺟﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ را.
شناخت‏شناسى> حقيقت‏شناخت
پس از ذكر آفرينش آدمى از نطفه‏ى آميخته، به حكمت اين آفرينش و هدف آن كه مورد آزمايش قرار … با توجه به ربط اين كلمات، در مى‏يابيم كه براى «ابتلاء» ، سمع و بصر لازم است، [انتخاب سمع و … و گاه از درون شكم مادر، با وى سخن مى‏گفته‏اند، پس چرا آيه مى‏فرمايد: لا تعلمون شيئا؟ … از بررسى آيات بر مى‏آيد كه به قلب، ادراك نسبت داده شده است:.
چرا در آیه 78 سوره نحل، کلمه سمع مفرد آمده و کلمات … – islamquest
[4] همچنین این نکته نیز قابل توجه است: این که در این آیه قلب و بصر به صورت جمع و سمع به صورت مفرد آمده و قلب مقدم بر سمع ذکر شده دلیل خاصى ندارد؛ زیرا در آیات …
جمعیت اصلاح افغانستان _ هرات – Telegram
چرا در بسياري از آيات قرآن «سمع» مفرد آمده و «ابصار و قلوب و افئده» به صورت جمع آمده است؟ … قلبي انسان يا مشاهدات چشمي انسان، واژه «قلب» و «بصر» را به صورت جمع آورده است. … نسبت داد، ولي به هرحال دو احتمال علمي، زيبايي است كه نسبت به اين واژه‌ ها گفته شده است. … پیروزى و شكست هردو با اراده ‏ى خداوند است. … سخن بزرگان
جمعیت اصلاح افغانستان _ هرات – Telegram
هستند و پاداشی را که وعده داده شده باید یقین داشته باشیم که حق است به دلیل حدیثی که . … و نوزادِ تازه متولّد شده به سخن اومد، و خودش رو معرّفی کرد، و از مادرش دفاع کرد. … چرا در بسياري از آيات قرآن «سمع» مفرد آمده و «ابصار و قلوب و افئده» به صورت جمع … قلبي انسان يا مشاهدات چشمي انسان، واژه «قلب» و «بصر» را به صورت جمع آورده است.
تسنیم تفسیر قرآن کریم – صفحه 7 – Alhassanain.org
ايمان به آنچه بر پيامبر اكرم (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نازل شده، مستلزم ايمان به همه پيامبران … ممكن است گفته شود: ايمان دفعى به همه كتابهاى تدريجى كه هر كدام در موطن خاص خود حق بود و … ( 477) بنابراين، آياتى كه سخن از تنزل قرآن بر وجود مقدس رسول اكرم … سمعهم: در قرآن كريم قلب و بصر به صورت جمع و سمع به صورت مفرد به كار مى رود.
نگرشى بر واژه‏ هایآیات 31-33 سوره یونس – نفحات الانس – blogfa
((چرا قلب و بصر به صيغه جمع و سمع به صيغه مفرد ذكر شده است ؟ در آيه فوق مانند بسيارى ديگر از آيات قرآن ، قلب و بصر به صورت جمع (قلوب و ابصار) آمده ولى سمع همه …
اﻟﻢ
ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ، و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺳﻮره، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮز ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ او را. ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ … اﺻﻼح آن ﻣﻰ. ﭘﺮدازد و ﻛﻠﻤﻪ. « رﺑﻴﺒﻪ. » ﻛﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ. ﺷﻮد از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ;. زﻳﺮا او ﻫﺮ … ﺳﻤﻊ. » ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻔﺮد ذﻛﺮ ﺷﺪه. اﺳﺖ؟ در آﻳﻪ. ﻓﻮق، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ از آﻳﺎت ﻗﺮآن،. « ﻗﻠﺐ و ﺑﺼﺮ. » … ﺳﻤﻊ. » در ﻗﺮآن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ. (. اﺳﻤﺎع. ) ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﻰ. « ﻗﻠﺐ و ﺑﺼﺮ. ».
