FILEMAIN
پهنه بندی آسیب پذیری زلزله به کمک GIS (مطالعه موردی شهر …
نقشه آسیب پذیری به روش همپوشانی شاخص[2] و منطق فازی[3] برای بلوک های آماری شهر تهران تهیه و به صورت بصری در محیط سیستم اطلاعات مکانی ارایه گردیدند.
پهنه بندي مناطق حساس و آسيب پذيري محيطي در ناحيه غرب … – …
پهنه بندي مناطق حساس و آسيب پذيري محيطي در ناحيه غرب فارس، با روش طبقه بندي … محيطي با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و طبقه بندي با روش فازي با … و انساني ناحيه، زمين لرزه، سيلاب و حركات دامنه اي به ترتيب بالاترين ميزان خطر و … چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است. … دوره آموزشی اندنوت.
پهنه بندی خطر‌پذیری زلزله و مکان‌یابی مناطق امن در زمان …
2) پهنه بندی خطرپذیری زلزله با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی: در این … آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک و فازی در نرم‌افزار مت‌لب، انتشارات کتاب پدیده.
پهنه بندی زمین لغزش‌های سرعین ناشی از زلزله10 اسفند 1375
در این مقاله یکی از روش. ها. ي. جدید پهنه. بندي خطر زمین. لغزش. ها. ي. ناشی از زلزله … هاي منطق فازي طراحی و اجرا. شده است . سیستم. هاي منطق. فازي زیر مجموعه. اي از روش … ها. به. 3. روستاي جورا. پ. ، گلستان و. شیران وارد شده است . رومرکز زمین. لرزه بر.
ریز پهنه بندی لرزه ای شهر بجنورد – سازمان برنامه و بودجه
کاگروهتخصصی آموزش، ژپوهش، فناوری و نوآوری استان خراسان شمالی. فرم اولیه … لذا باتوجه به کارایی نقشه های ریز پهنه بندی لرزه ای در برنامه ریزی های شهری.
پهنه بندی و تحلیل فضایی حساسیت مخاطرات چهارگانه محیطی …
سپس هر یک از چهار نقشه حساسیت به روش فازی ترکیب و نقشه حساسیت … پهنه بندی حساسیت، زمین لغزش، سیالب، زمین لرزه، فرونشست، مناطق 22 گانه شهر تهران … نگاره 3: نقشه های موضوعی دو پارامتر دخیل در آنالیز زمین لغزش، الف: فاصله از جاده ، ب: …