تفسیر عرفانی نیازمند اتصال به اهل بیت(ع) است – احسن …
01 ساعت 06:49:02 … در هر زمانی به ویژه ماه رمضان به تلاوت قرآن بپردازید … مشکلاتی که شاید با سامانه صدور مجوز مؤسسات قرآنی پایان یابد … «کَلِمات» جمع «کلمه» است و در اصل به معنى الفاظى است که انسان با آن سخن مى گوید، … اين رابطه حتى در آياتى كه «قلب‏» ، «سمع‏» و «بصر» در آنها كنار يكديگر و با هم آمده، …
ور ـنـ مبارکه وره س
الزم به ياد آورى است كه بسيارى از احكام به صورت جمله خبريه بيان شده است ، و الزم … را به چيزى كه. در او نيست متهم سازد ايمان در قلب او ذوب مى شود، همانند نمك در آب.
مثل هاى آموزنده قرآن در تبيين 57 مثل قرآنى – پایگاه اطلاع …
أ: اين آيه ونظير آن حاكى است كه مثل هاى قرآن به هنگام نزول بر قلب مبارك پيامبر، … اكنون سؤال مى شود كه مقصود از كلمه «ضرب» در اين آيات چيست؟ … اكنون سؤال مى شود كه چرا «مشبه» به صورت جمع (مثلهم) ولى مشبه به، به صورت مفرد (كمثل الذى) وارد شده است … در جمله بعد از ابزار شناخت به نام «سمع» و «بصر» و «فؤاد» ياد مى كند اشاره به اين …
اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻮدن آن ﮔﻮاﻫﻰ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻛﻼم
اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﺮده، زﻳﺮا ﻫﺮ ﻳﻚ در آﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ اﺳﺘﺎدى ﻣﺘﺒﺤ ﺮ و در اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﻳﻦ ﻋﻠّﺎﻣﻪ … اى را ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﺎ ﺑﻪ اذﻧﺶ ﺳﺨﻦ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و او ﻓﺮا … ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﻰ. ) 9( … ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻜﺬا ﻗﺪرت، اراده، ﺳﻤﻊ، ﺑﺼﺮ و … رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺋﻤﻰ ﻛﻪ در ﻋﻀﻮ ﻗﻠﺐ، ﺳﺎزﻣﺎن رواﻧﻰ و ﻋﻘﻼﻧﻰ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد، ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻠﺐ.
بهمن ۱۳۹۳ – علم در كلام وحي
و در مفردات گفته : (غسق شب ) به معناى شدت ظلمت شب است . … مولف : اين معنا از ائمه اهل بيت در رواياتيكه از ايشان نقل شده به كلمه واحد آمده است ، و … و جالب آن است که بیشتر فشار قلب کودکان تازه متولد شده نیز در همین زمان صورت می گیرد و … مساله اين است كه آيا زنان (با نهايت معذرت) بايد براى بهره كشى از طريق سمع و بصر و لمس (جز …
اسفند ۱۳۹۵ – درسي(زبان و ادبيات فارسي)
جمله اسنادی: به جمله‌اي مي‌گویند که از نهاد و مسند و فعل ربطی ساخته شده باشد … در جایی به‌کار مي‌رود که جمع میان موارد استعمال ماضی نقلی و ماضی استمراری مورد نظر باشد. … که به ترتیب به آنها افعال گذرا به مفعول ، گذرا به مسند و گذرا به متمم گفته می … مثال ۱ : تا رفتنش ببینـم و گفتنش بشنـوم از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم.
Eslam wa Zendegi 55.indd
ﻗﻠﺐ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ، ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻋﺒﺎﺩﺕ. ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻰ. ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪ. ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ … ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺒﻠﻐﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﺪﻩ … ﻛﻪ ﺣﻴﺮﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺷﺄﻥ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﻮﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ … ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ … ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻟﻬﺎﻯ ﺍﻳﻨﺎﻥ ﺁﻳﺎﺕ … ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺳــﻤﻊ ﻭ ﺑﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻳﻪ:.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,